Ktl-icon-tai-lieu

thủ thuật word

Được đăng lên bởi tuanthanh147
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1369 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THỦ THUẬT WORD - DOS

1

MỤC LỤC

THỦ THUẬT WORD...........................................................................................3
1.

File Sau Cùng Được Mở Trước Tiên...........................................3

2.

Một Lần Nữa...............................................................................3

3.

Thay Đổi Chữ In Thường ...........................................................4

4.

Mở Nhiều File Đồng Thời ...........................................................4

5.

SHIFT - F5..................................................................................4

6.

Dùng Cỡ Chữ Dạng Phân Số ......................................................4

7.

Chuyển Trang Nhanh Trong Word............................................5

8.

Thu Còn Một Trang....................................................................5

9.

In Ấn Nhanh Hơn .......................................................................6

10.

AutoFormat .............................................................................6

11.

Cách Gắn Đối Tượng WordArt...................................................7

12.

Ký Tự Đặc Biệt ...........................................................................8

13.

Tạo Một Nút Riêng .....................................................................8

14.

Đừng Dùng Lệnh "Goto".............................................................9

15.

Bao Chữ Xung Quanh Ảnh ........................................................9

16.

Thay Đổi Thanh Công Cụ Toolbar.............................................9

17.

Máy Tính (Calculator) của Windows .......................................10

THỦ THUẬT DOS ............................................................................................11
1.

Chuyển Nhanh Đến Thư Mục Cùng Cấp ................................11

2.

Bắt Màn Hình Dừng Lại ..........................................................11

3.

Đầy Đủ Về UNDELETE...........................................................12THỦ THUẬT WORD - DOS

2

4.

Xoá Nhanh Các File .tmp.........................................................13

5.

Cập Nhật Nhãn Ngày / Giờ ......................................................14

6.

Scandisk Nhanh Hơn ...............................................................14

7.

Gọi Lại Lệnh DOS ..................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủ thuật word - Người đăng: tuanthanh147
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
thủ thuật word 9 10 522