Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế web Khoa KHTN Đại học cần thơ

Được đăng lên bởi minhthanhlv1
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1754 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI GIẢNG

THIẾT KẾ WEB CĂN BẢN
TN202
GV: Nguyễn Thị Thùy Linh

Bộ môn Tin Học Ứng Dụng – Khoa Khoa Học Tự Nhiên

CHƯƠNG 3

HTML

2

NỘI DUNG
•
•
•
•
•
•

Giới thiệu về HTML
Cấu trúc tổng quát trang HTML
Các thẻ HTML cơ bản
Thiết kế bảng (Table)
Tạo Form
Chia khung (Frame)

3

GIỚI THIỆU VỀ HTML
• HTML (Hyper Text Markup Language) - Ngôn ngữ đánh dấu
siêu văn bản
• Là một ngôn ngữ dùng để xây dựng một trang Web.
• Chứa các thành phần định dạng để báo cho trình duyệt Web
biết cách để hiển thị một trang Web.
• Một trang web thông thường gồm có 2 thành phần chính:
– Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh...)
– Các thẻ (tag) HTML dùng để định dạng mô tả cách thức các dữ liệu
trên hiển thị trên trình duyệt.
4

Giới thiệu về HTML
Trình duyệt web (Browser) - Trình soạn thảo (Editor)

5

GIỚI THIỆU VỀ HTML
Cú pháp:
<tagName ListProperties> Object </tagName>

TagName: tên tag HTML, liền với dấu “< “,
không có khoảng trắng
– Object: đối tượng hiển thị trên trang Web
– ListPropeties: danh sách thuộc tính của Tag
6

GIỚI THIỆU VỀ HTML
CẤU TRÚC CỦA TRANG WEB HTML

7

GIỚI THIỆU VỀ HTML
VÍ DỤ

8

CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA TRANG WEB
HTML
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<html></html>: Phạm vi của văn bản HTML
<head></head>: Mô tả về trang HTML. Thông tin tag này không
được hiển thị trên trang web
<title></title>: Mô tả tiêu đề trang web
<meta> </meta>: Khai báo thông tin về trang web
<link></link>: Tập tin định dạng thể hiện (.css), xử lý (js),…
<style></style>: Mẫu định dạng chung cho 1 element trong web (
tag <h1>, <body>, <div>,…)
<script></script>: Khai báo ngôn ngữ JavaScript
<base>:
Địa chỉ cơ sở các liên kết trên trang
<body></body>: Xác định vùng thân của trang web, nơi chứa các
9
thông tin

CÁC TAG HTML CƠ BẢN
1. <Title>: Hiển thị nội dung tiêu đề của trang web trên
thanh tiêu đề của trình duyệt
Cú pháp:
<TITLE> Nội dung tiêu đề </TITLE>
2. <Hn>: Tạo header, gồm 6 cấp header, được đặt trong
phần BODY
Cú pháp
<Hn ALIGN= “Direction”>
Nội dung của Header
10
</Hn>

CÁC TAG HTML CƠ BẢN
3. <P>: Dùng để ngắt đoạn và bắt đầu đoạn mới
Cú pháp
<P ALIGN = “Direction”>
Nội dung của đoạn
</P>
4. <BR>: Ngắt dòng tại vị trí của tag.
5. <HR>: Kẻ đường ngang trang
Cú pháp
<HR Align=”directtion” Width= “Value”
Size=value color=#rrggbb>

11

CÁC TAG HTML CƠ BẢN
6. <FONT>: định dạng font chữ
– Định dạng Font chữ cho cả tài liệu, đặt tag
<Font> trong phần <Body>
– Định dạng từng phần hoặc từng từ, đặt tại vị trí
muốn định dạng
Cú pháp
<FONT Face= “fontName1, fontName2,
fontNam...
GV: Nguyn ThThùy Linh
B môn Tin Hc ng Dng – Khoa Khoa Hc T Nhiên
THIT KẾ WEB CĂN BẢN
TN202
BÀI GING
Thiết kế web Khoa KHTN Đại học cần thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế web Khoa KHTN Đại học cần thơ - Người đăng: minhthanhlv1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Thiết kế web Khoa KHTN Đại học cần thơ 9 10 144