Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mô hình chi tiết ( Part model)

Được đăng lên bởi hongminh1230
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 3

ThiÕt kÕ m« h×nh chi tiÕt
( Part model)

Ch−¬ng nµy sÏ giíi thiÖu tæng quan vÒ c¸c kh¸i niÖm, c¸ch sö dông c¸c
c«ng cô t¹o c¸c Feature vµ tr×nh tù thùc hiÖn trong m«i tr−êng thiÕt kÕ m« h×nh
chi tiÕt ( Part Model). §Ó tham kh¶o thªm vÒ c¸c vÝ dô tr×nh diÔn, chØ dÉn tr×nh tù
c¸c b−íc ta cã thÓ sö dông trî gióp trùc tuyÕn (onlin Help), Tutorials vµ Visual
SyllabusTM.
3.1. Giíi thiÖu chung:
M« h×nh chi tiÕt (Part Model) lµ tËp hîp c¸c Feature, hÇu hÕt c¸c Feature nµy
®−îc t¹o ra tõ ph¸c th¶o (Sketch). C¸c Feature liªn kÕt víi mét Feature kh¸c theo
tr×nh tù chóng t¹o ra. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó t¹o m« h×nh chi tiÕt. LËp kÕ ho¹ch lµm
viÖc tèt sÏ gióp ta t¹o lËp vµ chØnh söa m« h×nh tèt h¬n.
-

M« h×nh chi tiÕt 3D (3D Part Model) lµ g× ?

M« h×nh chi tiÕt 3D cã thÓ ®−îc t¹o b»ng c¸ch Extrude, Sweep hoÆc Project
mét ®èi t−îng h×nh häc ph¸c th¶o (Sketch) theo mét ®−êng dÉn hoÆc quay nã
quanh mét trôc. C¸c m« h×nh nµy th−êng ®−îc gäi lµ c¸c Solid (vËt ®Æc) bëi v×
chóng cã bao gåm khèi l−îng, kh«ng gièng nh− m« h×nh khung d©y (Wireframe
Model) nh÷ng m« h×nh chØ ®−îc ®Þnh nghÜa b»ng c¸c c¹nh.
C¸c m« h×nh Solid trong Autodesk Inventor lµ Feature-based vµ Persistent.
+ Feature-based cã nghÜa lµ chi tiÕt lµ tæ hîp cña c¸c Feature nh− lµ: C¸c
Hole (lç), Flange (Gê mÐp), Fillet (vª trßn), Boss (vÊu låi). Víi Autodesk
Inventor ta cã thÓ t¹o c¸c chi tiÕt dùa trªn c¸c chøc n¨ng cña chóng.
+ Persistent cã nghÜa lµ ta cã thÓ thay ®æi c¸c ®Æc ®iÓm cña Feature b»ng
c¸ch trë l¹i thay ®æi Sketch cña Feature ®ã hoÆc thay ®æi gi¸ trÞ c¸c tham sè ®−îc
sö dông trong lÖnh t¹o ra Feature ®ã. VÝ dô, ta cã thÓ thay ®æi chiÒu dµi cña mét
Extruded Feature b»ng c¸ch nhËp vµo gi¸ trÞ míi cho tr−êng Extent cña lÖnh
Extrude Feature nµy. Ta còng cã thÓ dïng c¸c biÓu thøc ®Ó lÊy ra gi¸ trÞ kÝch
th−íc tõ kÝch th−íc kh¸c.

-

Feature lµ g× ?

Feature lµ mét bé phËn riªng cña chi tiÕt mµ cã thÓ ®−îc chØnh söa bÊt kú khi
nµo. Cã 4 lo¹i Feature: Sketched Feature, Placed Feature, Pattern Feature vµ
Work Feature.
+ Sketched Feature ®−îc t¹o ra dùa trªn mét ph¸c th¶o h×nh häc(Sketch) vµ
®−îc ®Þnh nghÜa bëi c¸c gi¸ trÞ tham sè ta nhËp vµo khi thùc hiÖn lÖnh t¹o
Feature. Ta cã thÓ thay ®æi gi¸ trÞ c¸c tham sè cña Feature vµ cña ph¸c th¶o h×nh
häc.
+ Placed Feature, vÝ dô nh− Fillet ( vª trßn gãc) hoÆc Chamfer (v¸t gãc)... lµ
c¸c Feature kh«ng ®ßi hái mét ph¸c th¶o cña riªng nã. §Ó t¹o mét Fillet ta cã thÓ
nhËp vµo b¸n kÝnh vª trßn vµ chän mét c¹nh. C¸c Placed Feature chuÈn gåm cã:
Shell, Fillet hoÆ...
Ch¬ng 3
ThiÕt kÕ m« h×nh chi tiÕt
( Part model)
Ch¬ng nµy sÏ giíi thiÖu tæng quan vÒ c¸c kh¸i niÖm, c¸ch sö dông c¸c
c«ng cô t¹o c¸c Feature vµ tr×nh tù thùc hiÖn trong m«i trêng thiÕt kÕ m« h×nh
chi tiÕt ( Part Model). §Ó tham kh¶o thªm vÒ c¸c vÝ dô tr×nh diÔn, chØ dÉn tr×nh tù
c¸c bíc ta cã thÓ sö dông trî gióp trùc tuyÕn (onlin Help), Tutorials vµ Visual
Syllabus
TM
.
3.1. Giíi thiÖu chung:
M« h×nh chi tiÕt (Part Model) lµ tËp hîp c¸c Feature, hÇu hÕt c¸c Feature nµy
®îc t¹o ra tõ ph¸c th¶o (Sketch). C¸c Feature liªn kÕt víi mét Feature kh¸c theo
tr×nh tù chóng t¹o ra. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó t¹o m« h×nh chi tiÕt. LËp kÕ ho¹ch lµm
viÖc tèt sÏ gióp ta t¹o lËp vµ chØnh söa m« h×nh tèt h¬n.
- M« h×nh chi tiÕt 3D (3D Part Model) lµ g× ?
M« h×nh chi tiÕt 3D cã thÓ ®îc t¹o b»ng c¸ch Extrude, Sweep hoÆc Project
mét ®èi tîng h×nh häc ph¸c th¶o (Sketch) theo mét ®êng dÉn hoÆc quay nã
quanh mét trôc. C¸c m« h×nh nµy thêng ®îc gäi lµ c¸c Solid (vËt ®Æc) bëi v×
chóng cã bao gåm khèi lîng, kh«ng gièng nh m« h×nh khung d©y (Wireframe
Model) nh÷ng m« h×nh chØ ®îc ®Þnh nghÜa b»ng c¸c c¹nh.
C¸c m« h×nh Solid trong Autodesk Inventor lµ Feature-basedPersistent.
+ Feature-based cã nghÜa lµ chi tiÕt lµ tæ hîp cña c¸c Feature nh lµ: C¸c
Hole (lç), Flange (Gê mÐp), Fillet (vª trßn), Boss (vÊu låi). Víi Autodesk
Inventor ta cã thÓ t¹o c¸c chi tiÕt dùa trªn c¸c chøc n¨ng cña chóng.
+ Persistent cã nghÜa lµ ta cã thÓ thay ®æi c¸c ®Æc ®iÓm cña Feature b»ng
c¸ch trë l¹i thay ®æi Sketch cña Feature ®ã hoÆc thay ®æi gi¸ trÞ c¸c tham sè ®îc
sö dông trong lÖnh t¹o ra Feature ®ã. VÝ dô, ta cã thÓ thay ®æi chiÒu dµi cña mét
Extruded Feature b»ng c¸ch nhËp vµo gi¸ trÞ míi cho trêng Extent cña lÖnh
Extrude Feature nµy. Ta còng cã thÓ dïng c¸c biÓu thøc ®Ó lÊy ra gi¸ trÞ kÝch
thíc tõ kÝch thíc kh¸c.
Thiết kế mô hình chi tiết ( Part model) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mô hình chi tiết ( Part model) - Người đăng: hongminh1230
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thiết kế mô hình chi tiết ( Part model) 9 10 42