Ktl-icon-tai-lieu

Thủ thuật Visual Basic 6 - 1.0

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 287 trang   |   Lượt xem: 6678 lần   |   Lượt tải: 9 lần
GIỚI THIỆU EBOOK THỦ THUẬT VISUAL BASIC
6 - 1.0
Thủ thuật : Ẩn/ Hiện con trỏ chuột
Code :
‘ > Trong Form

Private Declare Function ShowCursor Lib "user32" _
(ByVal bShow As Long) As Long
Dim ShowMouse As Boolean
Private Sub Form_Click()
ShowMouse = Not ShowMouse ‘Ẩn
ShowCursor ShowMouse
End Sub
Private Sub Form_Load()
ShowMouse = True
End Sub
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, _
UnloadMode As Integer)
If Not ShowMouse Then
ShowCursor True
End If
End Sub

Thủ thuật : Buzz ! Hiệu ứng rung chuyển của Y!M
Thiết kế : 1 Timer1: Interval=1
Code :
‘ > Trong Form
Public Flg1 As Integer
Public FTOP As Integer
Public FLEFT As Integer
Private Sub Form_Load()
Flg1 = 0
End Sub
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As
Single, Y As Single)
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Select Case Flg1
Case 0
FTOP = Form1.Top
FLEFT = Form1.Left
Form1.Left = Form1.Left + 30
Form1.Top = Form1.Top + 30
Flg1 = Flg1 + 1
Case 1
Form1.Left = Form1.Left - 45
Form1.Top = Form1.Top - 45
Flg1 = Flg1 + 1
Case 2
Form1.Left = Form1.Left + 60
Form1.Top = Form1.Top + 60
Flg1 = Flg1 + 1
Case 3
Form1.Left = Form1.Left - 75
Form1.Top = Form1.Top - 75

1

Flg1 = Flg1 + 1
Case 4
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top +
Flg1 = Flg1 + 1
Case 5
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top Flg1 = Flg1 + 1
Case 6
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top +
Flg1 = Flg1 + 1
Case 7
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top Flg1 = Flg1 + 1
Case 8
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top +
Flg1 = Flg1 + 1
Case 9
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top Flg1 = Flg1 + 1
Case 10
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top +
Flg1 = Flg1 + 1
Case 11
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top Flg1 = Flg1 + 1
Case 12
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top +
Flg1 = Flg1 + 1
Case 13
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top Flg1 = Flg1 + 1
Case 14
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top +
Flg1 = Flg1 + 1
Case 15
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top Flg1 = Flg1 + 1
Case 16
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top +
Flg1 = Flg1 + 1
Case 17
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top Flg1 = Flg1 + 1
Case 18
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top +
Flg1 = Flg1 + 1
Case 19
Form1.Left = Form1.Left
Form1.Top = Form1.Top Flg1 = Flg1 + 1
Case 20

+ 90
90
- 105
105
+ 105
105
- 75
75
+ 90
90
- 135
135
+ 90
90
- 105
105
+ 135
135
- 90
90
+ 75
75
- 150
150
+ 105
105
- 75
75
+ 90
90
- 105
105

2

Form1....
GI I THI U EBOOK TH THU T VISUAL BASIC
6 - 1.0
Thủ thuật : Ẩn/ Hiện con trỏ chuột
Code :


!"#$#
%# 
&$
%'(%)*
%
+,
,$
%'
+,
-!.,#/0
.,%,#/$
/1(%

+,/1
+,
Thủ thuật : Buzz ! Hiệu ứng rung chuyển của Y!M
Thiết kế :223/'2
Code :

2#/
4#/
+#/
,$
2'5
+,
%#/01#/06#
07#$
28+,'
+,
2$
2
5
4'289
+'281
281'281:5
289'289:5
2'2:2
2
281'281;<=
289'289;<=
2'2:2

281'281:>5
289'289:>5
2'2:2

281'281;?=
289'289;?=
1
Thủ thuật Visual Basic 6 - 1.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ thuật Visual Basic 6 - 1.0 - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
287 Vietnamese
Thủ thuật Visual Basic 6 - 1.0 9 10 223