Ktl-icon-tai-lieu

Thống kê học

Được đăng lên bởi ngocbien26
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2051 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỐNG KÊ HỌC
Mã số HP: 05003
1. Giới thiệu học phần
- Số tín chỉ lý thuyết:
02 TC; số buổi học của TC: 08 buổi
- Số tín chỉ thực hành:
0 TC; số buổi học của TC:
buổi
- Vị trí học phần ở học kỳ số/khóa học:
06
- Điều kiện tiên quyết: Không
2. Mục tiêu đào tạo của học phần
2.1. Mục tiêu lý thuyết:
- Người học sẽ nắm được một số kết quả đơn giản của Thống kê ứng dụng dùng
trong nghiên cứu xã hội.
- Người học thấy được sự ứng dụng thực tiến của môn học.
- Người học thấy được sự cần thiết của việc đưa ra các căn cứ khoa học cho một
nhận định, một đánh giá nào đó trong xã hội. Từ đó người học thấy được cần tránh đưa
ra các kết luận mang tính cảm tính, thiếu cơ sở khoa học.

2.2. Mục tiêu thực hành:
- Người học có kỹ năng nhận biết bài toán, kỹ năng phân tích, kỹ năng tính toán
khoa học và chính xác.
- Người học có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thu thập thông tin.

3. Nội dung cơ bản của học phần
Thống kê là môn học nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và xử lý số
liệu kinh tế – xã hội trong điều kiện bất định, tức là thông tin không đầy đủ.
Môn học có 2 phần tương đối độc lập về cấu trúc nhưng gắn rất chặt về nội
dung.
Phần Lý thuyết xác suất nhằm phát hiện và nghiên cứu tính quy luật của
các hiện tượng ngẫu nhiên. Các kiến thức về Lý thuyết xác suất là cơ sở trực tiếp
cho quá trình phân tích và suy luận thống kê trong phần Thống kê toán, đồng
thời trang bị cho sinh viên những kiến thức phục vụ cho các môn học khác như,
Xã hội học…
Phần Thống kê toán bao gồm: Cơ sở lý thuyết về mẫu ngẫu nhiên, các
phương pháp trong thống kê mô tả nhằm đưa ra các đặc trưng chính của số liệu,
phần thống kê suy diễn giúp đưa ra các suy diễn về tổng thể sử dụng
4. Nội dung chi tiết của tín chỉ
4.1. Tín chỉ 1:
4.1.1. Kiến thức cốt lõi

Trình bày được các khái niệm: Nguyên lí đếm, hoán vị , chỉnh hợp, tổ
hợp.Trình bày cách tính bằng nguyên lí cộng và nhân, quy tắc chỉnh hợp, tổ hợp,
nhị thức Newton, các khái niệm: Phép thử, biến cố, xác suất, xác suất có điều kiện,
kỳ vọng, phương sai, mode...

4.1.2. Kiến thức mở rộng
Áp dụng một số khái niệm của Xác suất để giải các bài toán xác suất, thống kê
4.1.3. Hệ thống các chủ đề thảo luận/ Hệ thống các bài tập thường xuyên
BT1. Ta viết ngẫu nhiên các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lên các tấm phiếu , sau đó
xếp ngẫu nghiên thành một hàng. Tính xác suất được một số chẵn.
BT2. Xếp ngẫu nhiên 5 người ngồi vào một cái bàn dài có 5 chỗ ngồi . Tính xác suất :
a) A và B ngồi ở đầu bàn.
b) A và B ngồi cạnh nhau.
Cũng hỏi như trên nhưng xét ...
THỐNG KÊ HỌC
Mã số HP:
05003
1. Giới thiệu học phần
- Số tín chỉ lý thuyết: 02 TC; số buổi học của TC: 08 buổi
- Số tín chỉ thực hành: 0 TC; số buổi học của TC: buổi
- Vị trí học phần ở học kỳ số/khóa học: 06
- Điều kiện tiên quyết: Không
2. Mục tiêu đào tạo của học phần
2.1. Mục tiêu lý thuyết:
- Người học sẽ nắm được một số kết quả đơn giản của Thống kê ứng dụng dùng
trong nghiên cứu xã hội.
- Người học thấy được sự ứng dụng thực tiến của môn học.
- Người học thấy được sự cần thiết của việc đưa ra các căn cứ khoa học cho một
nhận định, một đánh giá nào đó trong xã hội. Từ đó người học thấy được cần tránh đưa
ra các kết luận mang tính cảm tính, thiếu cơ sở khoa học.
2.2. Mục tiêu thực hành:
- Người học có kỹ năng nhận biết bài toán, kỹ năng phân tích, kỹ năng tính toán
khoa học và chính xác.
- Người học có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thu thập thông tin.
3. Nội dung cơ bản của học phần
Thống kê là môn học nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và xử lý số
liệu kinh tế – xã hội trong điều kiện bất định, tức là thông tin không đầy đủ.
Môn học có 2 phần tương đối độc lập về cấu trúc nhưng gắn rất chặt về nội
dung.
Phần Lý thuyết xác suất nhằm phát hiện và nghiên cứu tính quy luật của
các hiện tượng ngẫu nhiên. Các kiến thức về Lý thuyết xác suất là cơ sở trực tiếp
cho quá trình phân tích và suy luận thống kê trong phần Thống kê toán, đồng
thời trang bị cho sinh viên những kiến thức phục vụ cho các môn học khác như,
Xã hội học…
Phần Thống kê toán bao gồm: Cơ sở lý thuyết về mẫu ngẫu nhiên, các
phương pháp trong thống kê mô tả nhằm đưa ra các đặc trưng chính của số liệu,
phần thống kê suy diễn giúp đưa ra các suy diễn về tổng thể sử dụng
4. Nội dung chi tiết của tín chỉ
4.1. Tín chỉ 1:
4.1.1. Kiến thức cốt lõi
Thống kê học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thống kê học - Người đăng: ngocbien26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thống kê học 9 10 384