Ktl-icon-tai-lieu

Thuật toán, ngôn ngữ thuật toán

Được đăng lên bởi kienkhanh09
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuật toán, ngôn ngữ
thuật toán
thanhvilam / Tháng Sáu 6, 2013

Rate This
Khái niệm thuật toán: là một hệ thống nhất chặt
chẽ và rõ ràng các quy tắc nhằm xác định một dãy
các thao tác thực hiện trên các đối tượng, bảo đảm
sau một số hữu hạn bước sẽ đạt tới mục tiêu đã
được định trước.
 Ví dụ:
Thuật toán E: (Xác định ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương A và 
B)


B1:Nhập A và B.
B2: Gán m=A và gán n=B
B3: Chia m cho n (phép chia nguyên). Số dư tìm được là R
B4: Nếu R=0 thì chuyển tới bước 6
Nếu R≠0 thì chuyển xuống bước 5
B5: Gán m=n, n=R. quay về thực hiện bước 3
B6: thông báo kết quả UCLN (A,B) = n và kết thúc.


Các đặc trưng:

A. Tính dừng: sau một hữu hạn bước, thuật toán phải dừng. Trong ví dụ 
trên, thuật toán E chắc chắn sẽ dừng sau hữu hạn bước, vì dãy số dư R 
là các số nguyên dương giảm dần, và như vậy nhất định phải tiến về 0.
Chú ý do đặc điểm của thao tác điều khiển “thực hiện bước thứ k” cho 
nên mặc dù số bước mô tả trong thuật toán có thể là hữu hạn , nhưng tính
dừng của thuật toán vẫn chưa được đảm bảo.
B. Tính xác định: ở mỗi bước của thuật toán, các thao tác phải hết sức rõ 
ràng, không được gây nên sự nhập nhằng, lẫn lộn, tùy tiện, có thể hiểu 
thế nào cũng được. Nói rõ hơn, nếu trong cùng 1 điều kiện, hai bộ xử lý 
khác nhau cùng thực hiện 1 bước của thuật toán phải cho những kết quả 
như nhau.
C. Tính hiệu quả: Trước hết, thuật toán cần phải đúng đắn, nghĩa là sau 
khi đưa dữ liệu vào, thuật toán phải hoạt động và sau quá trình thực hiện 
phải đưa ra kết quả như ý muốn.
D. Tính phổ dụng: thuật toán có thể giải bất kì một bài toán nào trong các 
bài toán đang xét. Cụ thể là thuật toán có thể có các đầu vào là các bộ dữ 
liệu khác nhau trong 1 miền xác định, nhưng luôn phải dẫn đến kết quả 
mong muốn.
E. Các yếu tố vào ra: đối với 1 thuật toán, có thể có nhiều đại lượng được
đưa vào cũng như nhiều đại lượng sẽ được đưa ra. Các đại lượng được
đưa vào hoặc ra được gọi là dữ liệu hoặc ra. Tập hợp các bộ dữ liệu mà 
thuật toán có thể áp dụng để dẫn tới kết quả gọi là miền xác định của 
thuật toán. Sau khi dùng thuật toán tùy theo chức năng mà thuật toán đảm 
nhiệm chúng ta thu được một số dữ liệu xác định


Ngôn ngữ thuật toán: Một ngôn ngữ được dùng để
mô tả thuật toán được gọi là ngôn ngữ thuật toán.
Thuật toán thường được dùng để mô tả bằng một
dãy các lệnh. Bộ xử lý sẽ thực hiện các lệnh đó
theo một trật tự nhất định cho đến khi gặp lệnh
dừng thì kết thúc.

A. Ngôn ngữ liệt kê từng bước
Đây là cách dùng ngôn ngữ thông thường ...
Thut toán, ngôn ng
thut toán
thanhvilam / Tháng Sáu 6, 2013
Rate This
Khái niệm thuật toán: là một hệ thống nhất chặt
chẽ và rõ ràng các quy tắc nhằm xác định một dãy
các thao tác thực hiện trên các đối tượng, bảo đảm
sau một số hữu hạn bước sẽ đạt tới mục tiêu đã
được định trước.
Ví dụ:
Thu t toán E: (Xác đ nh c chung l n nh t c a 2 s nguyên d ng A và ướ ươ
B)
B1:Nh p A và B.
B2: Gán m=A và gán n=B
B3: Chia m cho n (phép chia nguyên). S d tìm đ c là R ư ượ
B4: N u R=0 thì chuy n t i b c 6ế ướ
N u R0 thì chuy n xu ng b c 5ế ướ
B5: Gán m=n, n=R. quay v th c hi n b c 3 ướ
B6: thông báo k t qu UCLN (A,B) = n và k t thúc.ế ế
Các đặc trưng:
Thuật toán, ngôn ngữ thuật toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật toán, ngôn ngữ thuật toán - Người đăng: kienkhanh09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thuật toán, ngôn ngữ thuật toán 9 10 973