Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế web căn bản

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG

THIẾT KẾ WEB CĂN BẢN
TN202
GV: Nguyễn Thị Thùy Linh

Bộ môn Tin Học Ứng Dụng – Khoa Khoa Học Tự Nhiên

Giới thiệu
• JavaScript là loại ngôn ngữ Script được tích hợp
vào trang Web qua thẻ HTML, hầu hết các Web
Browser hỗ trợ.
• JavaScript thường dùng để xử lý các sự kiện xảy ra
từ Web Browser của trang Web : Kiểm tra dữ liệu
nhập từ form tạo pop up ,form, pop-windows…
• JavaScript là ngôn ngữ được tổ chức theo kiểu đối
tượng. Các đối tượng trong JavaScript là: String,
Date, Math, Array, Window
2

Qui tắc trong JavaScript
• Mã JavaScript đặt trong thẻ <script> </script>
• JavaScript phân biệt chữ hoa chữ thường trong đặt tên và từ
khóa.
• Kết thúc câu lệnh trong JavaScript bằng dấu ;
• Chuỗi (String) trong JavaScript được xác định bởi cặp “ ”
hoặc ‘ ’
• \ dùng để xác định các ký tự đặc biệt trong chuỗi
• Tên biến, hằng bắt đầu bởi chữ cái, $, _ , tiếp sau là các ký
tự số và không khoảng trắng giữa các ký tự.

3

Ngôn ngữ trong JavaScript
• Kiểu dữ liệu:
– Kiểu số: số nguyên và số thập phân
– Kiểu chuỗi ký tự
– Kiểu logic

• Khai báo biến: var, hoặc chỉ gán giá trị cho biến
• Cấu trúc điều khiển:
– Cấu trúc rẽ nhánh: if…, if… else…, switch
– Cấu trúc lặp: for, while

• Hàm: được xác định bởi từ khóa function
function <tên hàm>(<tham số>){
return <giá trị của hàm>;}
4

CẤU TRÚC CỦA ĐOẠN JAVASCRIPT

1. Nhúng Javascript vào tập tin HTML
<Script language=”JavaScript”>
Các lệnh Javascript
</script>

Có thể viết nhiều đọan mã Javascript trong cùng
một tập tin HTML.
Các khối mã Javascript có thể đặt bất kỳ vị trí nào
trong trang HTML.
5

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐỘNG TRÊN TRANG

<script>
function chonsp()
{
.

prod=document.form1.masp.value;
hinhsp=document.forms[0].hinh.options[document
forms[0].hinh.selectedIndex].text;
price=document.form1.giasp.value;
ma.innerText=prod;
hinh.innerText=hinhsp;
gia.innerText=price

}

129

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐỘNG TRÊN TRANG
function ChangeImage(path)
{ h.innerHTML="<img src=../images/" + path +"
width=100 height=100 >"
}
Gọi hàm ChangeImage(value)
<select name="hinh" id="hinh"
onchange="ChangeImage(value)">
<option value="../images/h1.gif">h&igrave;nh 1</option>
<option value="../images/h4.gif">h&igrave;nh 2</option>
<option value="../images/h3.gif">h&igrave;nh 3</option>
</select>
130

...
GV: Nguyn Th Thùy Linh
B môn Tin Hc ng Dng – Khoa Khoa Hc T Nhiên
THIT KẾ WEB CĂN BẢN
TN202
BÀI GING
Thiết kế web căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế web căn bản - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thiết kế web căn bản 9 10 634