Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế phần mềm Quản lý bán vé xe

Được đăng lên bởi sunrise_ptm
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 8332 lần   |   Lượt tải: 22 lần
BÁO
CÁO
ĐỒ
ÁN
THỰC
HÀNH
1
PHẦN
MỀM
BÁN
VÉ
XE
1
Chương
I:
Giới
thiệu
3
Chương
II:
Hướng
dẫn
cách
sử
dụng
5
I.
Khởi
động
chương
trình
5
a.
Chạy
File
thực
thi
5
b.
Đăng
nhập
hệ
thống
6
c.
Tìm
hiểu
các
thành
phần
trên
hệ
thống
9
II.
Tìm
hiểu
các
chức
năng
của
quản
lý
người
dùng
10
a.
Tìm
hiểu
Admin
10
III.
Tìm
hiểu
chức
năng
của
quản
lý
xe
13
IV.
Tìm
hiểu
chức
năng
quản
lý
tuyến
xe
và
th ời
đi ểm
14
V. Tìm hiểu chức năng quản lý chuyến xe và lên l ịch trình cho xe 17
Chương
I:
Giới
thiệu
Mô tả hỗ trợ công ty xe khách đường dài bán vé xe cho khách hàng. Ph ần mềm bao
gồm
các
chức
năng
sau:
•
Quản
lý
người
dùng
Mỗi người dùng có các thông tin như: tên đăng nhập, pass, h ọ tên, ngày sinh, gi ới
tính,
địa
chỉ,
số
điện
thoại,
loại
người
dùng.
Chương trình có 3 loại người dùng là admin, quản lý và nhân viên.
Admin sẽ có toàn quyền trên hệ thống, là người giám sát và bảo trì h ệ th ống.
Người quản lý có thể sửa thông tin cá nhân của chính mình, thêm người dùng m ới,
xóa người dùng cũ, cấp lại pass cho nhân viên, ch ỉnh quyền c ủa nhân viên.
Nhân viên chỉ có thể sửa thông tin cá nhân của chính mình, th ực hi ện các ch ức n ăng
đượ
cho
phép.
•
Quản
lý
chuyến
xe
Người dùng có thể thêm tuyến xe mới, sửa đổi thông tin tuyến xe, xóa tuy ến xe c ũ.
Mỗi tuyến xe bao gồm các thông tin sau: tên tuyến, địa điểm đi, địa đi ểm đến và
danh sách các thời điểm khởi hành trong ngày. Ví dụ: một tuyến TP.HCM – Nha Trang
có địa điểm đi là TP.HCM, điểm đến là Nha Trang, và mỗi ngày có 3 th ời đi ểm bắt đầu
(07h00,
12h00,
19h00).
Khi khởi tạo danh sách các thời điểm khởi hành trong ngày thì ph ải cho ng ười dùng
tùy chọn lưu riêng cho ngày đó thôi, hoặc lặp lại theo tuần (Ví d ụ ch ỉnh cho các ngày
chủ
nhật).
•
Quản
lý
xe
Người dùng có thể thêm xe mới, sửa đổi thông tin xe, xóa xe c ũ.
Mỗi xe có các thông tin sau: số xe, hiệu xe, đời xe, s ố ch ỗ ng ồi.
Gán
xe
vào
các
chuyến
xe
:
Người
dùng
gán
các
xe
vào
tuyến
xe
cho
mỗi
ngày.
Mỗi
thời
điểm
của
tuyến
xe
có
thể
có
nhiều
xe.
Khi gán, phải cho người dùng tùy chọn lưu riêng cho một ngày, ho ặc l ặp l ại theo
tuần.
Bán
vé
có
quy
trình
như
sau
:
Chọn
tuyến.
Chọn
thời
điểm.
Chọn
xe.
Chọn chỗ ngồi (hiển thị ra sơ đồ chỗ ngồi tùy thuộc vào xe, ch ỗ nào còn tr ống, ch ỗ
nào
có
người
đặt
rồi).
• Hệ thống sẽ tự động cập nhật mỗi ngày, sẽ xóa các thời đi ểm, chuyến xe, thông tin
bán vé xe của ngày hôm trước. Nghĩa là chỉ hiện các thông tin c ủa ngày hi ện tại và
những ngày lớn hơn ngày hiện tại.

1

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....................................
BÁO CÁO ÁN TH C HÀNH 1ĐỒ
PH N M M BÁN VÉ XE 1
Ch ng I: Gi i thi u 3ươ
Ch ng II: H ng d n cách s d ng 5ươ ướ
I. Kh i ng ch ng trình 5 độ ươ
a. Ch y File th c thi 5
b. ng nh p h th ng 6Đă
c. Tìm hi u các thành ph n trên h th ng 9
II. Tìm hi u các ch c n ng c a qu n ng i dùng 10 ă ườ
a. Tìm hi u Admin 10
III. Tìm hi u ch c n ng c a qu n xe 13 ă
IV. Tìm hi u ch c n ng qu n tuy n xe th i i m 14 ă ế đ
V. Tìm hi u ch c n ng qu n chuy n xe lên l ch trình cho xe 17 ă ế
Ch ng I: Gi i thi uươ
t h tr ng ty xe khách ng dài bán xe cho khách hàng. Ph n m m bao đườ
g m các ch c n ng sau: ă
Qu n ng i dùng ườ
M i ng i dùng các thông tin nh : tên ng nh p, pass, h tên, ngày sinh, gi i ườ ư đă
tính, a ch , s i n tho i, lo i ng i dùng.đị đ ườ
Ch ng trình 3 lo i ng i dùng admin, qu n nhân viên.ươ ườ
Admin s toàn quy n trên h th ng, ng i giám sát và b o t h th ng. ườ
Ng i qu n th s a thông tin nhân c a chính mình, thêm ng i dùng m i,ườ ườ
xóa ng i dùng c , c p l i pass cho nhân viên, ch nh quy n c a nhân viên.ườ ũ
Nhân viên ch th s a thông tin nhân c a chính mình, th c hi n các ch c n ng ă
cho phép.đượ
Qu n chuy n xe ế
Ng i dùng th thêm tuy n xe m i, s a i thông tin tuy n xe, xóa tuy n xe c .ườ ế đổ ế ế ũ
M i tuy n xe bao g m các thông tin sau: tên tuy n, a i m i, a i m n ế ế đị đ đ đị đ đế
danh sách các th i i m kh i hành trong ngày.d : m t tuy n TP.HCM – Nha Trang đ ế
a i m i là TP.HCM, i m n là Nha Trang, và m i ngày có 3 th i i m b t uđị đ đ đ đế đ đ
(07h00, 12h00, 19h00).
Khi kh i t o danh sách các th i i m kh i hành trong ngày thì ph i cho ng i dùng đ ườ
tùy ch n l u riêng cho ngày ó thôi, ho c l p l i theo tu n (Ví d ch nh cho các ngày ư đ
ch nh t).
Qu n lý xe
Ng i dùng th thêm xe m i, s a i thông tin xe, xóa xe c .ườ đổ ũ
M i xe các thông tin sau: s xe, hi u xe, i xe, s ch ng i. đờ
Gán xe vào các chuy n xe :ế
Ng i dùng gán các xe vào tuy n xe cho m i ngày.ư ế
M i th i i m c a tuy n xe th nhi u xe. đ ế
Khi gán, ph i cho ng i dùng tùy ch n l u riêng cho m t ngày, ho c l p l i theo ườ ư
tu n.
Bán quy trình nh sau :ư
Ch n tuy n. ế
Ch n th i i m. đ
Ch n xe.
Ch n ch ng i (hi n th ra s ch ng i tùy thu c vào xe, ch nào còn tr ng, ch ơ đồ
nào ng i t r i).ườ đặ
H th ng s t ng c p nh t m i ngày, s xóa các th i i m, chuy n xe, thông tin độ đ ế
bán xe c a ngày hôm tr c. Ngh a ch hi n các thông tin c a ngày hi n t i ướ ĩ
nh ng ngày l n h n ngày hi n t i. ơ
1
Thiết kế phần mềm Quản lý bán vé xe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế phần mềm Quản lý bán vé xe - Người đăng: sunrise_ptm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Thiết kế phần mềm Quản lý bán vé xe 9 10 808