Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế web

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Trường Đạ i Họ c Lạ c Hồ ng 2009 - 2010

THIẾT KẾ
WEB
Ts. Vũ Đức Lung
Ks.Huỳ nh Cao Tuấ n
Ks. Phan Hữu Tiế p

Chương 1: Giới Thiệ u
1LHU

Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p

KHÁI QUÁT INTERNET
 Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy
nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với
nhau
 AMạng Internet xuất phát từ mạng ARPANET của Mỹ (1969) mạng giữa các trường ĐH
 1989 - Tim Berners Lee phát minh ra giao thức World Wide
Web (tại phòng TN vật lý phân tử-Geneva), sau đó Hypertext
Markup Language - HTML
 1990 – Tim viết trình duyệt (Web Browser) và Web server đầu
tiên (info.cern.ch)
 Việt nam có Internet vào tháng 11/1997
 Đến nay, có khoảng hơn 30 tỉ trang web thuộc hơn 100 triệu
website
2

http:// lhu.edu.vn

Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p

SỰ RA ĐỜI CỦA WWW
 World Wide Web, gọi tắt là Web hoặc WWW, mạng lưới
toàn cầu là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người
có thể truy nhập (đọc và viết) qua các máy tính nối với mạng
Internet.
 Thuật ngữ này thường được hiểu nhầm là từ đồng nghĩa với
chính thuật ngữ Internet.
 Các tài liệu trên World Wide Web được lưu trữ trong một hệ
thống siêu văn bản (hypertext), đ ặt tại các máy tính trong
mạng Internet
 Người dùng phải sử dụng một chương trình được gọi là trình
duyệt web (web browser) để xem siêu văn bản
 Người dùng có thể theo các liên kết siêu văn bản (hyperlink)
trên mỗi trang web để nối với các tài liệu khác hoặc gửi thông
tin phản hồi theo máy chủ trong một quá trình tương tác
3

http:// lhu.edu.vn

Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p

ĐỊNH NGHĨA WEBSITE
 Website là một văn phòng ảo của cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, cá nhân… trên mạng Internet.
 Là tập hợp các trang Web có nội dung thống nhất, phục vụ
cho một mục đích nào đó.
 Website bao gồm toàn bộ thông tin, dữ liệu, hình ảnh về đơn
vị, các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động mà đơn v ị đ ó muốn
truyền đạt tới người truy cập Internet
 Website không chỉ đơn thu ần là nơi cung c ấp thông tin cho
người xem, cho các khách hàng và đối tác
 Nó còn phải phản ánh được những nét đặc trưng của cơ
quan, đơn v ị đ ó, đảm bảo tính thẩm mỹ cao, tiện lợi, dễ sử
dụng và đ ặc biệt phải có sức lôi cuốn người sử dụng để
thuyết phục họ trở thành khách hàng của cơ quan mình.
4

http:// lhu.edu.vn

Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p

CÁC LOẠI WEBSITE & MỤC ĐÍCH

5

http:...
http://lhu.edu.vn
1
LHU
LHU
THI
THI
T K
T K
WEB
WEB
Tr
Tr
ườ
ườ
ng Đ
ng Đ
ạ
ạ
i H
i H
ọ
ọ
c L
c L
ạ
ạ
c H
c H
ồ
ồ
ng 2009
ng 2009
-
-
2010
2010
Ts. V
Ts. V
ũ Đứ
ũ Đứ
c Lung
c Lung
Ks.Hu
Ks.Hu
ỳ
ỳ
nh Cao Tu
nh Cao Tu
ấ
ấ
n
n
Ks. P
Ks. P
han H
han H
ữ
ữ
u Ti
u Ti
ế
ế
p
p
Chương
Chương
1:
1:
Gi
Gi
ớ
ớ
i Thi
i Thi
ệ
ệ
u
u
Thiết kế web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế web - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Thiết kế web 9 10 294