Ktl-icon-tai-lieu

Thuật toán chương trình chơi cờ Caro

Được đăng lên bởi dong200242
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I
1. Giới thiệu
- Trò chơi đối kháng (two-agent,conflicting game ) : Gồm 2 người chơi, đối thủ này sẽ tìm cách dành
chiến thắng trước đối thủ kia trong một số hữu hạn nước đi, mỗi nước đi đuợc tạo ra dựa từ 1 trạng thái
bất kỳ của trận đấu. Nếu sau 1 số giới hạn nước đi, nếu chưa ai dành chiến thắng thì xem như hoà. Ngoài
ra, thông tin về trận đấu là hoàn toàn biết đuợc (perfect information) đối với cả 2 đối thủ.
- Cờ Carô (hay còn gọi là Gomoku ) cũng là 1 loại trò chơi đối kháng, trong đó mỗi đối thủ trong mỗi lượt
đi của mình sẽ chọn 1 ô trống còn lại trên bàn cờ (kẻ sẵn các ô lưới ) sao cho tạo thành n con liên tiếp để
chiến thắng ... Nếu n = 3 thì nó có 1 tên khác là Tic Tac Toe , nếu bổ sung thêm luật cho nó thì có thể đổi
tên là Penta,Pentix (có ăn quân) ... Ngoài ra, có luật thi đấu mà người ta đã chứng minh đuợc người đi
truớc bao giờ cung có thuật toán để thắng (thông tin này đáng tin cậy không thì em hông chắc ... chỉ biết
là em có đọc qua tài liệu này ...hì hì hì... ), do đó để hạn chế thuận lợi của người đi trước, người ta đã đặt
ra "luật rừng" sau ( luật này sẽ sử dụng cho quá trình phát triển chương trình ) :
+ Bàn cờ có kích thước tuỳ ý NxN, chọn n = 16;
+ Quân cờ đầu tiên phải đánh chính giữa lưới bàn cờ.
+ Nếu tồn tại đúng 5 con liên tiếp trên 1 hàng là thắng (chéo,ngang,dọc).[*]
+ Nếu hết chỗ đi thì 2 bên hoà.
+ Và 1 số luật khác, nhưng để đon giản, em dẹp sạch ...
[*] : Luật này đáng lẽ là gắt hơn như sau : Đúng 5 con và không bị chặn hai đầu ... nhưng em để dành cho
các bác cải tiến ...
2. Thuật ngữ Anh Việt
- Để tiện cho các bác đọc sau này, em xin giới thiệu 1 số thuật ngữ cơ bản sau, dĩ nhiên mớ này là em tự
dịch hoặc xem tài liệu nên không tránh đuợc sai sót hoặc chưa chính xác ... mong các bác thông cảm và
góp ý ...
(1) Giới thiệu về không gian tìm kiếm nước đi :
- Như các bác đã biết, trong trò chơi Caro, cứ sau mỗi nước cờ, mỗi đối thủ sẽ chọn ra từ những ô trống
(empty - not occupied) để đi, do đó, sau 1 mỗi nước đi thì số ô trống còn lại sẽ giảm. Như vậy, việc tìm
nước đi tiếp theo cho trạng thái có sẵn chỉ là việc tìm kiếm những ô trống còn lại, đồng thời, không gian
tìm kiếm sẽ thu hẹp theo số nước đi đã tạo ... Em nói đến điều này là để sau này cải tiến thêm việc gia
tăng độ sâu tính toán cho chương trình ở những nước cờ tàn ... Như vậy, để chọn 1 nước đi kế tiếp từ 1
trạng thái bàn cờ có sẵn, ta phải tìm kiếm nước đi ...
- Không gian chọn nước đi từ mỗi trạng thái ban đầu là hữu hạn, nhưng không gian tìm kiếm (searchi...
PHN I
1. Gii thiu
- Trò chơi đi kháng (two-agent,conflicting game
) : Gm 2 ngưi chơi, đi th này s tìm cách dành
chiến thng trưc đi th kia trong mt s hu hn nưc đi, mi nưc đi đuc to ra da t 1 trng thái
bt k ca trn đu. Nếu sau 1 s gii hn nưc đi, nếu chưa ai dành chiến thng thì xem như hoà. Ngoài
ra, thông tin v trn đu là hoàn toàn biết đuc (perfect information) đi vi c 2 đi th.
- C Carô (hay còn gi là Gomoku ) cũng là 1 loi trò chơi đi kháng, trong đó mi đi th trong mi lưt
đi ca mình s chn 1 ô trng còn li trên bàn c (k sẵn các ô lưi ) sao cho to thành n con liên tiếp đ
chiến thng ... Nếu n = 3 thì nó có 1 tên khác là Tic Tac Toe , nếu b sung thêm lut cho nó thì có th đổi
tên là Penta,Pentix (có ăn quân) ... Ngoài ra, có lut thi đu mà ngưi ta đã chng minh đuc ngưi đi
truc bao gi cung có thut toán đ thng (thông tin này đáng tin cy không thì em hông chc ... ch biết
là em có đc qua tài liu này ...hì hì hì... ), do đó đ hn chế thun li ca ni đi trưc, ngưi ta đã đt
ra "lut rng" sau ( lut này s sử dụng cho quá trình phát trin chương trình ) :
+ Bàn c kích thưc tu ý NxN, chn n = 16;
+ Quân c đầu tiên phi đánh chính gia lưi bàn c.
+ Nếu tn ti đúng 5 con liên tiếp trên 1 hàng là thng (chéo,ngang,dc).[*]
+ Nếu hết ch đi thì 2 bên hoà.
+ Và 1 s lut khác, nhưng đ đon gin, em dp sch ...
[*] : Lut này đáng l là gt hơn như sau : Đúng 5 con và không b chn hai đu ... nhưng em đ dành cho
các bác ci tiến ...
2. Thut ng Anh Vit
- Để tin cho các bác đc sau này, em xin gii thiu 1 s thut ng cơ bn sau, dĩ nhiên m này là em t
dịch hoc xem tài liu nên không tránh đuc sai sót ho
c chưa chính xác ... mong các bác thông cm và
góp ý ...
(1) Gii thiu v không gian tìm kiếm nưc đi :
- Như các bác đã biết, trong trò chơi Caro, c sau mi nưc c, mi đi th sẽ chn ra t nhng ô trng
(empty - not occupied) đ đi, do đó, sau 1 mi nưc đi thì s ô trng còn li s gim. Như vy, vic tìm
c đi tiếp theo cho trng thái có sn ch là vic tìm kiếm nhng ô trng còn li, đng thi, không gian
tìm kiếm s thu hp theo s c đi đã to ... Em nói đến điu này là đ sau này ci tiến thêm vic gia
tăng đ sâu tính toán cho chương trình nhng nưc c tàn ... Như vy, đ chn 1 nưc đi kế tiếp t 1
trng thái bàn c có sn, ta phi tìm kiếm nưc đi ...
- Không gian chn nưc đi t mỗi trng thái ban đu là hu hn, nhưng không gian tìm kiếm (searching
space) 1 nưc đi dn đến chiến thng là ... hu hn luôn (?..hì..?..hì..?..hì... ) ... nhưng rõ ràng s ng
phn t ca hai không gian này đuc so sánh ging như ht cát và sa mc ( hoc như tp s tự nhiên là
vô hn đếm đuc, tp s hu t cũng vô hn đếm đuc nhưng mà s ng phn t ca Q so vi ca N là
1 tri 1 vc ...) ... Do đó ta không th vét sch không gian tìm kiếm nưc đi này ( nếu làm đuc điu này
thì làm gì còn nhng gii c nữa ... vì ch cn hc thuc thế c là xong ...) mà ta phi gii hn không gian
tìm kiếm ...
Thuật toán chương trình chơi cờ Caro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật toán chương trình chơi cờ Caro - Người đăng: dong200242
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Thuật toán chương trình chơi cờ Caro 9 10 290