Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế cửa hàng sách

Được đăng lên bởi caubebk93
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỰ ÁN XÂY DỰNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG SÁCH.

Dự án
Mã hiệu dự án: DA001
Mã hiệu tài liệu: DT002

Quản lý nhà sách
Phân tích thiết kế
DT002

Phiên bản:
<1.0>
Ngày: 29/09/2014

Các phiên bản tài liệu
Ngày

Phiên bản

Miêu tả

Người thực hiện

29/09/2014

1.0

Tài liệu được xây dựng với mục
đích phân tích thiết kế dự án xây
dựng phần mềm quản lý nhà
sách.

Nhóm 19

Nhóm 19

Page 2

Quản lý nhà sách
Phân tích thiết kế
DT002

Thành viên nhóm 19.
STT
Họ và tên
1
Nguyễn Văn Nam
2
Hồ Thúc Đồng
3
Nguyễn Thanh Cường
4
Đoàn Văn Đạt

Nhóm 19

Phiên bản:
<1.0>
Ngày: 29/09/2014

SHSV
20111892
20112574
20112551
20111370

Email
namkiwi.bk56@gmail.com
hothucdongdhbk@gmail.com
dekhibk501@gmail.com
doanvandat93@gmail.com

Page 3

Quản lý nhà sách
Phân tích thiết kế
DT002

Phiên bản:
<1.0>
Ngày: 29/09/2014

Mục lục
Thành viên nhóm 19. .................................................................................................3
Danh mục hình. ..........................................................................................................5
Phần 1. Mô hình hóa nhu cầu với biểu đồ use case. ..................................................6
I.

Sơ đồ Usecase tổng quát : .............................................................................6

II.

Đặc tả usecase: ..............................................................................................7

1.

Đăng nhập /đăng xuất:...................................................................................7

2.

Thanh toán bán lẻ : ........................................................................................8

3.

Quản lí nhập xuất : ......................................................................................10

4.

Quản lí thu chi: ............................................................................................12

5.

Quản lí khách hàng: .....................................................................................15

6.

Thống kê: .....................................................................................................16

7.

Quản lí chung : ............................................................................................18

Phần 2. Cơ sở dữ liệu: ..............................................................................................20
Phần 3. Biểu đồ lớp. ...................................................................
TRƯỜNG ĐI HC BÁCH KHOA HÀ NI
VIN CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
TÀI LIU PHÂN TÍCH VÀ THIT K D ÁN XÂY DNG
PHN MM QUN LÝ CA HÀNG SÁCH.
D án
Mã hiu d án: DA001
Mã hiu tài liu: DT002
Thiết kế cửa hàng sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế cửa hàng sách - Người đăng: caubebk93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Thiết kế cửa hàng sách 9 10 647