Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và lập trình Web

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
http://www.ebook.edu.vn
1
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng nghÖ th«ng tin,
m¹ng m¸y tÝnh ®ang ®îc ph¸t triÓn réng r·i, mét trong nh÷ng øng dông phæ biÕn
trªn m¹ng m¸y tÝnh lµ Internet vµ c¸c dÞch vô trë nªn kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc
sèng hiÖn ®¹i. §Ó phôc vô viÖc häc tËp nghiªn cøu cña sinh viªn cao ®¼ng CNTT,
chóng t«i biªn so¹n gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ vµ lËp tr×nh Web. Gi¸o tr×nh bao gåm 5
ch¬ng, mçi ch¬ng ®Òu cã phÇn kiÕn thøc lý thuyÕt vµ c©u hái nghiªn cøu cô thÓ.
Ch¬ng 1: Giíi thiÖu chung
Giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ m¹ng m¸y tÝnh, Internet, ®Þa chØ IP, giao
thøc truyÒn th«ng vµ c¸c kh¸i niÖm kh¸c.
Ch¬ng 2: ThiÕt kÕ Web víi ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n (HTML)
Tr×nh bµy kh¸i niÖm ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n, c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n vµ
cÊu tróc cña mét tËp tin HTML. Giíi thiÖu c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc sö dông
có ph¸p vµ hiÖu øng cña ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n, ®Ó lËp tr×nh Web.
Ch¬ng 3: Ng«n ng÷ kÞch b¶n trong lËp tr×nh Web
Giíi thiÖu hai ng«n ng÷ kÞch b¶n phæ biÕn hiÖn nay lµ VBScript vµ JavaScript.
Híng dÉn c¸c bíc tiÕn hµnh khai b¸o, lËp tr×nh vµ sö dông ng«n ng÷ kÞch b¶n
trong HTML.
Ch¬ng 4: LËp tr×nh Web ®éng víi c«ng nghÖ ASP
Giíi thiÖu lËp tr×nh Web ®éng víi c«ng nghÖ ASP (Active Server Page). C¸c
kh¸i niÖm c¬ b¶n, c¸c ®èi tîng c¬ b¶n trong ASP, øng dông vµo lËp tr×nh mét
trang Web ®éng cô thÓ.
Ch¬ng 5: KÕt nèi c¬ së d÷ liÖu trong lËp tr×nh Web ®éng víi ASP
Giíi thiÖu ADO (ActiveX Data Object), c¸c ®èi tîng cña ADO, c¸ch thøc kÕt
nèi víi c¬ së d÷ liÖu, xö lý lçi trong khi lËp tr×nh c¸c øng dông. Híng dÉn sö dông
c¸c lÖnh SQL trong lËp tr×nh b»ng ASP. øng dông tæng hîp toµn bé kiÕn thøc ®Ó
x©y dùng mét trang Web ®éng hoµn chØnh.
Néi dung träng t©m ®îc tr×nh bµy trong ch¬ng hai, ch¬ng ba vµ ch¬ng bèn,
cuèi mçi ch¬ng nµy ®Òu cã bµi tËp híng dÉn lËp tr×nh. Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ vµ lËp
tr×nh Web híng dÉn c¸ch x©y dùng mét øng dông Web tõ c¬ b¶n ®Õn n©ng cao
b»ng c«ng nghÖ HTML vµ ASP. §îc biªn so¹n víi ph¬ng ch©m ®¶m b¶o tÝnh
logic, khoa häc, thiÕt thùc, dÔ hiÓu nh»m trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬
b¶n, phôc vô cho nghiªn cøu, thiÕt kÕ, lËp tr×nh mét øng dông Web hoµn chØnh.
Tµi liÖu nµy ®îc tham kh¶o tõ mét sè tµi liÖu cña c¸c t¸c gi¶ trong níc, tæng
hîp vµ lîc dÞch tõ mét sè tµi liÖu chuyªn ngµnh cña níc ngoµi, nªn mét sè thuËt
ng÷ Tin häc kh«ng thÓ thay thÕ b»ng tiÕng ViÖt. §Ó tiÖn cho viÖc tr×nh bµy ý tëng
xuyªn suèt cña tµi liÖu, chóng t«i ®Ó nguyªn b¶n thuËt ng÷ tiÕng Anh vµ gi¶i thÝch
b»ng thuËt ng÷ tiÕng ViÖt nÕu cã côm tõ t¬ng ®¬ng.
Tuy cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c biªn so¹n, nhng vÉn kh«ng tr¸nh khái
thiÕu sãt. Trong ph¹m vi h¹n hÑp cña cuèn tµi liÖu nµy, kh«ng thÓ ®Ò cËp ®îc tÊt
c¶ nh÷ng vÊn ®Ò nãng hæi trong lÜnh vùc thiÕt kÕ vµ lËp tr×nh Web ®ßi hái.
RÊt mong sù ®ãng gãp phª b×nh tõ b¹n ®äc, ®Ó tµi liÖu ®îc hoµn chØnh h¬n.
Mäi ý kiÕn gãp ý, xin göi vÒ Trêng SÜ quan CH-KT Th«ng tin.
T¸c gi¶
Thiết kế và lập trình Web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và lập trình Web - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thiết kế và lập trình Web 9 10 20