Ktl-icon-tai-lieu

Thuật toán mã hóa RSA

Được đăng lên bởi Thu Nguyễn
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 4433 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
3
LỜI NÓI ĐẦU 3
Chương I : TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC MẬT MÃ3
1. Sơ lược lịch sử về khoa học mật mã..........................................................3
2. Hệ thống mật mã........................................................................................3
3. Mã khóa đối xứng và khóa công khai........................................................3
4. Các bài toán an toàn thông tin....................................................................3
5. Thám mã và tính an toàn của hệ mật mã....................................................3
Chương II : CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA LÝ THUYẾT MẬT MÃ 3
1. Định nghĩa Modulo....................................................................................3
2. Các phép toán số học trên modulo.............................................................3
3. Lý thuyết đồng dư và Định lý phần dư Trung Hoa....................................3
4. Ước chung lớn nhất....................................................................................3
5. Tìm số nghịch đảo theo modulo.................................................................3
6. Số nguyên tố...............................................................................................3
6.1. Định lý cơ bản của số học....................................................................3
6.2. Thuật toán sinh số nguyên tố không vượt quá A.................................3
6.3. Thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của một số....................................3
6.4. Thuật toán Rabin – Miller....................................................................3
7. Phân tích một số thành thừa số nguyên tố..................................................3
7.1. Ý nghĩa của việc phân tích thừa số nguyên tố......................................3
7.2. Các vấn đề của việc phân tích thừa số nguyên tố.................................3
7.3. Thuật toán phân tích thừa số nguyên tố...............................................3
Chương III : HỆ MẬT KHÓA CÔNG KHAI RSA
3
1. Giới thiệu hệ mật RSA...............................................................................3
2. Hoạt động của hệ mật RSA........................................................................3
3. Ví dụ minh họa hệ mã RSA.......................................................................3
4. Tính đúng đắn của RSA.............................................................................3
5. Tính bảo mật............................................
1
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3
LỜI NÓI ĐẦU 3
Chương I : TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC MẬT MÃ3
1. Sơ lược lịch sử về khoa học mật mã..........................................................3
2. Hệ thống mật mã........................................................................................3
3. Mã khóa đối xứng và khóa công khai........................................................3
4. Các bài toán an toàn thông tin....................................................................3
5. Thám mã và tính an toàn của hệ mật mã....................................................3
Chương II : CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA LÝ THUYẾT MẬT MÃ 3
1. Định nghĩa Modulo....................................................................................3
2. Các phép toán số học trên modulo.............................................................3
3. Lý thuyết đồng dư và Định lý phần dư Trung Hoa....................................3
4. Ước chung lớn nhất....................................................................................3
5. Tìm số nghịch đảo theo modulo.................................................................3
6. Số nguyên tố...............................................................................................3
6.1. Định lý cơ bản của số học....................................................................3
6.2. Thuật toán sinh số nguyên tố không vượt quá A.................................3
6.3. Thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của một số....................................3
6.4. Thuật toán Rabin – Miller....................................................................3
7. Phân tích một số thành thừa số nguyên tố..................................................3
7.1. Ý nghĩa của việc phân tích thừa số nguyên tố......................................3
7.2. Các vấn đề của việc phân tích thừa số nguyên tố.................................3
7.3. Thuật toán phân tích thừa số nguyên tố...............................................3
Chương III : HỆ MẬT KHÓA CÔNG KHAI RSA 3
1. Giới thiệu hệ mật RSA...............................................................................3
2. Hoạt động của hệ mật RSA........................................................................3
3. Ví dụ minh họa hệ mã RSA.......................................................................3
4. Tính đúng đắn của RSA.............................................................................3
5. Tính bảo mật...............................................................................................3
6. Khóa RSA..................................................................................................3
Lê Bá Quốc Thịnh – Hệ mật RSA và ứng dụng
Trang
Thuật toán mã hóa RSA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật toán mã hóa RSA - Người đăng: Thu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Thuật toán mã hóa RSA 9 10 689