Ktl-icon-tai-lieu

Thư viện khuôn mẫu chuẩn - STL

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1898 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1

Smith Nguyen Studio.

3

Thư viện khuôn mẫu chuẩn - STL

• Thư viện chuẩn C++ gồm 2 phần:
– Lớp string
– Thư viện khuôn mẫu chuẩn – STL

Thư viện chuẩn C++
Standard Template Library (STL)

• Ngoại trừ lớp string, tất cả các thành phần còn lại của thư viện
đều là các khuôn mẫu
• Tác giả đầu tiên của STL là Alexander Stepanov, mục đích của
ông là xây dựng một cách thể hiện tư tưởng lập trình tổng quát
• Các khái niệm trong STL được phát triển độc lập với C++
– Do đó, ban đầu, STL không phải là một thư viện C++, mà nó đã được
chuyển đổi thành thư viện C++
– Nhiều tư tưởng dẫn đến sự phát triển của STL đã được cài đặt phần nào
trong Scheme, Ada, và C
 2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.

 2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2

Tổng quan

Thư viện khuôn mẫu chuẩn - STL

• Thư viện chuẩn C++ bao gồm 32 header file, trong
đó ta đã làm quen với một số file (ít nhất đến một
mức độ nào đó)
<algorithm>

<ios>

<map>

<stack>

<bitset>

<iosfwd>

<memory>

<stdexcept>

<complex>

<iostream>

<new>

<streambuf>

<deque>

<istream>

<numeric>

<string>

<exception>

<iterator>

<ostream>

<typeinfo>

<fstream>

<limits>

<queue>

<utility>

<functional>

<list>

<set>

<valarray>

<iomanip>

<locale>

<sstream>

<vector>

 2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.

4

• Một số lời khuyên về STL
– STL được thiết kế đẹp và hiệu quả - không có thừa kế
hay hàm ảo trong bất kỳ định nghĩa nào
– Từ tư tưởng lập trình tổng quát dẫn tới những "khối cơ
bản" (building block) mà có thể kết hợp với nhau theo
đủ kiểu
– Tuy làm quen với STL tốn không ít thời gian nhưng
thành quả tiềm tàng về năng xuất rất xứng đáng với thời
gian đầu tư
– Tóm lại – hãy học và hãy sử dụng!
• Bài giảng này chỉ để giới thiệu một phần rất nhỏ của
STL
 2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.

5

Các hàm Nguyen
thành viên STLStudio.
Smith

Giới thiệu Standard Template Library (STL)

• Các hàm thành viên mọi container đều có

• Ba thành phần chính của STL

–
–
–
–
–

– Các thành phần rất mạnh xây dựng dựa trên
template
• Container: các cấu trúc dữ liệu template
• Iterator: giống con trỏ, dùng để truy nhập các phần
tử dữ liệu của các container
• Algorithm: các thuật toán để thao tác dữ liệu, tìm
kiếm, sắp xếp, v.v..

Default constructor, copy constructor, destructor
empty
max_size, size
= < <= > >= == !=
swap

• Các hàm thành viên của first-class container
– begin, end
– rbegin, rend
– erase, clear

 2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.

 2003 Prentice Hall, Inc...
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
1
Thư vin chun C++
StandardTemplate Library (STL)
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2
Tng quan
Thư vin chun C++ bao gm 32 header file, trong
đó ta đã làm quen vi mt s file (ít nht đến mt
mc độ nào đó)
<algorithm>
<bitset>
<complex>
<deque>
<exception>
<fstream>
<functional>
<iomanip>
<ios>
<iosfwd>
<iostream>
<istream>
<iterator>
<limits>
<list>
<locale>
<stack>
<stdexcept>
<streambuf>
<string>
<typeinfo>
<utility>
<valarray>
<vector>
<map>
<memory>
<new>
<numeric>
<ostream>
<queue>
<set>
<sstream>
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
3
Thư vin khuôn mu chun-STL
Thư vin chun C++ gm 2 phn:
–Lpstring
Thư vin khuôn mu chun–STL
Ngoi tr lp string, tt c các thành phn còn li ca thư vin
đều là các khuôn mu
Tác gi đầu tiên ca STL là Alexander Stepanov, mc đích ca
ông là xây dng mt cách th hin tư tưởng lp trình tng quát
Các khái nim trong STL được phát trin độc lp vi C++
Do đó, ban đầu, STL không phi là mt thư vin C++, mà nó đã được
chuyn đổi thành thư vin C++
Nhiu tư tưởng dn đến s phát trin ca STL đã được cài đặt phn nào
trong Scheme, Ada, và C
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
4
Thư vin khuôn mu chun-STL
•Mt s li khuyên v STL
STL được thiết kế đẹp và hiu qu -không có tha kế
hay hàm o trong bt k định nghĩa nào
–T tư tưởng lp trình tng quát dn ti nhng "khi cơ
bn" (building block) mà có th kết hp vi nhau theo
đủ kiu
Tuy làm quen vi STL tn không ít thi gian nhưng
thành qu tim tàng v năng xut rt xng đáng vi thi
gian đầu tư
Tóm li–hãy hc và hãy s dng!
Bài ging này ch để gii thiu mt phn rt nh ca
STL
Smith Nguyen Studio.
Thư viện khuôn mẫu chuẩn - STL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thư viện khuôn mẫu chuẩn - STL - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thư viện khuôn mẫu chuẩn - STL 9 10 766