Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG MẠNG BOSON NETSIM

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC 
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. 3 
CHƯƠNG 1. MẠNG MÁY TÍNH ................................................................... 4 
1.1 Khái quát về mạng máy tính.................................................................... 4 
1.1.1 Lịch sử phát triển của mạng máy tính ............................................. 4 
1.1.2 Định nghĩa ..................................................................................... 4 
1.1.3 Phân loại mạng............................................................................... 5 
1.1.4 Mạng toàn cầu Internet................................................................... 8 
1.2 Thiết kế và hoạch định một mạng............................................................ 8 
1.2.1 Một số dịch vụ cơ bản trên mạng.................................................... 9 
1.2.2 Xu hướng tích hợp các dịch vụ trong mạng hiện nay ...................... 10 
CHƯƠNG 2. PHẦN MỀM THIẾT KẾ 
VÀ MÔ PHỎNG MẠNG BOSON NETSIM TM .................................. 13 
2.1 Phần mềm thiết kế và mô phỏng mạng Boson NetSim ............................ 13 
2.1.1 Tổng quát về phần mềm Boson NetSim.......................................... 13 
2.1.2 Giao diện của chương trình ............................................................ 14 
2.1.3 Các lệnh cơ bản của Boson NetSim ................................................ 16 
2.2  Các module của phần mềm Boson NetSim ............................................. 18 
2.2.1 Boson NetSim ................................................................................ 18 
2.2.1.1 Stand Alone Labs ..................................................................... 19 
2.2.1.1.1 Các lab có trong module Stand Alone Labs......................... 19 
2.2.1.1.2 Thực hành bài Lab 13­RIP.................................................. 24 
2.2.1.2 Sequential Labs ........................................................................ 29 
2.2.1.2.1 Các lab có trong moduel Sequential Labs............................ 29 
2.2.1.2.2 Thực hành bài Lab 5­TFTP................................................. 30 
2.2.1.3 Scenario Labs ........................................................................... 32 
2.2.1.3.1 Các bài lab có trong moduel Scenario Labs......................... 32 
2.2.1.3.2 Thực hành bài Lab 22­VLANs và Lab 23 Deleting­VLANs 33 
2.2 Phần mềm mô phỏng và thiết kế mạng Boson Network Desig...
1
MỤCLỤC
LỜINÓIĐẦU ............ .......... .......... .......... .......... .......... ................................. ... 3
CHƯƠNG1.MẠNGMÁYTÍNH ................................................................... 4
1.1Khái quátvềmạngmáy tính........................... .......... .......... .......... .......... . 4
1.1.1Lịch sửpháttriển củamạngmáytính....... .......... .......... .......... ........ 4
1.1.2 Địnhnghĩa ........................... .......... .......... .......... .......... .......... ........ 4
1.1.3Phânloại mạng.......... .......... .......... .......... .......... .......... ................... 5
1.1.4MạngtoàncầuInternet............ .......... .......... .......... .......... .......... ..... 8
1.2Thiếtkếvàhoạch địnhmộtmạng.................... .......... .......... .......... .......... 8
1.2.1Mộtsốdịchvụcơbảntrênmạng................. .......... .......... .......... ..... 9
1.2.2Xuhướngtíchhợpcácdch vụtrongmạnghiệnnay ...................... 10
CHƯƠNG2.PHẦNMỀMTHIẾTKẾ
VÀMÔPHỎNGMẠNGBOSONNETSIM
TM
.................................. 13
2.1Phầnmềm thiếtkếvàmôphỏngmạngBosonNetSim ........................... . 13
2.1.1TổngquátvềphầnmềmBosonNetSim........................... .......... ..... 13
2.1.2Giaodiện củachươngtrình .............................. .......... .......... .......... 14
2.1.3Cáclệnh cơbản củaBosonNetSim............ .......... .......... .......... ...... 16
2.2Cácmodulecủaphầnmềm BosonNetSim................. .......... .......... ........ 18
2.2.1BosonNetSim............. .......... .......... .......... ................................. .... 18
2.2.1.1StandAloneLabs ................................. .......... .......... .......... ...... 19
2.2.1.1.1CáclabcótrongmoduleStandAloneLabs.......... .......... ..... 19
2.2.1.1.2Thựchành bài Lab13RIP. .......... .......... .......... .......... ......... 24
2.2.1.2SequentialLabs ........................... .......... .......... .......... .......... ..... 29
2.2.1.2.1CáclabcótrongmoduelSequentialLabs........................ .... 29
2.2.1.2.2Thựchành bài Lab5TFTP....... .......... .......... .......... .......... .. 30
2.2.1.3ScenarioLabs.............. .......... .......... .......... .......... ..................... 32
2.2.1.3.1CácbàilabcótrongmoduelScenario Labs.......... .......... ..... 32
2.2.1.3.2Thựchành bàiLab22VLANsvàLab23DeletingVLANs 33
2.2Phầnmềm môphỏngvàthiếtkếmạngBoso nNetworkDesigner............ 37
2.2.1Giới thiệuvềphầnmềm BosonNetworkDesigner ....... .................. 37
2.2.2Thựchành thiếtkế,cấuhìnhmạngbằngBosonNetSim ................. 38
2.2.2.1Yêucầu................... .......... .......... .......... ................................. .. 38
2.2.2.2Thựchiện . .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... 39
CHƯƠNG3.TỔNGKẾTVÀHƯỚNGNGHIÊNTIẾPTHEO ................... 47
3.1Mạngmáy t ínhvàsựhỗtrợcủacácphầnmềmmôphỏng................. ...... 47
3.2Hướngnghiêncứusắptới trongđồántốtnghiệp ........ .......... .......... ........ 47
TÀILIỆUTHAMKHẢO................................................................................ 49
THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG MẠNG BOSON NETSIM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG MẠNG BOSON NETSIM - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG MẠNG BOSON NETSIM 9 10 294