Ktl-icon-tai-lieu

Thiết Kế CSDL SQL

Được đăng lên bởi linh-vu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết Kế CSDL SQL

Hình1: Bảng quảng cáo gồm 3 bảng:

Trong bảng quangcao co 3 bảng
• Nhacungcap
• sanpham
• user

Hình 2: Bảng nhacungcap
Trong bảng nhacungcap có các trường:
• mancc
• tenncc

Hình 3: Bảng SanPham

Bảng sanpham có 11 trường:
• Masp
• Tensap
• Chitiet
• Hinhanh
• Gia
• Baohanh
• Mancc

Hình 4:Bảng user
• Bảng user có 10 trường
• Mauser
• Username

• Password
• Hoten
• Ngaysinh
• Diachi
• Sdt
• Email
• Gioitinh
• Level

...
Thiết Kế CSDL SQL
Hình1: Bảng quảng cáo gồm 3 bảng:
Trong bảng quangcao co 3 bảng
Nhacungcap
sanpham
user
Thiết Kế CSDL SQL - Trang 2
Thiết Kế CSDL SQL - Người đăng: linh-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thiết Kế CSDL SQL 9 10 947