Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế web

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ Web : Chu Văn Hoành - Email: chuhoanh.dhxd@gmail.com

PhÇn I
Giíi thiÖu ng«n ng÷ Html
I. C¸c liÖu
1.1 HTML thÎ ®Þnh cÊu tróc tµi
CÆp thÎ nµy ®­îc sö dông ®Ó x¸c nhËn mét tµi liÖu lµ tµi liÖu HTML, tøc lµ nã cã sö dông
c¸c thÎ HTML ®Ó tr×nh bµy. Toµn bé néi dung cña tµi liÖu ®­îc ®Æt gi÷a cÆp thÎ nµy.
Có ph¸p:

<HTML>

... Toµn bé néi cña tµi liÖu ®­îc ®Æt ë ®©y
</HTML>

Tr×nh duyÖt sÏ xem c¸c tµi liÖu kh«ng sö dông thÎ <HTML> nh­ nh÷ng tÖp tin v¨n b¶n
b×nh th­êng.
1.2 HEAD
ThÎ HEAD ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh phÇn më ®Çu cho tµi liÖu.
Có ph¸p:
<HEAD>

... PhÇn më ®Çu (HEADER) cña tµi liÖu ®­îc ®Æt ë ®©y
</HEAD>

1.3 TITLE
CÆp thÎ nµy chØ cã thÓ sö dông trong phÇn më ®Çu cña tµi liÖu, tøc lµ nã ph¶i n»m trong thÎ
ph¹m vi giíi h¹n bëi cÆp thÎ <HEAD>.
Có ph¸p:
<TITLE>Tiªu ®Ò cña tµi liÖu</TITLE>

1.4 BODY
ThÎ nµy ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh phÇn néi dung chÝnh cña tµi liÖu - phÇn th©n (body) cña
tµi liÖu. Trong phÇn th©n cã thÓ chøa c¸c th«ng tin ®Þnh d¹ng nhÊt ®Þnh ®Ó ®Æt ¶nh nÒn cho
tµi liÖu, mµu nÒn, mµu v¨n b¶n siªu liªn kÕt, ®Æt lÒ cho trang tµi liÖu... Nh÷ng th«ng tin nµy
®­îc ®Æt ë phÇn tham sè cña thÎ.
Gi¸o tr×nh thiÕt kÕ Web

1

Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ Web : Chu Văn Hoành - Email: chuhoanh.dhxd@gmail.com
<BODY>
.... phÇn néi dung cña tµi liÖu ®­îc ®Æt ë ®©y
</BODY>

Có ph¸p:
Trªn ®©y lµ có ph¸p c¬ b¶n cña thÎ BODY, tuy nhiªn b¾t ®Çu tõ HTML 3.2 th× cã nhiÒu
thuéc tÝnh ®­îc sö dông trong thÎ BODY. Sau ®©y lµ c¸c thuéc tÝnh chÝnh:
BACKGROUND=

§Æt mét ¶nh nµo ®ã lµm ¶nh nÒn (background) cho
v¨n b¶n. Gi¸ trÞ cña tham sè nµy (phÇn sau dÊu
b»ng) lµ URL cña file ¶nh. NÕu kÝch th­íc ¶nh nhá
h¬n cöa sæ tr×nh duyÖt th× toµn bé mµn h×nh cöa sæ
tr×nh duyÖt sÏ ®­îc l¸t kÝn b»ng nhiÒu ¶nh.

BGCOLOR=

§Æt mÇu nÒn cho trang khi hiÓn thÞ. NÕu c¶ hai tham
sè BACKGROUND vµ BGCOLOR cïng cã gi¸ trÞ th×
tr×nh duyÖt sÏ hiÓn thÞ mÇu nÒn tr­íc, sau ®ã míi t¶i
¶nh lªn phÝa trªn.

TEXT=

X¸c ®Þnh mµu ch÷ cña v¨n b¶n, kÓ c¶ c¸c ®Ò môc.

ALINK=,VLINK=,LINK=

X¸c ®Þnh mµu s¾c cho c¸c siªu liªn kÕt trong v¨n
b¶n. T­¬ng øng, alink (active link) lµ liªn kÕt ®ang
®­îc kÝch ho¹t - tøc lµ khi ®· ®­îc kÝch chuét lªn;
vlink (visited link) chØ liªn kÕt ®· tõng ®­îc kÝch ho¹t;

Nh­ vËy mét tµi liÖu HTML c¬ b¶n cã cÊu tróc nh­ sau:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Tiªu ®Ò cña tµi liÖu</TITLE>
</HEAD>
<BODY C¸c tham sè nÕu cã>
... Néi dung cña tµi liÖu
</BODY>
</HTML>

II. C¸c thÎ ®Þnh d¹ng khèi
2.1. thÎ P
ThÎ <P> ®­îc sö dông ®Ó ®Þnh d¹ng mét ®o¹n v¨n b¶n.
Có ph¸p:
<P>Néi dung ®o¹n v¨n b¶n</P>...
!"#$%&'()$*)!+%$,+$-./$0$1)u Văn Hoành -$234!50$6)7)#4()89):9;<34!586#3$
!"#$%&'()$%)!+%$,+$-./$$
$
=
$
!"#!"
###"$%&'"()"')*"+,-".&*"/*01"234+"25."6"278"
9 !"#!"
!$!#%!$*:1"2;"+,-".&*"/*01 9!$!#%!"
PhÇn I
Giíi thiÖu nn ng÷ Html
I. C¸c liÖu
1.1 HTML thÎ ®Þnh cÊu tróc tµi
1>?$%)@$(AB$CDE6$FG$9H(<$CI$:"6$()J($3K%$%A!$5!L7$5A$%A!$5!L7$M*NOP$%Q6$5A$(R$6R$FG$9H(<$
6"6$%)@$M*NO$CI$%&'()$/AB8$*#A($/K$(K!$97(<$6S4$%A!$5!L7$CDE6$C>%$<!T4$6>?$%)@$(AB8$$
1U$?)"?0$
$
*&'()$97BL%$FV$:.3$6"6$%A!$5!L7$,)W(<$FG$9H(<$%)@$<HTML>$()D$()T(<$%L?$%!($XY($/Z($
/'()$%)D[(<8$
1.2 HEAD
*)@$HEAD$CDE6$9\(<$CI$:"6$C]()$?)^($3_$C^7$6)#$%A!$5!L78$
1U$?)"?0$
1.3 TITLE
1>?$%)@$(AB$6)`$6R$%)I$FG$9H(<$%&#(<$?)^($3_$C^7$6S4$%A!$5!L7P$%Q6$5A$(R$?)Z!$(a3$%&#(<$%)@$
?)b3$X!$<!c!$)b($/_!$6>?$%)@$<HEAD>8$
1U$?)"?0$
$
$$
1.4 BODY
*)@$(AB$CDE6$FG$9H(<$CI$:"6$C]()$?)^($(K!$97(<$6)d()$6S4$%A!$5!L7$e$?)^($%)f($g/#9Bh$6S4$
%A!$5!L78$*&#(<$?)^($%)f($6R$%)I$6)Q4$6"6$%)W(<$%!($C]()$9b(<$()i%$C]()$CI$C>%$Z()$(j($6)#$
%A!$5!L7P$3A7$(j(P$3A7$XY($/Z($F!k7$5!k($,+%P$C>%$5j$6)#$%&4(<$%A!$5!L7888$l)T(<$%)W(<$%!($(AB$
CDE6$C>%$_$?)^($%)43$Fm$6S4$%)@8$
%&'!"
###"<=>'"?6"2>1"@ %&'%()"+,-".&*"/*01"234+"25."6"278"
9 %&'!"
"
Thiết kế web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế web - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Thiết kế web 9 10 294