Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế kiến trúc - Phân tích & Thiết kế HTTT

Được đăng lên bởi hoangphu
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 3182 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thiết kế
kiến trúc
Phân tích & Thiết kế HTTT
Khoa Công nghệ thông tin
1

Thiết kế kiến trúc
Mở đầu 
Các thành phần kiến trúc
Các mô hình kiến trúc
Tạo thiết kế kiến trúc hệ thống
Đặc tả phần cứng và phần mềm

2

1. Mở đầu
• Trong môi trường hiện nay, phần lớn các HTTT
được vận hành trên mạng máy tính.
• Việc chọn lựa một mô hình mạng máy tính thích
hợp để HTTT vận hành trên đó nhằm đáp ứng
nhu cầu của tổ chức là việc không đơn giản.
• Thiết kế kiến trúc là bước quan trọng trong giai
đoạn thiết kế hệ thống. Nó lập kế hoạch cho việc
HTTT hoạt động phân tán trên mạng máy tính
thích hợp.
3

• Một số vấn đề trong thiết kế kiến trúc khiến
cho việc này trở nên phức tạp:
- Chiếm tỷ trọng đáng kể trong toàn bộ chi
phí thực hiện dự án HTTT.
- Đòi hỏi phải có tầm nhìn tương đối xa về
sự phát triển của HTTT trong tổ chức.
- Trên thị trường có quá nhiều thiết bị phần
cứng cũng như các loại phần mềm mới.
- Ngoài ra cũng có nhiều chuẩn mở về IT
(chuẩn truyền dữ liệu, chuẩn phần cứng,
chuẩn phần mềm, mô hình mạng).
4

Th i ết  k ế k i ến  t rú c
Mở đầu

Cá c  t h à n h  p h ần  k i ến  t rú c  

Các mô hình kiến trúc
Tạo thiết kế kiến trúc hệ thống
Đặc tả phần cứng và phần mềm
5

3. Các thành phần kiến trúc
• Các thành phần kiến trúc chính trong một HTTT
bất kỳ là phần cứng và phần mềm.
- Phần cứng: Máy tính, máy chủ, mạng máy
tính và thiết bị mạng, các thiết bị ngoại vi.
- Phần mềm: Hệ điều hành, hệ quản trị CSDL,
trình tiện ích, trình dịch, công cụ phát triển
chương trình, phần mềm ứng dụng.
• Các thành phần phần mềm chính của HT phải
được xác định và bố trí trên các thành phần phần
cứng khác nhau mà HT sẽ vận hành trên đó.
6

• Mục tiêu của thiết kế kiến trúc là xác định
những phần nào của phần mềm ứng dụng sẽ
được gắn với những phần cứng nào.
• Ví dụ.
- HTTT dựa trên Web sẽ chạy trình duyệt
trên máy tính để bàn nhưng tương tác với
Web server trên Internet.
- HTTT trong một công ty có thể có chương
trình VB được cài trên máy tính này nhưng
tương tác với DB server nằm ở máy tính
khác trên mạng.
7

• Mọi hệ thống phần mềm có thể được phân
thành bốn chức năng cơ bản bao gồm:
- Lưu trữ dữ liệu (data storage).
- Logic truy xuất dữ liệu (data access logic).
- Logic ứng dụng (application logic).
- Logic biểu diễn (presentation logic).
• Bốn chức năng này chính là các khối căn bản
tạo nên phần mềm HTTT bất kỳ.

8

• Tóm lại trong quá trình thiết kế kiến trúc, PTV cần
trả lời được các câu hỏi sau:
- Chọn kiến trúc hệ thống nào?
- Dùng phần cứng nào (loại, đặc tính kỹ ...
1
Thiết kế
kiến trúc
Phân tích & Thiết kế HTTT
Khoa Công nghệ thông tin
Thiết kế kiến trúc - Phân tích & Thiết kế HTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế kiến trúc - Phân tích & Thiết kế HTTT - Người đăng: hoangphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Thiết kế kiến trúc - Phân tích & Thiết kế HTTT 9 10 160