Ktl-icon-tai-lieu

Thành phần tĩnh, Ba vấn đề con trỏ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thành phần tĩnh,
Ba vấn đề con trỏ

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn Minh Huy

1

Nội dung




Thành phần tĩnh.
Ba vấn đề con trỏ.
Bài tập.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

2

Nội dung




Thành phần tĩnh.
Ba vấn đề con trỏ.
Bài tập.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

3

Thành phần tĩnh


Thành phần của lớp (class members):


Thành phần đối tượng (instance members).





Thuộc tính và phương thức thông thường.
Mỗi đối tượng có bản sao riêng.

Thành phần tĩnh (static members).



Thuộc tính và phương thức tĩnh.
Các đối tượng dùng chung.

PhanSo
Tử số
Thành phần dùng chung cho

MỌI đối tượng của lớp!! Mẫu số
Giá trị lớn nhất
Giá trị nhỏ nhất
Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

p1: PhanSo
Tử số
1
Mẫu số
2
p2: PhanSo
Tử số
2
Mẫu số
3
4

Thành phần tĩnh


Khai báo và sử dụng:
Dùng từ khóa static.
 Truy xuất bằng toán tử ::.


class PhanSo
{
private:
static int m_giaTriLN;
public:
static int layGiaTriLN();
private:
int
m_tuSo;
int
m_mauSo;
};

PhanSo::m_giaTriLN = 10000;
void main()
{
PhanSo p1(1, 2);
PhanSo p2(2, 3);
int x1 = PhanSo::layGiaTriLN();
int x2 = p1.layGiaTriLN();
}

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

5

Bài tập


Bài tập 5.4:
Xây dựng lớp chuỗi có những phương thức sau:
(Nhóm tạo hủy)
 Khởi tạo mặc định chuỗi rỗng.
 Khởi tạo với từ chuỗi ký tự cho trước .
 Khởi tạo từ một đối tượng chuỗi khác.
 Hủy chuỗi, thu hồi bộ nhớ.
(Nhóm truy xuất thông tin)
 Lấy chiều dài chuỗi.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

23

Bài tập


Bài tập 5.4:
Xây dựng lớp chuỗi (tiếp theo):
(Nhóm xử lý nghiệp vụ)
 So sánh với chuỗi khác.
 Đổi chữ hoa, thường.
 Tìm chuỗi con.
 Trích chuỗi con.
(Nhóm toán tử)
 Toán tử số học: +, =, +=.
 Toán tử so sánh: >, <, ==, >=, <=, !=
 Toán tử mảng: [ ].
 Toán tử ép kiểu: (char *).
 Toán tử nhập xuất: >>, <<.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

24

...
1Ph ng pháp l p trình h ng đ i t ng – GV. Nguy n Minh Huyươ ướ ượ
Thành ph n tĩnh,
Thành ph n tĩnh,
Ba v n đ con tr
Ba v n đ con tr
Thành phần tĩnh, Ba vấn đề con trỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thành phần tĩnh, Ba vấn đề con trỏ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thành phần tĩnh, Ba vấn đề con trỏ 9 10 17