Ktl-icon-tai-lieu

The visibooks guide to access 2003

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 242 trang   |   Lượt xem: 3529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Table of Contents
Database Basics ............................................. 1
Create a new database ..........................................................................2
Create tables ........................................................................................13
Create records......................................................................................21
Create forms .........................................................................................28
Create queries ......................................................................................40
Create reports ......................................................................................47

Working with Tables ..................................... 63
Modify tables ........................................................................................64
Create new tables.................................................................................82
Specify data types................................................................................86
Specify field properties .....................................................................101
Edit records ........................................................................................104
Find records .......................................................................................108
Sort and filter records........................................................................113
Create table relationships .................................................................119

TABLE OF CONTENTS

i

Working with Forms ....................................131
Modify forms ...................................................................................... 132
Add/delete records ............................................................................ 146
Edit records........................................................................................ 150
Find records....................................................................................... 153
Filter records...................................................................................... 156

Working with Queries ..................................161
Create queries.................................................................................... 162
Sort results......................................................................................... 169
Add criteria................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
The visibooks guide to access 2003 - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
242 Vietnamese
The visibooks guide to access 2003 9 10 776