Ktl-icon-tai-lieu

Thị giác Máy tính

Được đăng lên bởi Tô Thìn
Số trang: 207 trang   |   Lượt xem: 2964 lần   |   Lượt tải: 22 lần
THỊ GIÁC MÁY TÍNH
COMPUTER VISION
GV: Hồ Thị Hương Thơm
Phone Number: 0989 567 488

Email: thomhth@vimaru.edu.vn

THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Mục tiêu học phần
Cung cấp cho học viên những nội dung chính về:
-

Lĩnh vực thị giác máy tính và các ứng dụng.

-

Những vấn đề về nhận dạng mẫu (pattern recognition),

-

Trích chọn đặc điểm ảnh (image feature extracion),

-

Giảm số chiều (dimension reduction),

-

Bộ phân lớp k láng giềng gần nhất (k nearest neighbors, k-NN),

-

Bộ phân lớp SVM (support vector machine)

Ứng dụng:
-

Nhận dạng biển số xe (Number Plate Recognition),

-

Nhận dạng Vân tay (Fingerprint recognition)

-

Nhận dạng mặt người (face recognition).
HTHT

2

THỊ GIÁC MÁY TÍNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Computer Vision: Algorithms and Applications, 2010.
[2] Mastering OpenCV with Practical Computer Vision
Projects, 2012.
[3] Image Processing, Analysis, and Machine Vision: A
MATLAB Companion, 2007
[4]. 

HTHT

3

THỊ GIÁC MÁY TÍNH

NỘI DUNG
1.

Giới thiệu về thị giác máy tính

2.

Cơ sở về ảnh và phép lọc ảnh

3.

Một số phương pháp trích chọn đặc điểm ảnh và phân lớp

4.

Phân tích thành phần chính (PCA) và phân tích khác biệt
tuyến tính (LDA)

5.

Nhận dạng đối tượng

HTHT

4

Chương 1
GIỚI THIỆU VỀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH

5

Mỗi bức tranh nói lên một câu chuyện

Goal of computer vision is to write computer programs that
can interpret images

Can computers match (or beat) human vision?

Yes and no (but mostly no!)
• humans are much better at “hard” things
• computers can be better at “easy” things

THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Tóm lược lịch sử của CV

HTHT

8

THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Xuất phát từ câu chuyện về CV
Năm 1966, Marvin Minsky ở đại học MIT yêu cầu sinh viên
tên là Gerald Jay Sussman thực hiện một đề tài tốt nghiệp đó
là:
“Kết nối một máy tính với một camera và xem máy
tính miêu tả được những gì nó nhìn thấy”
(Szeliski 2009, Computer Vision)

HTHT

THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Ridiculously brief history of computer vision
1966: Minsky assigns computer vision as
an undergrad summer project
1960‟s: interpretation of synthetic worlds
1970‟s: some progress on interpreting
selected images
1980‟s: ANNs come and go; shift toward
geometry and increased mathematical rigor
1990‟s: face recognition; statistical
analysis in vogue
2000‟s: broader recognition; large
annotated datasets available; video
processing starts; vision & graphis; vision
for HCI; internet vision, etc.
HTHT

Guzman „68

Ohta Kanade „78

Turk and Pentl...
TH GIÁC MÁY TÍNH
GV: Hồ Thị Hương Thơm
Phone Number: 0989 567 488
Email: thomhth@vimaru.edu.vn
COMPUTER VISION
Thị giác Máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị giác Máy tính - Người đăng: Tô Thìn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
207 Vietnamese
Thị giác Máy tính 9 10 785