Ktl-icon-tai-lieu

THỦ THUẬT WINDOWS 8

Được đăng lên bởi secretaryofcondao
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truy cập vào các đường dẫn sau đây để xóa hết file tạm:
1/ C\User\tên người dùng máy\ Appdata\local\temp ( mở folder temp này dọn
rác cho sạch, folder này là nơi chứa rác và nơi mà malwaer thường trú ẩn)
2/ C\windows\temp (mở folder này dọn rác)
3/ C\windows\SoftwareDistribution\download (mở folder này dọn rác)
4/ C\windows\installer (mở folder dọn sạch các file *.msi còn những cái khác thì
mình chưa khám phá nên các bạn để yên đừng dọn, tùy máy soft nhiều hay ít
dung lượng giảm đáng kể) "Các bạn bật chế độ hiện file ẩn bằng cách mở
explorer > view > option > view > xóa dấu tích ở ô : hide protected operating
system files > apply > OK để thấy được folder installer"
------------------------------------Tắt tính năng tiết kiệm pin khi dùng WiFi:
Bạn bấm chuột phải vào biểu tượng kết nối wifi ở system tray (phía góc dưới
bên phải màn hình) và chọn "Open Network and Sharing Center".
Trong cửa sổ Network and Sharing Center bạn chọn vào biểu tượng kết nối
WiFi > Properties > Configure.
Tiếp theo trong cửa sổ Properties bạn chọn qua tab "Power Management" và bỏ
dấu tick ở mục "Allow the computer to turn off this device to save power". Sau
đó nhấn OK.
---------------------------------Các dịch vụ của Windows
Tuy lý thuyết là vậy, nhưng thực tế sẽ có những chức năng mà bạn không bao
giờ động tới, đơn giản là vì không có phần cứng cần thiết hoặc hoàn toàn không
có nhu cầu. Trước tiên chúng ta sẽ điểm qua danh sách các dịch vụ Windows
như vậy:
- Print Spooler: Nếu bạn không có nhu cầu xuất file ảnh, tài liệu ra máy in hoặc
thành file PDF
- Bluetooth Support: Đâu phải máy nào cũng có Bluetooth?
- Remote Registry: Điều khiển Registry từ xa, một trong những dịch vụ hiếm hoi
thường được khuyên để ở tình trạng tắt, trừ khi bạn có nhu cầu sử dụng chức
năng này
- Remote Desktop: Chức năng remote desktop tích hợp sẵn của Windows, nếu
bạn không dùng đến, tắt hẳn dịch vụ này
- Tablet PC Input Service: Bạn nghe đến Tablet PC bao giờ chưa? Nếu chưa,
tắt!.
- Windows Time: Đối với những máy thường xuyên không có kết nối Internet
(dù ngày nay rất hiếm gặp). Đồng bộ thời gian với thế giời mạng là không cần
thiết. Tuy vậy dịch vụ này thực sự tốn cực kỳ ít tài nguyên.

- Secondary logon: Nếu bạn không dùng chung máy với ai trong nhà hoặc đơn
giản là Windows chỉ sử dụng 1 account, dịch vụ này không cần thiết.
- Fax: tương tự Print Spooler, chỉ nên bậ...
 !"#
$%&'( ')*"'+'' ","-  ".
!/ 010""2 345
6%&'22' ","- .5
7%&'22'82 9:'2,"- .5
;%&'22' ,"- .! <=">?@A
"A@"):!)B./*"CD
EF"@5G&:!:HI 4:J"-
 K 2KK 2KLD-M#    
 " KKNOLE  G
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
QDR@I"@*ST#
U!:L"HF:E@V2- ",DW
:)F"A5.GN X 2@8&  G=
YZX 2@8&  :!.:E@V
STK[  K& =
 YZ[  :!.\:G[2 ] " G:^
L@-"_G+2 "    2 G=8
LNO=
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
&`_aS2
b/cd?1R":!@M:
HW/0FA@Me1ef@M
e=W)3d"\`_S2
#
P[8 #X:!@MeL F/I"f
 [9T
PU 8#gF"hU i
Pj " j #gC@j B/"H?`_"
E@)-A!Q/B@:!eY_1
R
Pj " 9 @#&1R "  @DEkaS2/
:!@M*/Ql`_
P: [&m8  #U! : [&:iX/
Qn=
PS2" #gVW?")@M@Vm  
,*L"f5=go:HW"!@Me
=`_ccVc@pD)=
THỦ THUẬT WINDOWS 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỦ THUẬT WINDOWS 8 - Người đăng: secretaryofcondao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THỦ THUẬT WINDOWS 8 9 10 511