Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế TESTCASE trong kiếm thử phần mềm

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thiết kế
TEST-CASE
trong kiếm thử
phần mềm

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đề tài thực tập chuyên ngành:

THIẾT KẾ TEST-CASE
TRONG KIỂM THỬ
PHẦN MỀM

Sinh viên thực hiện : Phạm Thị Trang
Lớp

: ĐHCQ K4A

Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Hồng Tân
Bộ môn

Thái Nguyên, tháng 9 năm 2009

: Công nghệ phần mềm

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

MỤC LỤC

MỤC LỤC............................................................................................................... 1
DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................ 3
LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................... 4
TÓM TẮT NỘI DUNG ........................................................................................... 6
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM ................................ 7
1.1
Các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm........................................... 7
1.1.1 Kiểm thử phần mềm là gì? ................................................................... 7
1.1.2 Các phương pháp kiểm thử .................................................................. 7
1.1.2.1 Kiểm thử tĩnh – Static testing ....................................................... 8
1.1.2.2 Kiểm thử động – Dynamic testing ................................................ 8
1.1.3 Các chiến lược kiểm thử ...................................................................... 8
1.1.3.1 Kiểm thử hộp đen – Black box testing .......................................... 8
1.1.3.2 Kiểm thử hộp trắng – White box testing ......................................10
1.1.3.3 Kiểm thử hộp xám – Gray box testing .........................................11
1.1.4 Các cấp độ kiểm thử phần mềm ..........................................................11
1.1.4.1 Kiểm thử đơn vị – Unit test .........................................................12
1.1.4.2 Kiểm thử tích hợp – Intergration Test ..........................................13
1.1.4.3 Kiểm thử hệ thống – System Test ................................................14
1.1.4.4 Kiểm thử chấp nhận sản phẩm – Acceptance Test........................16
1.1.4.5 Một số cấp độ kiểm thử khác .......................................................17
1.1.5 Các phương pháp kiểm thử con người...
Thiết kế
TEST-CASE
trong kiếm thử
phần mềm
Thiết kế TESTCASE trong kiếm thử phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế TESTCASE trong kiếm thử phần mềm - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thiết kế TESTCASE trong kiếm thử phần mềm 9 10 203