Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị thực tập giao tiếp với máy tính

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN A

GIỚI THIỆU

Thiét bị thực tập giao tiếp máy tính

Trang 2

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA ĐIỆN TỬ-TIN HỌC

Đề tài:

THIẾT BỊ THỰC TẬP
GIAO TIẾP MÁY TÍNH
Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN NGỌC TÙNG
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN XUÂN ĐẠT
TRẦN NHƯ CƯƠNG
Lớp : CĐ ĐTVT 07A
Khóa : 2007 – 2010

TP. HỒ CHÍ MINH 7-2010
GVHD: Nguyễn Ngọc Tùng

SVTH:Nguyễn Xuân Đạt & Trần Như Cương

Thiét bị thực tập giao tiếp máy tính

Trang 3

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
TP. HỒ CHÍ MINH

-----------------KHOA ĐIỆN TỬ-TIN HỌC
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ tên sinh viên:

Nguyễn Xuân Đạt
Trần Như Cương

MSSV: 308071011
MSSV: 308071003

Chuyên ngành:
Hệ đào tạo:
Khóa học:

Kỹ thuật Điện Tử Viễn Thông
Cao đẳng chính quy
2007 – 2010

Mã ngành: 08
Mã hệ:
1
Lớp: CĐ ĐTVT07A

I. TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT BỊ THỰC TẬP GIAO TIẾP MÁY TÍNH
II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:
-Thiết kế và thi công các mạch điện giao tiếp qua cổng COM, LPT, USB
-Thiết kế và thi công các mô đun ngoại vi để giao tiếp như mô đun Led đơn, Led 7
đoạn , LCD, mô đun điều khiển động cơ, bàn phím ma trận.
-Thiết kế một số bài giảng giao tiếp đặc trưng cho mỗi cổng.

III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 28-06-2010
IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 26-07-2010
V. HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: GV. NGUYỄN NGỌC TÙNG

Ngày …. tháng …. năm 2010
Cán bộ hướng dẫn

GVHD: Nguyễn Ngọc Tùng

SVTH:Nguyễn Xuân Đạt & Trần Như Cương

Thiét bị thực tập giao tiếp máy tính

Trang 4

NHẬN XÉT
( CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................


Thiết bị thực tập giao tiếp với máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị thực tập giao tiếp với máy tính - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
Thiết bị thực tập giao tiếp với máy tính 9 10 209