Ktl-icon-tai-lieu

thuật toán sắp xếp

Được đăng lên bởi nguyenvanvuong0701-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết, sắp xếp là một quá trình biến đổi một danh sách các
đối tượng thành một danh sách thỏa mãn một thứ tự xác định nào đó. Sắp xếp
đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm dữ liệu. Trong thực tế ta có thể nhận
thấy rằng có rất nhiều công việc có liên quan tới các thuật toán Sắp Xếp, để hiểu
thêm về các thuật toán sắp xếp này củng như bổ trợ thêm một số kiến thức cho
quá trình học tập và nghiên cứu về thuật toán nên Em đã chọn đề tài này để
nghiên cứu thêm.

2. Mục tiêu của đề tài
Đề tài được xây dựng nhằm mục đích bổ trợ thêm kiến thức cho bản thân về
phân tích các thuật toán và cài đặt được thuật toán, theo yêu cầu của bộ môn là
đồ án cơ sở nghành.

3. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài được thực hiện trong phạm vi kiến thức đã học, và nghiên cứu thêm
các tài liệu tham khảo. Hệ thống được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Visual
Basic

4. Phương pháp nghiên cứu
4.1.Phương pháp lý thuyết
Phương Pháp Nghiên Cứu chủ yếu là việc xây dựng chương trình được tiến
hành song song với nghiên cứu lý thuyết. Quá trình thực hiện chương trình sử
dụng rộng rải các tài liệu qua sách vở, mạng internet và các chương trình về
thuật toán được xây dựng bằng ngôn ngữ VB6, đồng thời còn tham khảo ý kiến
của các bạn bè trong trường để phục vụ cho quá trình xây dựng và thiết kế .

4.2.Phương pháp thực hành
Phương pháp thực hành qua quá trình nghiên cứu các ngôn ngữ thiết kế như
VB6 kết hợp với phương pháp lý thuyết thì bước thực hành đầu tiên là tiến hành
phân tích, xây dựng các lưu đồ thuật toán của một số thuật toán sắp xếp, sau khi

đã phân tích và mô phỏng các thuật toán bằng lưu đồ thì tiến hành cài đặt và
chạy thử rút ra những thiếu sót của chương trình.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ
CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý thuyết
1.1.Khái niệm về mảng
Mảng là một tập gồm nhiều phần tử có cùng chung một kiểu dữ liệu. Mỗi
phần tử của Mảng có một đại lượng xác định vị trí tương đối của phần tử đó so
với các phần tử khác trong mảng, gọi là chỉ số. Các yếu tố để xác định một mảng
gồm có:
 Tên mảng
 Kiểu dữ liệu chung của các phần tử trong mảng
 Kiểu dữ liệu của chỉ số và phạm vi của chỉ số.
Kiểu dữ liệu của các phần tử mảng là mọi kiểu dữ liệu mà một biến có thể
có. Tuy nhiên, kiểu dữ liệu của chỉ số thì không được là kiểu thực hay
kiểu chuỗi, nó chỉ có thể là kiểu đếm được: Nguyên, ký tự, lôgic, liệt kê hay
đoạ...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

 !"#$%&'()
'*+,&*-./-(0&$'12
345'367*-'892&):11
8*62&4;!8.#&
,2*8#*62&8<,641
8#8(
2. Mục tiêu của đề tài
=6!>4$5?@!8.#&A>*6
>@2&*B!2&C&48D;7
EFG(
3. Phạm vi nghiên cứu
=6!$-&H*.#,*8#8
-.A&(I- !>4$87/2J
K
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1.Phương pháp lý thuyết
LFL8M#;4*->4$F!
&&*98#N4(O$-FP
?A-*GHCC*F*6
2&!>4$57/JKQER+.A&N.
;HS&R1?*?&>4$*.(
4.2.Phương pháp thực hành
LF$8#7/.
JKQ.!*9FN49$D8
>@>4$E2&; 2&.
thuật toán sắp xếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuật toán sắp xếp - Người đăng: nguyenvanvuong0701-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
thuật toán sắp xếp 9 10 274