Ktl-icon-tai-lieu

Thuật toán Loang

Được đăng lên bởi flowerlantern
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1732 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thuật toán Loang
Thuật toán Loang thường được ứng dụng vào việc biến đổi trạng thái Otomat cũng như các
bài toán tìm kiếm trên đồ thị trong trường hợp yêu cầu bài toán là: số phép biến đổi là ít
nhất.
ưu điểm của nó là: rất dễ cài đặt và cho lời giải tối ưu. Tuy nhiên nó lại chứa đựng một
nhược điểm rất lớn là khi số lượng cấu hình lưu trữ quá lớn sẽ gây tràn bộ nhớ. Tất nhiên
cũng có những cách để khắc phục nhược điểm này nhưng chúng ta sẽ bàn sau.
ý tưởng của thuật toán là ở chỗ: từ một trạng thái ban đầu, chúng ta sẽ tạo lần lượt các
trạng thái có thể có từ trạng thái đã cho và các trạng thái được tạo ra lại tạo tiếp các trạng
thái khác (chính vì vậy thuật toán mới có tên là Loang!). Các trạng thái mới được tạo ra sẽ
được lưu vào một hàng đợi Queue. Như vậy, rõ ràng:
- Nếu để thực hiện đến hết chúng ta thu được mọi trạng thái từ trạng thái ban đầu.
- Nếu cần biến đổi đến một trạng thái nào đó thì nhờ thứ tự duyệt cấu hình theo kiểu "Vào
trước ra trước" (First in First out) như vậy mà khi dừng ở trạng thái đó thì số lượng phép biến
đổi là cực tiểu.
Để dễ hiểu ta xét ví dụ sau đây:
Ví dụ 1: Có một Otomat được ghép từ các chi tiết có một trong hai trạng thái 0 hay 1 như
hình 1. Otomat có cấu trúc như hình 2 gồm 8 chi tiết G1,...,G8 với ba lối và A,B,C. Trạng thái
của Otomat được thể hiện bởi một xâu nhị phân độ dài 8 là các trạng thái tương ứng của
G1,...,G8.

Otomat hoạt động như sau: Khi thả một quả cầu vào một lối vào nào đó, sau khi quả cầu đi
từ một chi tiết nào đó, chi tiết đó thay đổi trạng thái từ 0 thành 1 hoặc từ 1 thành 0. Hoạt
động của Otomat được thể hiện bởi một xâu ký tự S chỉ gồm các chữ cái hoa A,B,C mà mỗi
ký tự trong xâu S thể hiện việc ta thả quả cầu vào lối vào với tên ký tự đó. Ví dụ S=AABC có
nghĩa là ta lần lượt thả quả cầu vào các lối A,A,B,C.

Bài toán đặt ra như sau: Cho hai trạng thái bất kỳ T1 và T2 của Otomat. Hãy tìm một xâu ký
tự S ngắn nhất có thể được thể hiện hoạt động của Otomat chuyển từ trạng thái T1 đến
trạng thái T2.
Các xâu T1 và T2 nhập từ bàn phím và viết xâu S ra màn hình.
Phân tích bài toán: Đây là bài toán "mẫu mực" về thuật toán Loang.
Mỗi trạng thái là một xâu nhị phân độ dài 8 được khai báo:
Type Otomat=String[8]
Dễ thấy, số lượng trạng thái là 28 = 256 không quá lớn cho nên chúng ta có thể dùng một
hàng đợi Queue 256 phần tử để chứa từng trạng thái được tạo thành. Ta khai báo như sau:
Type QueueType: Array[1..256] of otomat;
Var Queue: QueueType;
Quá trình loang được thực hiện cho đến khi xây dựng được trạ...
Thuật toán Loang
Thuật toán Loang thường được ứng dụng vào việc biến đổi trạng thái Otomat cũng như các
bài toán tìm kiếm trên đồ thị trong trường hợp yêu cầu bài toán là: số phép biến đổi là ít
nhất.
ưu điểm của nó là: rất dễ cài đặt và cho lời giải tối ưu. Tuy nhiên nó lại chứa đựng một
nhược điểm rất lớn là khi số lượng cấu hình lưu trữ quá lớn sẽ gây tràn bộ nhớ. Tất nhiên
cũng có những cách để khắc phục nhược điểm này nhưng chúng ta sẽ bàn sau.
ý tưởng của thuật toán là ở chỗ: từ một trạng thái ban đầu, chúng ta sẽ tạo lần lượt các
trạng thái có thể có từ trạng thái đã cho và các trạng thái được tạo ra lại tạo tiếp các trạng
thái khác (chính vì vậy thuật toán mới có tên là Loang!). Các trạng thái mới được tạo ra sẽ
được lưu vào một hàng đợi Queue. Như vậy, rõ ràng:
- Nếu để thực hiện đến hết chúng ta thu được mọi trạng thái từ trạng thái ban đầu.
- Nếu cần biến đổi đến một trạng thái nào đó thì nhờ thứ tự duyệt cấu hình theo kiểu "Vào
trước ra trước" (First in First out) như vậy mà khi dừng ở trạng thái đó thì số lượng phép biến
đổi là cực tiểu.
Để dễ hiểu ta xét ví dụ sau đây:
Ví dụ 1: Có một Otomat được ghép từ các chi tiết có một trong hai trạng thái 0 hay 1 như
hình 1. Otomat có cấu trúc như hình 2 gồm 8 chi tiết G1,...,G8 với ba lối và A,B,C. Trạng thái
của Otomat được thể hiện bởi một xâu nhị phân độ dài 8 là các trạng thái tương ứng của
G1,...,G8.
Otomat hoạt động như sau: Khi thả một quả cầu vào một lối vào nào đó, sau khi quả cầu đi
từ một chi tiết nào đó, chi tiết đó thay đổi trạng thái từ 0 thành 1 hoặc từ 1 thành 0. Hoạt
động của Otomat được thể hiện bởi một xâu ký tự S chỉ gồm các chữ cái hoa A,B,C mà mỗi
ký tự trong xâu S thể hiện việc ta thả quả cầu vào lối vào với tên ký tự đó. Ví dụ S=AABC có
nghĩa là ta lần lượt thả quả cầu vào các lối A,A,B,C.
Thuật toán Loang - Trang 2
Thuật toán Loang - Người đăng: flowerlantern
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thuật toán Loang 9 10 691