Ktl-icon-tai-lieu

THÍ NGHIỆM VI XỬ LÝ VỚI EME-MC8

Được đăng lên bởi Huy Cường Bùi Công
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 3655 lần   |   Lượt tải: 19 lần
THÍ NGHIỆM VI XỬ LÝ VỚI EME-MC8
BÀI 1: THÍ NGHIỆM VỚI NÚT NHẤN VÀ LED ĐƠN
THÍ NGHIỆM 1: Viét chương trình liên tục đọc trạng thái của nút nhấn được nối đến P1.0 và
hiển thị ra Led được nối tại chân P1.1 ( bit thứ nhất của Led thanh BL202)
MAIN:

ORG 2000H
MOV C,P1.0
MOV P1.1,C
SJMP MAIN
END

THÍ NGHIỆM 2: Viết chương trình tạo xung vuông 1Hz được nối đến chân P1.0
MAIN:
LAP1:
LAP:

ORG 2000H
CPL P1.0
MOV R5,#10
MOV R6,#100
MOV R7,#250
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LAP
DJNZ R5,LAP1
SJMP MAIN
END

; 1 CKM= 10-6s

Thay đổi tần số xung vuông thành 0.5Hz với chu kỳ nhiệm vụ là 30%
MAIN:
LAP1:
LAP:

ORG 2000H
SETB P1.0
MOV R5,#30
MOV R6,#100
MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LAP
DJNZ R5,LAP1
CLR P1.0
MOV R5,#70

LOOP1:
LOOP:

MOV R6,#100
MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LOOP
DJNZ R5,LOOP1
SJMP MAIN
END

THÍ NGHIỆM 3: Viết chương trình tạo xung vuông 1Hz dùng Timer0 ( không dung ngắt)

LOOP:
LAP:

ORG 2000H
MOV TMOD,#01H
MOV R7,#10
CLR TR0
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TF0
DJNZ R7,LAP
CPL P1.0
SJMP LOOP
END

Dùng ngắt Timer 0 để tạo xung vuông 1Hz

MAIN:

ORG 2000H
LJMP MAIN
ORG 200BH
LJMP ISR_T0
MOV TMOD,#01H
MOV R7,#10
CLR TR0
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
SETB TR0
MOV IE,#82H
SJMP $

ISR_T0:
CLR TR0
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)

EXIT:

SETB TR0
DJNZ R7,EXIT
CPL P1.0
MOV R7,#10
RETI
END

THÍ NGHIỆM 4: Viết chương trình làm cho led nối đến chân P1.0 chớp tắt với tần số có thể
tăng ( hoặc giảm) bằng cách nhấn nút nối đến chân P1.1 ( hoặc P1.2 ). Chu kỳ chớp tắt trung
bình được chọn là 1s
ORG 2000H
MOV 31H,#100;TAO XUNG 0.1Hz
MOV 32H,#20 ;TAO XUNG 0.5Hz
MOV 33H,#10 ;TAO XUNG 1Hz
MOV 34H,#5 ;TAO XUNG 2Hz
MOV 35H,#4 ;TAO XUNG 2.5Hz
MOV 36H,#2 ;TAO XUNG 5Hz
MOV TMOD,#01H
MOV R0,#33H
LOOP:
JNB P1.1,LOOP1 ;TANG TAN SO
JNB P1.2,LOOP2 ;GIAM TAN SO
CALL DELAY
CPL P1.0
SJMP LOOP
LOOP1:

TANG:
LOOP2:

GIAM:
DELAY:
LAP:

JNB P1.1,$
INC R0
CJNE R0,#37H,TANG
MOV R0,#33H
SJMP LOOP
JNB P1.2,$
DEC R0
CJNE R0,#30H,GIAM
MOV R0,#33H
SJMP LOOP
MOV A,@R0
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)

BÀI TẬP THÊM :

SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TF0
CLR TR0
DJNZ ACC,LAP
RET
END
1) Viết chương trình thực hiện cổng logic XOR 2 ngõ vào

KO_DOI:

ORG 2000H
MOV C,P1.1
JNB P1.0,KO_DOI
CPL C
MOV P1.5,C
SJMP $
END

2) Viết chương trình thực hiện mạch sau:

KO_DOI:

ORG 2000H
MOV C,P1.1
JNB P1.0,KO_DOI
CPL C
ANL C,P1.2
MOV P1.5,C
SJMP $
END

3) Viết chương trình thực hiện mạch đèn chạy ở Port1:

STTTTTTT  SSTTTTTT  SSSTTTTT  …SSSSSSSS  TTTTTTTT

Biết ...
THÍ NGHIỆM VI XỬ LÝ VỚI EME-MC8
BÀI 1: THÍ NGHIỆM VỚI NÚT NHẤN VÀ LED ĐƠN
THÍ NGHIỆM 1: Viét chương trình liên tục đọc trạng thái của nút nhấn được nối đến P1.0 và
hiển thị ra Led được nối tại chân P1.1 ( bit thứ nhất của Led thanh BL202)
ORG 2000H
MAIN: MOV C,P1.0
MOV P1.1,C
SJMP MAIN
END
THÍ NGHIỆM 2: Viết chương trình tạo xung vuông 1Hz được nối đến chân P1.0
ORG 2000H
MAIN: CPL P1.0
MOV R5,#10 ; 1 CKM= 10
-6
s
LAP1: MOV R6,#100
LAP: MOV R7,#250
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LAP
DJNZ R5,LAP1
SJMP MAIN
END
Thay đổi tần số xung vuông thành 0.5Hz với chu kỳ nhiệm vụ là 30%
ORG 2000H
MAIN: SETB P1.0
MOV R5,#30
LAP1: MOV R6,#100
LAP: MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LAP
DJNZ R5,LAP1
CLR P1.0
MOV R5,#70
THÍ NGHIỆM VI XỬ LÝ VỚI EME-MC8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÍ NGHIỆM VI XỬ LÝ VỚI EME-MC8 - Người đăng: Huy Cường Bùi Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
THÍ NGHIỆM VI XỬ LÝ VỚI EME-MC8 9 10 826