Ktl-icon-tai-lieu

thuật toán and or

Được đăng lên bởi doanthihong
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đô`thị AND/OR

Làm thê’ nào?

Ví dụ

Cầu tại f, g

Đường đi a -> z ?
Phân rã thành các bài toán con

Quan hệ giữa các bài toán con

Để giải P, giải P1 hoặc P2 hoặc P3 ...
Để giải Q, giải Q1 và Q2 và Q3...

Bài toán nhân ma trận





A1: 3x4
A2: 4x10
A3: 10x1
Tính tích A1A2A3?

Lời giải: Cây nghiệm

chi phí = 9

chi phí = 8

Cây nghiệm



Gốc: bài toán ban đầu
Tất cả lá của cây nghiệm: bài toán sơ cấp
(đơn giản, giải được)

Các bài toán con có thứ tự:
Tháp Hà Nội
a
b
c

dĩa a, b, c trên cọc 3
a trên 3

b trên 3

c trên 3

Thứ tự các bài toán con: c trên 3 -> b trên 3 -> a trên 3

Đồ thị AND/OR: games

Tìm kiếm trên đồ thị AND/OR



Bài toán:
Cho [G, S, T, h] trong đó







G: Đồ thị AND/OR
S: Nút bắt đầu của đồ thị (gốc)
T: Các nút lá
h(n): hàm Heuristic ước lượng chi phí giải
quyết bài toán con tại nút n.

Yêu cầu:


Tìm cây nghiệm có chi phí thấp nhất

Tìm kiếm trên đồ thị AND/OR


U(n): Hàm ước lượng chi phí cập nhật tại nút n



U(n) = h(n) với n là nút lá của cây nghiệm



n

n

U(n) = mini(chiphí(n,ni) + U(ni))
n1



U(n) = SUMi(chiphí(n,ni) + U(ni))

n2

nk

n

n1

n2

nk

U(n)




U(A) = h(A) = 5

U(A) = min{ 3+U(B), 2+U(C)}
= min{ 3+h(B), 2+h(C)}
= min{ 3+4, 2+4}
=6

5

A

5

A

3
4

B

6
2
4

C

U(n)




U(A) = h(A) = 7

U(A) = SUM{ 3+U(B), 1+U(C)}
= SUM{ 3+h(B), 1+h(C)}
= SUM{ 3+4, 1+2}
= 10

7

A

7

A

3
4

B

10
1
2

C

Thuật toán AO* - Ví dụ

3

3
2
7

5

5
7
5

Thuật toán AO*: Ý tưởng






1. Xuất phát từ gốc, đi theo hướng tốt
nhất hiện tại
2. Chọn nút n trên đường đi tốt nhất hiện
tại, mở rộng đến các nút con của n, tính
hàm cập nhật chi phí tại các nút con đó.
3. Cập nhật lại chi phí tại n (với sự tham
gia của các nút con, chi phí tại n có thể bị
thay đổi). Cập nhật sẽ lan truyền từ dưới
lên trên.

Thuật toán AO*

G*={s}, U(s) = h(s)
If sєT, gán nhãn s: SOLVED
2. K. tra Dừng
IF s là SOLVED, Dừng
3. Lựa chọn
Lựa chọn nút “đang chờ phát triển” n
(n: nằm trên đường đi có chi phí thấp nhất)
1. Khởi tạo

4. Mở rộng

Mở rộng đến các nút con của n
Mỗi nút con m
U(m) = h(m)
If m k.thúc, m: SOLVED

5. C. nhật c.phí

CapNhatChiPhi(n)
Đến bước 2

6. Vòng lặp

CapNhatChiPhi(n)
1. Z = {n}
2. If Z = { }, kết thúc
3. Chọn nút m từ Z
4. If m: AND
Tính U(m)
Đánh dấu các hướng đi theo các nút con của m
Nếu tất cả các nút con của m là SOLVED
và đường đi đến nút con được đánh dấu thì m: SOLVED
5. If m: OR
Tính U(m)
Đánh dấu hướng đi có chi phí thấp nhất
Nếu nút con của m là SOLVED
và đường đi đến nó được đánh dấu t...
Đô`th AND/OR
thuật toán and or - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuật toán and or - Người đăng: doanthihong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
thuật toán and or 9 10 417