Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế CSDL

Được đăng lên bởi hoang1434-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6/7/2013

Ths. Võ Ngọc Hưng

Phụ thuộc hàm &
Các dạng chuẩn
Ths. Võ Ngọc Hưng

1

Đh. Công Nghệ Thông Tin

5/31/2013

Đh. Công Nghệ Thông Tin

5/31/2013

Nội dung
Phụ thuộc hàm









Hệ luật dẫn Amstrong
Bao đóng
Phủ tối thiểu
Khóa
Thuật toán tìm khóa

Các dạng chuẩn








2

Dạng chuẩn 1
Dạng chuẩn 2
Dạng chuẩn 3
Dạng chuẩn Boyce Codd

1

6/7/2013

Ths. Võ Ngọc Hưng

Phụ thuộc hàm
X,Y là hai tập thuộc tính trên quan hệ R
r1,r2 là 2 bộ bất kỳ trên R
Ta nói X xác định Y, ký hiệu X → Y, nếu và chỉ nếu r1[X] = r2[X]
thì r1[Y] = r2[Y]
X → Y là một phụ thuộc hàm, hay Y phụ thuộc X.
X là vế trái của phụ thuộc hàm, Y là vế phải của phụ thuộc hàm.
Ví dụ: cho quan hệ sinh viên như sau:
SINHVIEN(Tên, Mônhọc, SốĐT, ChuyênNgành, GiảngViên,
Điểm)
3

Đh. Công Nghệ Thông Tin

5/31/2013

(cont.)
Tên

Mônhọc

SốĐT

ChuyênNg GiảngViên Điểm
ành

Huy

CSDL

0913157875

HTTT

Hưng

5

Hoàng

CSDL

0913154521

HTTT

Hưng

10

Huy

AV

0913157875

HTTT

Thủy

5

Hải

Toán
SXTK

0166397547

MạngMT

Lan

10

Tính

HQTCSD 012145475
L

CNPM

Sang

7

Tính

LậpTrình

012145475

CNPM

Việt

8

Hoàng

LậpTrình

0913154521

HTTT

Việt

10

Tên SốĐT ChuyênNgành?

Tên Mônhọc Điểm?

Mônhọc GiảngViên?
4

Đh. Công Nghệ Thông Tin

5/31/2013

2

6/7/2013

Ths. Võ Ngọc Hưng

(cont.)
Một số tính chất sau:
Với mỗi Tên có duy nhất một SốĐT và ChuyênNgành
Với mỗi Mônhọc có duy nhất một GiảngViên
Với mỗi Tên, Mônhọc có duy nhất một Điểm
Ký hiêu:
{Tên}
→ {SốĐT, ChuyênNgành}
{Mônhọc}
→ {GiảngViên}
{Tên, Mônhọc} → {Điểm}

5

Đh. Công Nghệ Thông Tin

5/31/2013

(cont.)

Tên

Mônhọc

SốĐT

ChuyênNg GiảngViên
ành

Điểm

Các phụ thuộc hàm kéo theo:
{Tên}
→ {ChuyênNgành}
{Mônhọc, Điểm} → {GiảngViên, Điểm}
6

Đh. Công Nghệ Thông Tin

5/31/2013

3

6/7/2013

Ths. Võ Ngọc Hưng

Hệ luật dẫn Amstrong
Gọi F là tập các phụ thuộc hàm
Định nghĩa: X → Y được suy ra từ F, hay F suy ra X →
Y, ký hiệu: F ╞ X → Y nếu bất kỳ bộ của quan hệ thỏa F
thì cũng thỏa X → Y
Hệ luật dẫn Amstrong:
Với X, Y, Z, W ⊆ U. Phụ thuộc hàm có các tính chất sau:
F1) Tính phản xạ: Nếu Y ⊆ X thì X → Y
F2) Tính tăng trưởng: {X → Y} ╞ XZ → YZ
F3) Tính bắc cầu: {X → Y, Y → Z} ╞ X → Z
7

Đh. Công Nghệ Thông Tin

5/31/2013

(cont.)
Từ hệ luật dẫn Amstrong ta suy ra một số tính chất sau:
F4) Tính kết hợp: {X → Y, X → Z} ╞ X → YZ
F5) Tính phân rã: {X → YZ, X → Y} ╞ X → Z
F6) Tính tựa bắt cầu: {X → Y, YZ → W} ╞ XZ → W
Ví dụ: F = {A → B, A → C, BC → D}, chứng minh A → D?
1) A → B
2) A → C
3) A → BC (tính kết hợp F4)
4) BC → D
5) A → ...
Ths. Võ Ngọc Hưng 6/7/2013
1
Ph thuc hàm &
Các dng chun
Ths. Ngc Hưng
5/31/2013Đh. Công Ngh Thông Tin1
Ni dung
Phụ thuộc hàm
Hệ luật dẫn Amstrong
Bao đóng
Phủ ti thiểu
Khóa
Thuật toán tìm khóa
Các dạng chuẩn
Dạng chuẩn 1
Dạng chuẩn 2
Dạng chuẩn 3
Dạng chuẩn Boyce Codd
5/31/2013Đh. Công Ngh Thông Tin2
Thiết kế CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế CSDL - Người đăng: hoang1434-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thiết kế CSDL 9 10 574