Ktl-icon-tai-lieu

Thuật giải

Được đăng lên bởi doananhbao-94
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Caây Bao Truøm Nhoû Nhaát


Caây vaø caây bao truøm (spanning tree)



Caây bao truøm nhoû nhaát (minimum spanning tree-MST)

Caây vaø Caây Bao Truøm


Ñònh nghóa caây



Caùc tính chaát cuûa caây



caây bao truøm (spanning tree)

Ñònh Nghóa Caây


Caây (tree) coøn goïi laø töï do laø moät ñoà thò voâ höôùng lieân thoâng khoâng coù chu trình. Ñoà thò khoâng coù chu
trình goïi laø röøng.

u

v

z

t

x

y
Glaø caây

Ñònh Nghóa Caây


Moät röøng goàm hai caây

u

v
T1
z

t

x

y
Glaø röøng

T2

Caùc Tính Chaát Cuûa Caây
Ñònh lyù: ChoT=(V,E) laø moät ñoà thò voâ höôùng n ñænh caùc meänh ñeà sau ñaây laø töông ñöông

1)T laø moät caây.
2)T khoâng chöùa chu trình vaø coù n-1 caïnh.
3)T lieân thoâng vaø coù n-1 caïnh.
4)T lieân thoâng vaø moãi caïnh cuûa noù ñeàu laø caàu.
5)Hai ñænh baát kyø ñöôïc noái vôùi nhau baèng moät ñöôøng ñi duy nhaát.
6)T khoâng chöùa chu trình nhöng neáu theâm vaøo noù moät caïnh ta thu

ñöôïc ñuùng moät chu trình.

Caây Bao Truøm


G=(V, E) laø moät ñoà thò voâ höôùng. Caây T=(V, F) vôùi F E ñöôïc goïi laø caây bao truøm cuûa G.

v

u

v

u

v

u

x

y

x

y

x

y

Ñoà Thò G

Caây BT T1

Caây BT T2

Caây Bao Truøm


Moät ñoà thò coù theå coù nhieàu caây bao truøm.



Cayley chæ ra soá caây bao truøm cuûa Knlaø n

n-2

(raát lôùn).

Caây Bao Truøm Nhoû Nhaát


Khaùi nieäm



Phaùt trieån moät caây bao truøm nhoû nhaát



Thuaät toaùn Kruskal vaø Prim

Khaùi Nieäm


Cho G=(V, E) laø moät ñoà thò voâ höôùng, lieân thoâng coù troïng soá n ñænh V = {1, 2, …, n} vaø m caïnh. Goïi w: E
R laø haøm troïng soá töông öùng vôùi G.



Toång troïng soá cuûa caùc caïnh cuûa moät ñöôøng ñi (chu trình, ñoà thò con) H: w(H) =e Hw(e) goïi laøtroïng soá cuûa
moät ñöôøng ñi (chu trình, ñoà thò con) H.



Baøi toaùn ñaët ra: Tìm moät caây bao truøm T coù troïng soá nhoû nhaát (minimum spanning tree-MST) cuûa G

Khaùi Nieäm
Moät caây bao truøm beù nhaát cuûa G

Phaùt Trieån Moät Caây MST
Thuaät Toaùn

Phaùt Trieån Moät Caây MST


Baát bieán voøng laëp: Tröôùc moãi laàn laëp, A laø moät taäp con cuûa moät caây bao truøm nhoû nhaát.



Khôûi ñaàu: Sau doøng 1, taäp A hieån nhieân thoaû baát bieán voøng laëp.



Duy trì: Voøng laëp 2-4 duy trì baát bieán baèng caùch chæ theâm vaøo caïnh an toaøn.



Keát thuùc: Taát caû caùc caïnh ñöôïc theâm vaøo A laø an toaøn (thuoäc veà caây bao truøm nhoû nhaát), vì vaäy taäp A ñöôïc
traû veà trong doøng 5 laø moät caây bao truøm nhoû nhaát.

Phaùt Trieån Moät Caây MST


Caïnh (u,v) ...
Caây Bao Truøm Nhoû Nhaát
Caây vaø caây bao truøm (spanning tree)
Caây bao truøm nhoû nhaát (minimum spanning tree-MST)
Thuật giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật giải - Người đăng: doananhbao-94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Thuật giải 9 10 749