Ktl-icon-tai-lieu

The Art of the App Store: The Business of Apple Development

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
The Art of the App Store
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
Chapter 1	

A Brief History of Time in the App Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Chapter 2	

Setting Your Goals, Costs, and Expectations. . . . . . . . . . . . . 13

Chapter 3	

Researching the App Store Market. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Chapter 4	

Knowing Your Customer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Chapter 5	

Plotting the Stages of Development. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Chapter 6	

Guidelines and Expectations for Developing Your App. . . 123

Chapter 7	

Creating Free and Freemium Apps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Chapter 8	

Creating Paid and Premium Apps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Chapter 9	

Adopting Apple’s Approach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Chapter 10	 Riding the Social Networking Wave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Chapter 11	

Feedback, Maintaining, and Scaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Appendix A	 Reading List of Recommended Books. . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Appendix B	 Online Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

The Art of the App Store
The Business of Apple Development

Tyson McCann

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
The Art of the App Store: The Business of Apple Development - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
The Art of the App Store: The Business of Apple Development 9 10 769