Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP

Được đăng lên bởi Harry Cong Dat
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2559 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Lý thuyết: 45 tiết
Thực hành: 30 tiết

• GVHD: Dƣơng Khai Phong
• Email: khaiphong@gmail.com
• Website: 

1/ Giới thiệu tổng quan Web
2/ HTML và JavaScript

3/ Các đối tượng trong ASP.Net
4/ ADO.Net (kết nối cơ sở dữ liệu)
5/ Triển khai ứng dụng Web + Ôn tập

PHẦN 2 (tiếp theo): (HTML và JAVASCRIPT)

1. Giới thiệu
2. Kiểu dữ liệu, hằng và biến
3. Các phép toán trong javascript
4. Các đối tƣợng hộp thoại trong javascript
5. Các cấu trúc điều khiển cơ bản
6. Mảng và hàm trong javascript
7. Các đối tƣợng trong javascript
8. Xử lý sự kiện trong javascript

a. Giới thiệu Javascript:


Với HTML ta chỉ thiết kế đƣợc trang web để hiển thị thông
tin, không tạo ra đƣợc sự tƣơng tác từ phía ngƣời dùng.



JavaScript là ngôn ngữ kịch bản (do hãng Sun
Microsystems và Netscape phát triển từ ngôn ngữ
LiveScripts) dùng để tạo các client-side scripts và server-

side scripts (có sự tƣơng tác với ngƣời dùng).


Mặc dù có những điểm tƣơng đồng giữa Java và JavaScipt ,
nhƣng chúng vẫn là hai ngôn ngữ riêng biệt.

 Lưu ý: trong code javascript cũng phân biệt chữ hoa và chữ
thƣờng.

b. Cách nhúng Javascript vào một trang HTML:
JavaScript có thể chèn vào một tài liệu HTML theo những cách
sau:


Sử dụng thẻ SCRIPT.



Sử dụng một file JavaScript từ bên ngoài.



Sử dụng các biểu thức JavaScript trong các giá trị thuộc
tính của thẻ



Sử dụng JavaScript trong các trình điều khiển sự kiện

b. Cách nhúng Javascript vào một trang HTML:
b.1> Sử dụng thẻ SCRIPT:
• Khi trình duyệt gặp phải một thẻ <SCRIPT> nào đó, nó sẽ
đọc từng dòng một cho đến khi gặp thẻ đóng </SCRIPT>.
• Tiếp đến nó sẽ kiểm tra lỗi trong các câu lệnh Javascript.
• Nếu gặp phải lỗi, nó sẽ cho hiển thị lỗi đó trong chuỗi các
hộp cảnh báo (alert boxes) lên màn hình.
• Nếu không có lỗi, các câu lệnh sẽ được biên dịch sao cho
máy tính có thể hiểu đƣợc lệnh đó.

b. Cách nhúng Javascript vào một trang HTML:
b.1> Cú pháp sử dụng thẻ SCRIPT:

<script language = "JavaScript">
<! –
Dòng ghi chú;
//-->
….
</script>
• Việc khai báo sử dụng ngôn ngữ Javascript có thể đặt bất kỳ
vị trí nào trong cặp thẻ <html>…</html>. Tuy nhiên, nên
đặt các câu lệnh script trong phần <head> và </head> để
đảm bảo tất cả các câu lệnh đều đƣợc đọc và biên dịch trƣớc
khi nó đƣợc gọi từ trong phần BODY.

b. Cách nhúng Javascript vào một trang HTML:
b.1> Ví dụ sử dụng thẻ SCRIPT:
<html>
<head> <title>My first page</title>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
document.write("Xin chao cac
ban!");
</SCRIPT>
...
GVHD: Dƣơng Khai Phong
Email: khaiphong@gmail.com
Website: http://sites.google.com/site/khaiphong
thuyết: 45 tiết
Thực hành: 30 tiết
Thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP - Người đăng: Harry Cong Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP 9 10 864