Ktl-icon-tai-lieu

thuật toán cơ bản trong C

Được đăng lên bởi kaho-2209
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa CNTT, trường Đại
học Khoa học Tự nhiên

iểu diễn thuật toán

• Liệt kê các bước thực thi
• Vẽ sơ đồ khối

ác kí hiệu khối

F

T
kiểm tra

nhập/xuất

Kết thúc
thuật toán

Bắt đầu
thuật toán

Hướng thi
hành

xử lý
tính toán

í dụ

Tìm max là giá trị lớn nhất trong 2
giá trị nguyên a, b.

í dụ
Bắt đầu

Bước 1: Nhập a, b.
Bước 2: Kiểm tra điều kiện a > b
• Nếu đúng thì đặt max = a.
• Ngược lại đặt max = b.
Bước 3: Xuất max.
Bước 4: Kết thúc.

nhập a, b
F

a>b

max = b

T
max = a

xuất max
Kết thúc

í dụ

Tìm vị trí của số min đầu tiên trong dãy gồm N số.
• Input: dãy N số nguyên: a1, a2, ..., an
• Output: p là vị trí của số min xuất hiện đầu tiên.

í dụ
Bước 1: Nhập N, a1, a2, …, aN.
Bước 2: Đặt p = 1, i = 2.
Bước 3: Kiểm tra điều kiện i  N
• Nếu đúng thì đến bước 4.
• Ngược lại đến bước 6.
Bước 4: kiểm tra điều kiện ap > ai
• Nếu đúng thì đặt p = i.
Bước 5: Tăng i thêm một đơn vị. Quay về bước 3.
Bước 6: Xuất p. Kết thúc.

Bắt đầu
Nhập N, a1, a2, …, aN
p = 1, i = 2
T
F
ap > ai

iN
T

F

đặt p = i

i=i+1

xuất p

Kết thúc

ội dung
•

Khái niệm bài toán

•

Mô tả bài toán

•

Khái niệm thuật toán

•

Các tính chất của thuật toán

•

Biểu diễn thuật toán

•

Ví dụ

ìm kiếm và sắp xếp

 Tìm kiếm:
○ Tìm kiếm tuần tự (sequential search)
○ Tìm kiếm nhị phân (binary search)
 Sắp xếp
○ Sắp xếp bằng cách đổi chỗ (interchange
sort)

ìm kiếm tuần tự

Ý tưởng: Tìm lần lượt từng phần tử trong toàn bộ
không gian (dãy) tìm kiếm
○Khi nào tìm thấy thì dừng thành công.
○Khi dò đến hết mà không tìm thấy thì dừng thất
bại.

ìm kiếm tuần tự
Bài toán: cho dãy gồm N số nguyên: a 1, a2, …, aN. Cho biết vị
trí xuất hiện đầu tiên của số nguyên k trong dãy?
○Input: N  Z+, a1, a2, …, aN, k  Z.
○Output: vị trí của k trong dãy hoặc thông báo “không tìm thấy”.

vd: cho dãy 7, 5, 9, 2, 4, 3, 1. Tìm vị trí xuất
hiện đầu tiên của số 2 trong dãy.

ìm kiếm tuần tự

ìm kiếm nhị phân
Điều kiện:
Không gian tìm kiếm phải có thứ tự.
Ý tưởng:
Dựa vào tiêu chí có thứ tự để thu hẹp dần
không gian tìm kiếm bằng cách chia đôi.

Vd: cho dãy 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Tìm 1 vị trí xuất hiện của 7 trong
dãy.

ìm kiếm nhị phân

ắp xếp bằng đổi chỗ

Ý tưởng: đi từ đầu đến cuối dãy, phần tử nào “nặng”
hơn (giá trị lớn hơn) thì cho “chìm dần” xuống dưới.

ắp xếp bằng đổi chỗ

ắp xếp bằng đổi
chỗ

ắp xếp bằng đổi chỗ

ắp xếp bằng đổi chỗ

ắp xếp bằng đổi chỗ

ắp xếp bằng đổi chỗ

ướng dẫn một số BT

iải bài tập 1

Cho N dãy số a1, a2, …, aN, tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của ...
Khoa CNTT, trường Đại
học Khoa học Tự nhiên
thuật toán cơ bản trong C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuật toán cơ bản trong C - Người đăng: kaho-2209
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
thuật toán cơ bản trong C 9 10 652