Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ 3dmax

Được đăng lên bởi xuky
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThuËt Ng÷ ý nghÜa
Bump
Sö dông c¸c gi¸ trÞ ®é s¸ng cña ¶nh Map , t¹o c¶m gi¸c
ghÒ lªn bÒ mÆt,
Vd : g¹ch sµn èp næi.
Gi¸ trÞ ®é s¸ng
Nã ¶nh hëng tíi c¸c pixel trong ¶nh Map sÏ ¶nh hëng tíi
®é gå ghÒ, trong suèt hoÆc lµm mÆt n¹ cho c¸c kªnh vËt liÖu.
nh Map T¹o hoa v¨n, mµu s¾c, ®å gå ghÒ hoÆc lµm dÞch chuyÓn.
§îc sö dông bªn trong c¸c thuéc tÝnh cña vËt liÖu, lµm c¸c
¶nh chiÕu cho nguån s¸ng hoÆc lµm ¶nh nÒn hËu c¶nh cho
khung c¶nh.
To¹ ®é ¶nh Map
M« t¶ c¸ch thøc 1 ¶nh Map lÆp ®I lÆp l¹i trªn mÆt bÒ mÆt 1
vËt thÓ.
§îc x¸c ®Þnh th«ng qua chÝnh b¶n th©n ¶nh Map hoÆc
b»ng cÊch ¸p 1 phÐp hiÖu chØnh UVW Map
VËt LiÖu
Th«ng tin bÒ mÆt g¸n lªn vËt thÓ trong khung c¶nh.
VËt liÖu ®îc phèi hîp tõ nhiÒu thuéc tÝnh nh mµu s¾c, ®é
trong suèt hay ®é s¸ng bãng
VËt liÖu Mutil/Sub-Object 1 lo¹i vËt liÖu bao gåm nhiÒu vËt liÖu thµnh phÇn kh¸c sÏ ®-
îc ¸p lªn c¸c nhãm mÆt kh¸c nhau cña vËt thÓ, dùa vµo chØ
sè Material ID cña nã
nh Map thñ tôc C¸c ¶nh Map ®îc ph¸t sinh 1 c¸ch tù ®éng theo c¸c c«ng
thøc to¸n häc cña ch¬ng tr×nh, thêng díi d¹ng hoa v¨n ngÉu
nhiªn.
Cloneing
Nh©n b¶n
T¹o ra c¸c b¶n sao cña vËt thÓ trong Max
Compound shape
H×nh Shape phøc hîp
C¸c h×nh Shape bao gåm 2 ®êng Spline trë lªn.
Editable Poly
VËt thÓ ®a gi¸c kh¶
chØnh
1 d¹ng vËt thÓ líi kh¶ chØnh cã c¸c chøc n¨ng hiÖu chØnh
rÊt m¹nh. Nã t¬ng tù nh vËt thÓ Editable Mesh ( VËt thÓ líi kh¶
chØnh ), chØ kh¸c lµ c¸c bÒ mÆt cuae nã ®îc t¹o thµnh tõ
nh÷ng mÆt tø gi¸c chø kh«ng ph¶I mÆt tam gi¸c.
Face Nomal
Ph¸p tuyÕn mÆt
1 vect¬ vu«ng gãc víi mÆt tam gi¸c hoÆc tø gi¸c ®Ó x¸c
®Þnh phÝa nh×n thÊy ®îc cña bÒ mÆt ®ã ®èi víi ngêi xem.
NÕu Vect¬ nµy híng vÒ phÝa ngêi xem, bÒ mÆt cña nã sÏ
nh×n thÊy ®îc.
NÕu ngîc l¹i, bÒ mÆt sÏ kh«ng nh×n thÊy ®îc trong khung
nh×n Viewport vµ trong ¶nh Render ( trõ khi ®îc ¸p vËt liÖu 2
phÝa ( 2 side ) hoÆc ®îc render c¶ 2 phÝa bÒ mÆt )
Loft
kÜ thuËt Loft
TiÕn tr×nh trîc 1 hoÆc nhiÒu h×nh Shape tiÕt diÖn 2D däc theo
1 ®êng dÉn kh¸c ®Ó t¹o vËt thÓ líi 3D
Material ID
ChØ sè vËt liÖu
C¸c chØ sè ®îc g¸n cho tõng mÆt cña vËt thÓ ®Ó cho vËt
liÖu thµnh phÇn t¬ng øng ®îc ¸p vµo
Modifier
PhÐp hiÖu chØnh
C¸c tiÕn tr×nh kh¸c nhau ®îc ¸p lªn ®Ó hiÖu chØnh vËt thÓ.
C¸c phÐp hiÖu chØnh ®îc di chuyÓn thay ®æi vÞ trÝ bªn trong
danh s¸ch Stack hoÆc xo¸ h¼n ra khái danh s¸ch nµy.
Thuật ngữ 3dmax - Trang 2
Thuật ngữ 3dmax - Người đăng: xuky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thuật ngữ 3dmax 9 10 530