Ktl-icon-tai-lieu

Thống kê máy tinh

Được đăng lên bởi minhducnd90
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tàp thong kê mày tính và ứng dụng
So 01
I.



II.

Mục tiêu:
Thực tập lấy và xử lý mẫu.
Tính toán một số thông số thống kê mô tả.

Thời gian:
Làm trong vòng 2 tuần

III.

Nội dung:

1. Lấy mẫu
Lấy mẫu về thông tin chiều cao… của sinh viên Việt Nam. Cho biết cỡ mẫu, cách chọn mẫu, lý
do và ưu khuyết điểm của phương pháp lấy mẫu mà mình chọn.

2. Xử lý mẫu
Dùng một ngôn ngữ lập trình bất kì, cài đặt thuật toán Dixon’s Q test để loại bỏ outlier từ 30 mẫu
chọn ngẫu nhiên từ câu 1.

3. Tính toán một số thông số thống kê mô tả
Dùng một ngôn ngữ lập trình bất kì, cài đặt chương trình tính:
 Trung bình
 Trung vị
 Yếu vị
 Phương sai
 Độ lệch chuẩn
từ dữ liệu ở câu 1.







Max
Min
Range
Skew
Kurt

Ghi chú: Kết quả tính tứ phân vị lấy theo quan điểm của R.

IV.

Quy định nộp bài:

Mỗi nhóm nộp bài theo quy ước sau:




Tứ phân vị
Khoảng cách tứ
phân vị



MaNhom.rar/zip
o Bai01
 Bai01.txt
o Bai02
 Data
 Release
 Report (nếu có)
 Source
o Bai03
 Data
 Release
 Report (nếu có)
 Source
o ReadMe.txt (danh sách nhóm với tên, MSSV các thành viên)
--Hết--

...
   
 
I. Mc tiêu:
Thc tp ly và x lý mu.
Tính toán mt s thông s thng kê mô t.
II. Thi gian:
Làm trong vòng 2 tun
III. Ni dung:
1. Ly mu
Ly mu v thông tin chiu cao ca sinh viên Vit Nam. Cho biết c mu, cách chn mu, lý
do và ưu khuyết điểm của phương pháp lấy mu mà mình chn.
2. X lý mu
Dùng mt ngôn ng lp trình bất kì, cài đặt thut toán Dixon’s Q test để loi b outlier t 30 mu
chn ngu nhiên t câu 1.
3. Tính toán mt s thông s thng kê mô t
Dùng mt ngôn ng lp trình bất kì, cài đặt chương trình tính:
Trung bình
Trung v
Yếu v
Phương sai
Độ lch chun
Max
Min
Range
Skew
Kurt
T phân v
Khong cách t
phân v
t d liu câu 1.
Ghi chú: Kết qu tính t phân v lấy theo quan điểm ca R.
IV. Quy định np bài:
Mi nhóm nộp bài theo quy ước sau:
Thống kê máy tinh - Trang 2
Thống kê máy tinh - Người đăng: minhducnd90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thống kê máy tinh 9 10 952