Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế khối số học số thực dấu phẩy động

Được đăng lên bởi dvnam1010-gmail-com
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ TỔNG HỢP HỆ THÔNG SỐ
ĐỀ TÀI: Thiết kế khối số học số thực dấu phẩy động
Giáo viên hướng dẫn : TS. Võ Lê Cường.
Nhóm 20:
Sinh viên

Đinh Văn Nam

20091814

Nguyễn Mạnh Trung 20115803

Hà Nội, 12/2014

1

ĐTVT 01 K54
CNĐT-TT 1-k56

Mục Lục.

Mục Lục …………………………………………………………………………1
Danh mục hình ảnh. ……………………………………………………………..2
Lời cảm ơn……………………………………………………………………… 3
Tóm tắt. …………………………………………………………………………4

Chương 1. Giới thiệu……………………………………………………. ..5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu……………………………………………………………5
FPU là gì? …………………………………………………………..5
Tiêu chuẩn IEEE754……………………………………………… ..7
Giới thiệu đề tài……………………………………………………..8
Kết luận chương. ……………………………………………………9

Chương 2. Lý Thuyết……………………………………………………. 10
2.1 Giới thiệu. …………………………………………………………..10
2.2 Số thực dấu phẩy động……………………………………………… 10

2.3 Biểu diễn số thực dấu chấm động thực hiện trong dự án…………….11
2.3.1 Biểu diễn số bù 2 của số nhi phân 4 bít. ……………………11
a. Phần phân số F(fraction). ……………………………..12
b. Phần số mũ E(exponent)……………………………….13

2.4 Nhân hai số thực dấu phẩy động. ……………………………………13
2.5 Cộng số thực dấu phẩy động………………………………………….18
2.6 Trừ hai số thực dấu phẩy động. ………………………………………19

2.7Kết luận chương………………………………………………………21

Chương 3 Mô phỏng và kết quả…………………………………………..22
2

3.1 Giới thiệu chương……………………………………………………22
.

3.2 Sơ đồ khối……………………………………………………………23
3.3 Kết quả mô phỏng……………………………………………………24
3.3.1 Kết quả mô phỏng trên quartus……………………………24
3.3.2 Kết quả mô phỏng trên Modulesim………………………..25
3.4 Kết luận chương……………………………………………..29

Chương 4 Kết Luận………………………………………………………30
Tài liệu tham khảo………………………………………………………………32
Phụ Lục …………………………………………………………………………33

Danh mục hình ảnh, bảng biểu.
Hình vẽ, Bảng biểu
Hình 2.1

Mô tả
Thuật toán nhân số thực dấu phẩy động.
3

Hình 2.2
Hình 2.3
Hình 2.4
Hình 3.1
Bảng 3.1
Bảng 3.2
Bảng 3.3
Hình 3.1
Hình 3.4
Hình 3.5
Bảng 3.4

Thuật toán nhân hai số nguyên không dấu
Thuật toán cộng số thực dấu phẩy động.
Thuật toán trừ số thực dấu phẩy động.
Sơ đồ khối của chương trình.
Mô tả chân dữ liệu trong sơ đồ khối.
Bảng mô tả giá trị của mã phép toán.
Bảng chuyển đổi số nhị phân 4 bít hiển thị trên led 7 thanh.
Kết quả mô phỏng thành công trên quartus
Sơ đồ luồng dữ liệu dataflow
Bảng kết quả trancript.
Tổng hợp kết quả mô phỏng.

Lời cảm ơn.
Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với người hướng dẫn của
chúng tôi TS Võ Lê Cương, Viện Điện Tử Viễn Thông, Đại H...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ TỔNG HỢP HỆ THÔNG SỐ
ĐỀ TÀI: Thiết kế khối số học số thực dấu phẩy động
Giáo viên hướng dẫn : TS. Võ Lê Cường.
Nhóm 20:
Sinh viên
Đinh Văn Nam 20091814 ĐTVT 01 K54
Nguyễn Mạnh Trung 20115803 CNĐT-TT 1-k56
Hà Nội, 12/2014
1
Thiết kế khối số học số thực dấu phẩy động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế khối số học số thực dấu phẩy động - Người đăng: dvnam1010-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thiết kế khối số học số thực dấu phẩy động 9 10 906