Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ tin học

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các Thuật Ngữ Tin Học

Thuật ngữ tin học(A)
Absolute:
Tuyệt đối. (của một giá trị), thực và không đổi. Ví dụ, absolute address (địa chỉ tuyệt đối) là một vị trí
trong bộ nhớ và an absolute cell reference (tham chiếu ô tuyệt đối) là một ô cố định đơn trong một màn
hình bản tính. Phản nghĩa của absolute (tuyệt đối) là relative (liên quan).
Accelerator borad:
Thẻ tăng tốc. Kiểu bản mở rộng làm cho một máy tính chạy nhanh hơn. Nó thường chứa một đơn vị xử lý
trung ương bổ sung.
Access time:
Thời gian truy cập. Hay reaction time (thời gian hoạt động), thời gian cho máy tính sau một lịch được cho,
để đọc từ bộ nhớ hay viết lên bộ nhớ.
Accumulator:
Thanh ghi tạm thời: một bộ đăng ký đặc biệt hay vị trí bộ nhớ trong một đơn vị số học và logic trong bộ
xử lý máy tính. Nó được sử dụng để giữ kết quả của một sự tính toán tạm thời hay lưu dữ liệu đang được
chuyển.
Accustic coupler:
Bộ ghép âm thanh. Thiết bị cho phép dữ liệu máy tính được tuyền và nhận thông tin qua một điện thoại cỡ
nhỏ (điện thoại con) thông thường, máy điện thoại này gắn trên bộ ghép để tạo sự nối. Một loa nhỏ trong
thiết bị được sử dụng để chuyển dữ liệu tín hiệu dạng kỹ thuật số của máy tính thành tín hiệu âm thanh mô
phỏng sau đó được điện thoại con NHẬN. Ở ĐIỆN THOẠI NHẬN, MỘT BỘ GHÉP ẤM THANH THỨ
hai hay một môdem chuyển các tín hiệu âm thanh trở lại thành dữ liệu kỹ thuật số cho tín hiệu vào máy
tính. Không giống như môđem, một ghép âm thanh không yêu cầu sự nối trực tiếp tới hệ thống điện thoại.
Acrobat:
Hệ thống mã do hệ Adoble phát triển cho các ứng dụng in ấn (xuất bản) điện tử. Mã Acrobat có thể được
phát ra trực tiếp từ tập tin Post Script.
Acronym:
Từ viết tắt từ chữ đầu, từ được tạo ra từ các chữ đầu và/hay vần của các từ khác, được dùng như một chữ
viết tắt phát âm được. Ví dụ, RAM (random access memory: bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) và FORTRAN
(formula translation: phiên dịch công thức). Ngược lại, các chữ đầu tạo thành một chữ viết tắt được phát
âm tách riêng mỗi chữ, ví dụ, ALU (arithmetic and logic unit: đơn vị số học và logic).
Ada Ngôn ngữ lập trình máy tính mực độ cao, do US Department of Defense (Bộ quốc phòng Mỹ) phát triển
và giữ bản quyền, được thiết kế để sử dụng trong các tình huống mà một máy tính trực tiếp điều khiển một
quá trình hay máy, như một máy bay quân đội. Phải mất hơn 5 năm để chuyên môn hóa ngôn ngữ này và
nó chỉ trở nên tiện dụng phổ biến vào cuối những năm 1980. Nó được đặt theo tên nhà toán học Anh Ada
Augusta Byron.
ADC Chữ viết tắt của Analogue to digital...
Các Thut Ng Tin Hc
Sưu tm: Trn Anh Tun
1
Thut ng tin hc(A)
Absolute:
Tuyt đối. (ca mt giá tr), thc và không đổi. Ví d, absolute address (địa ch tuyt đối) là mt v trí
trong b nh và an absolute cell reference (tham chiếu ô tuyt đối) là mt ô c định đơn trong mt màn
hình bn tính. Phn nghĩa ca absolute (tuyt đối) là relative (liên quan).
Accelerator borad:
Th tăng tc. Kiu bn m rng làm cho mt máy tính chy nhanh hơn. Nó thường cha mt đơn v x
trung ương b sung.
Access time:
Thi gian truy cp. Hay reaction time (thi gian hot động), thi gian cho máy tính sau mt lch được cho,
để đọc t b nh hay viết lên b nh.
Accumulator:
Thanh ghi tm thi: mt b đăng ký đặc bit hay v trí b nh trong mt đơn v s hc và logic trong b
x lý máy tính. Nó được s dng để gi kết qu ca mt s tính toán t
m thi hay lưu d liu đang được
chuyn.
Accustic coupler:
B ghép âm thanh. Thiết b cho phép d liu máy tính được tuyn và nhn thông tin qua mt đin thoi c
nh (đin thoi con) thông thường, máy đin thoi này gn trên b ghép để to s ni. Mt loa nh trong
thiết b được s dng để chuyn d liu tín hiu dng k
thut s ca máy tính thành tín hiu âm thanh mô
phng sau đó được đin thoi con NHN. ĐIN THOI NHN, MT B GHÉP M THANH TH
hai hay mt môdem chuyn các tín hiu âm thanh tr li thành d liu k thut s cho tín hiu vào máy
tính. Không ging nhưđem, mt ghép âm thanh không yêu cu s ni trc tiếp ti h thng đin thoi.
Acrobat:
H th
ng mã do h Adoble phát trin cho các ng dng in n (xut bn) đin t. Mã Acrobat có th được
phát ra trc tiếp t tp tin Post Script.
Acronym:
T viết tt t ch đầu, t được to ra t các ch đầu và/hay vn ca các t khác, được dùng như mt ch
viết tt phát âm được. Ví d, RAM (random access memory: b nh truy cp ngu nhiên) và FORTRAN
(formula translation: phiên dch công thc). Ngược l
i, các ch đầu to thành mt ch viết tt được phát
âm tách riêng mi ch, ví d, ALU (arithmetic and logic unit: đơn v s hc và logic).
Ada -
Ngôn ng lp trình máy tính mc độ cao, do US Department of Defense (B quc phòng M) phát trin
và gi bn quyn, được thiết kế để s dng trong các tình hung mà mt máy tính trc tiếp điu khin mt
quá trình hay máy, như mt máy bay quân đội. Phi mt hơn 5 năm
để chuyên môn hóa ngôn ngy và
nó ch tr nên tin dng ph biến vào cui nhng năm 1980. Nó được đặt theo tên nhà toán hc Anh Ada
Augusta Byron.
ADC -
Ch viết tt ca Analogue to digital converter: b chuyn đổi k thut mô phng thành k thut s.
Adder: B cng: mch đin t trong mt máy vi tính hay máy tính toán thc hin quá trình cng hai ch
s nh phân. Mt b cng riêng cn thiết cho vic cng m
i cp bit nh phân. Các mch như thế là nhng
thành phn thiết yếu ca mt đơn v thut toán và logic ca máy tính (ALU).
Thuật ngữ tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ tin học - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thuật ngữ tin học 9 10 792