Ktl-icon-tai-lieu

Tham số dòng lệnh

Được đăng lên bởi Eagle Eye
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thực hành môn: Nhập môn lập trình

Lớp 07DB_A/B
Người soạn: Nguyễn Hải Minh
Email: nhminh@fit.hcmuns.edu.vn

CHỦ ĐỀ: CÀI ĐẶT THAM SỐ DÒNG LỆNH
TRÊN VISUAL C++ 6.0
---oOo---

1. Giới thiệu:
Tham số dòng lệnh (command line arguments) hay đầy đủ hơn là tham số
truyền từ dòng lệnh là tập các tham số đầu vào cho chương trình. Chương trình sẽ
dựa vào những tham số này để thực hiện theo một hướng nhất định nào đó.
Tham số dòng lệnh được ứng dụng cho các chương trình viết dạng Console
(chạy trên DOS). Từ dấu nhắc DOS, ta có thể gọi một chương trình chạy theo cách
mà ta mong muốn.

# Ví dụ: lệnh CD trong DOS cho ta di chuyển tới một thư mục

CD WINDOWS sẽ chuyển tới thư mục C:\WINDOWS
Trong đó, WINDOWS chính là tham số mà ta truyền vào cho câu lệnh CD

Trang 1

Hướng dẫn thực hành môn: Nhập môn lập trình

Lớp 07DB_A/B

CD .. chuyển tới thư mục cha của thư mục hiện hành
Trong đó, .. chính là tham số truyền vào cho lệnh CD
Tất nhiên, một chương trình có thể có hoặc không nhận vào tham số dòng lệnh
để thực thi các chức năng của chương trình đó. Tuy nhiên, việc cài đặt tham số
dòng lệnh sẽ phát huy được tính linh động và tiện dụng của chương trình.

2. Ví dụ minh họa
# Cài đặt chương trình TinhTong tính tổng hai số nguyên a, b, xuất kết quả ra
màn hình
Cách 1: cài thông thường, không dùng tham số
dòng lệnh

Cách 2: cài đặt với tham số dòng lệnh

Khi chạy chương trình, người dùng phải nhập vào 2 số Nhập tự động a,b thông qua tham số dòng lệnh như sau:
a, b chương trình mới thực hiện
TinhTong 10 12

Trang 2

Hướng dẫn thực hành môn: Nhập môn lập trình

Lớp 07DB_A/B

3. Hướng dẫn cài đặt
3.1 Khai báo hàm main
¾ Hàm main có dạng
void main(int argc, char* argv[])
¾ Trong đó:
• argc: số lượng tham số nhận vào được từ dòng lệnh
• argv: mảng các con trỏ kiểu char lưu các tham số dưới dạng chuỗi ký tự

3.2 Lấy tham số nhập từ dòng lệnh
Mặc định các tham số sẽ được lưu lại trong mảng argv theo thứ tự từ trái sang
phải.
Ví dụ với cài đặt trong phần 2, ta có:
• argc = 3

//số tham số dòng lệnh nhận vào

• argv[0] = “TinhTong2”

//tham số thứ 1: tên chương trình

• argv[1] = “10”

//tham số thứ 2

• argv[2] = “12”

//tham số thứ 3

ª Lưu ý: Vì mảng argv là mảng con trỏ kiểu char nên để tính toán trên các
tham số này, cần dùng hàm atoi để chuyển chuỗi sang số nguyên (xem ví dụ
minh họa ở trên)

3.3 Chạy tham số dòng lệnh trong VC++ 6.0
Để nhập tham số dòng lệnh khi chạy chương trình trong VC++ 6.0, mở Project

Æ Settings… vào tab Debug, ghi các tham số vào khung Program ...
Hướng dn thc hành môn: Nhp môn lp trình Lp 07DB_A/B
Trang 1
Người son: Nguyn Hi Minh
Email: nhminh@fit.hcmuns.edu.vn
CH ĐỀ: CÀI ĐẶT THAM S DÒNG LNH
TRÊN VISUAL C++ 6.0
---oOo---
1. Gii thiu:
Tham s dòng lnh (command line arguments) hay đầy đủ hơn là tham s
truyn t dòng lnh là tp các tham s đầu vào cho chương trình. Chương trình s
da vào nhng tham s này để thc hin theo mt hướng nht định nào đó.
Tham s dòng lnh được ng dng cho các chương trình viết dng Console
(chy trên DOS). T du nhc DOS, ta có th gi mt chương trình chy theo cách
mà ta mong mun.
#
Ví d: lnh CD trong DOS cho ta di chuyn ti mt thư mc
CD WINDOWS s chuyn ti thư mc C:\WINDOWS
Trong đó, WINDOWS chính là tham s mà ta truyn vào cho câu lnh CD
Tham số dòng lệnh - Trang 2
Tham số dòng lệnh - Người đăng: Eagle Eye
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tham số dòng lệnh 9 10 132