Ktl-icon-tai-lieu

thuật toán quy hoạch động

Được đăng lên bởi Trí Tuệ Việt
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH.
Chúng ta đều biết rằng điều khó nhất để giải một bài toán quy hoạch động (QHĐ) là biết rằng
nó là một bài toán QHĐ và tìm được công thức QHĐ của nó. Rất khó nếu ta mò mẫm từ đầu,
nhưng nếu chúng ta đưa được bài toán cần giải về một bài toán QHĐ kinh điển thì sẽ dễ dàng
hơn nhiều. Do đó, tìm hiểu mô hình, công thức và cách cài đặt những bài toán QHĐ kinh
điển là một việc rất cần thiết.
Trong chuyên đề này, tôi xin giới thiệu một số bài toán QHĐ kinh điển và những biến thể của
chúng.Chủ yếu tập trung vào giới thiệu mô hình, công thức và một số gợi ý trong cài đặt chứ
không đi chi tiết vào việc phát biểu bài toán, mô tả input/output, chứng minh công thức hay
viết chương trình cụ thể. Mặc dù rất muốn minh hoạ cho các bài toán bằng các hình vẽ trực
quan nhưng khuôn khổ có hạn nên tôi không thể đưa vào. Hơn nữa phần gợi ý cài đặt chỉ có
gợi ý cho phần tính bảng phương án, phần lần vết cần có các cấu trúc dữ liệu và những kĩ
thuật xử lí phức tạp xin dành lại cho các bạn.

I. Dãy con đơn điệu dài nhất
1. Mô hình
Cho dãy a1,a2,..an. Hãy tìm một dãy con tăng có nhiều phần tử nhất của dãy.
Đặc trưng: i) Các phần tử trong dãy kết quả chỉ xuất hiện 1 lần. Vì vậy phương pháp làm là
ta sẽ dùng vòng For duyệt qua các phần tử ai trong dãy, khác với các bài toán của mô hình
4(đặc trưng là bài toán đổi tiền), các phần tử trong dãy có thể được chọn nhiều lần nên ta thực
hiện bằng phương pháp cho giá trị cần quy đổi tăng dần từng đơn vị.
ii) Thứ tự của các phần tử được chọn phải được giữ nguyên so với dãy ban đầu.
Đặc trưng này có thể mất đi trong một số bài toán khác tùy vào yêu cầu cụ thể. Chẳng hạn bài
Tam giác bao nhau.

2. Công thức QHĐ
Hàm mục tiêu : f = độ dài dãy con.
Vì độ dài dãy con chỉ phụ thuộc vào 1 yếu tố là dãy ban đầu nên bảng phương án là bảng một
chiều. Gọi L(i) là độ dài dãy con tăng dài nhất, các phần tử lấy trong miền từ a1 đến ai và
phần tử cuối cùng là ai.
Nhận xét với cách làm này ta đã chia 1 bài toán lớn (dãy con của n số) thành các bài toán con
cùng kiểu có kích thước nhỏ hơn (dãy con của dãy i số). Vấn đề là công thức truy hồi để phối
hợp kết quả của các bài toán con.
Ta có công thức QHĐ để tính L(i) như sau:
• L(1) = 1. (Hiển nhiên)
• L(i) = max(1, L(j)+1 với mọi phần tử j: 0<j<i và aj≤ai).
Tính L(i) : phần tử đang được xét là ai .Ta tìm đến phần tử aj <ai có L(j) lớn nhất. Khi đó nếu
bổ sung ai vào sau dãy con ...aj ta sẽ được dãy con tăng dần dài nhất xét từ a1...ai.

Trang 1

3. Cài đặt
Bảng phương án ...
Trang
1
MT S BÀI TOÁN QUY HOCH ĐỘNG ĐIN HÌNH.
Chúng ta đều biết rng điu khó nht để gii mt bài toán quy hoch động (QHĐ) là biết rng
nó là mt bài toán QHĐ và tìm được công thc QHĐ ca nó. Rt khó nếu ta mò mm t đầu,
nhưng nếu chúng ta đưa được bài toán cn gii v mt bài toán QHĐ kinh đin thì s d dàng
hơn nhiu. Do đó, tìm hiu mô hình, công thc và cách cài đặt nhng bài toán QHĐ kinh
đin là mt vic rt cn thiết.
Trong chuyên đề này, tôi xin gii thiu mt s bài toán QHĐ kinh đin và nhng biến th ca
chúng.Ch yếu tp trung vào gii thiu mô hình, công thc và mt s gi ý trong cài đặt ch
không đi chi tiết vào vic phát biu bài toán, mô t input/output, chng minh công thc hay
viết chương trình c th. Mc dù rt mun minh ho cho các bài toán bng các hình v trc
quan nhưng khuôn kh có hn nên tôi không th đưa vào. Hơn na phn gi ý cài đặt ch
gi ý cho phn tính bng phương án, phn ln vết cn có các cu trúc d liu và nhng kĩ
thut x lí phc tp xin dành li cho các bn.
I. Dãy con đơn điu dài nht
1. Mô hình
Cho dãy a
1
,a
2
,..a
n
. Hãy tìm mt dãy con tăng có nhiu phn t nht ca dãy.
Đặc trưng: i) Các phn t trong dãy kết qu ch xut hin 1 ln. Vì vy phương pháp làm là
ta s dùng vòng For duyt qua các phn t a
i
trong dãy, khác vi các bài toán ca mô hình
4(đặc trưng là bài toán đổi tin), các phn t trong dãy có th được chn nhiu ln nên ta thc
hin bng phương pháp cho giá tr cn quy đổi tăng dn tng đơn v.
ii) Th t ca các phn t được chn phi được gi nguyên so vi dãy ban đầu.
Đặc trưng này có th mt đi trong mt s bài toán khác tùy vào yêu cu c th. Chng hn bài
Tam giác bao nhau.
2. Công thc QHĐ
Hàm mc tiêu : f = độ dài dãy con.
độ dài dãy con ch ph thuc vào 1 yếu t là dãy ban đầu nên bng phương án là bng mt
chiu. Gi L(i) là độ dài dãy con tăng dài nht, các phn t ly trong min t a
1
đến a
i
phn t cui cùng là a
i
.
Nhn xét vi cách làm này ta đã chia 1 bài toán ln (dãy con ca n s) thành các bài toán con
cùng kiu có kích thước nh hơn (dãy con ca dãy i s). Vn đề là công thc truy hi để phi
hp kết qu ca các bài toán con.
Ta có công thc QHĐ để tính L(i) như sau:
L(1) = 1. (Hin nhiên)
L(i) = max(1, L(j)+1 vi mi phn t j: 0<j<i và a
j
a
i
).
Tính L(i) : phn t đang được xét là a
i
.Ta tìm đến phn t a
j
<a
i
có L(j) ln nht. Khi đó nếu
b sung a
i
vào sau dãy con ...a
j
ta s được dãy con tăng dn dài nht xét t a
1
...a
i
.
thuật toán quy hoạch động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuật toán quy hoạch động - Người đăng: Trí Tuệ Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
thuật toán quy hoạch động 9 10 386