Ktl-icon-tai-lieu

Thủ thuật sử dụng máy tính: Tiêu đề: CGI hacking

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ thuật sử dụng máy
tính
Tiêu đề: CGI hacking

Tiêu đề: CGI hacking

CGI hacking
Hiện nay các ứng dụng WEB dùng CGI rất nhiều,nó trở nên rất phổ
biến và cũng được các hacker quan tâm và không ít các lổi bảo mật
được tìm thấy .Bạn muốn hack web sữ dụng CGI thì bạn phải biết chút
ít về ngôn ngữ PERL.Nếu bạn không biết gì về PERL thì tôi khuyên bạn
nên đi tìm một cuốn sách nói về PERL mà đọc,điều này chắc là không
khó đối với bạn.
Trước tiên ta hãy xem cách thức làm việt của GET và POST như thế
nào:

GET:
GET là phương pháp mặt định để đệ trình các form,tuy là phương pháp
mặt định nhưng có một vấn đề với việt sữ dụng GET.Phương pháp này
thêm thông tin chứa trong form vào chuổi vấn tin URL(,nếu URL quá
dài thì chương trình tự động xén bớt nên gây ra sự đệ trình không chính
xác.Thông tin đực lấy từ biến môi trường $ENV{'QUERY_STRING'} ví
dụ:

#script.cgi?sometext

#sẽ là:

$file = 'sometext'

$file = $ENV{'QUERY_STRING'};

#script.cgi?some&text
#sẽ là:

$name = 'some' and $file = 'text'

($name, $file) = split(/&/, $ENV{'QUERY_STRING'});
(chú ý:Tôi khuyên bạn biết chút ít về PERL cho dù bạn không lập trình
bằng PERL,và điển hình là bài viết này bạn hiểu nó như thế nào ví dụ
lệnh split() làm như thế nào...)
Và nếu nhiều biến thì như sau:

@pair = split(/&/, $ENV{'QUERY_STRING'});

foreach $pair (@pairs)

{

($name, $value) = split(/=/, $pair);

#used to make + into spaces

$value =~ tr/+/ /;

#used to convert url encoding (hex) to ascii :

$value =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;
$FORM{$name} = $value; #script.cgi?name=some&file=text
#sẽ là:

$FORM{'name'} = 'some' and $FORM{'file'} = 'text'

}
Trên đây là những ví dụ đơn giản về phương thức GET.và HTTP có
dạng như sau:

GET /script.cgi?some&text HTTP/1.0

POST:
POST là phương pháp thư hai dùng để đẹ trình các form và đang đươc
sữ dụng rộng rải nhất,vì nó không hạn chế lượng dữ liệu truyền đến
server.Để đọc dữ liệu truyền đến server,trước tiên bạn phải xác định

chiều dài của nó,và thực hiện điều này bằng cách qua iến môi trường
CONTENT_LENGTH và sau đó bạn có thể đọc số byte chính xác trong
một biến khác,chuổi được mã hoá bởi URL do đó bạn cần phân tích và
giải mã nó.Đây là ví dụ của HTML được "submit" form với hai biến
"name" và "file":

<form action="script.cgi" method="post">

<input type="text" name="name" value="">

<input type="hidden" name="file" value="profiles.txt">

<input type=submit value="submit">

</form>
Và tất cã các form dữ liệu sẽ được đặt trong:into $FORM{'name-offie...
Thủ thuật sử dụng máy
tính
Tiêu đề: CGI hacking
Thủ thuật sử dụng máy tính: Tiêu đề: CGI hacking - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ thuật sử dụng máy tính: Tiêu đề: CGI hacking - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thủ thuật sử dụng máy tính: Tiêu đề: CGI hacking 9 10 930