Ktl-icon-tai-lieu

Thuật toán tìm kiếm

Được đăng lên bởi gnt-v37
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

MÔN HỌC: TOÁN ỨNG DỤNG
Bài 1: CƠ SỞ LOGIC
Bài 2: BÀI TOÁN ĐẾM VÀ BÀI TOÁN TỒN TẠI
Bài 3: LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Bài 4: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN
TÌM KIẾM
Bài 5: CÂY VÀ CÁC ỨNG DỤNG

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

Bài 4: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ
VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM
1. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ
1. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ
1.1 Danh sách liền kề
1.1 Danh sách liền kề
1.2 Ma trận kề
1.2 Ma trận kề
1.3 Ma trận trọng số
1.3 Ma trận trọng số
1.4 Ma trận liên thuộc
1.4 Ma trận liên thuộc
2. BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT
2. BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT
2.1 Giới thiệu bài toán
2.1 Giới thiệu bài toán
2.2 Thuật toán Dijkstra
2.2 Thuật toán Dijkstra
2.3 Thuật toán Floyd
2.3 Thuật toán Floyd
3. CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM
3. CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM
3.1 Giới thiệu
3.1 Giới thiệu
3.2 Duyệt đồ thị theo chiều sâu
3.2 Duyệt đồ thị theo chiều sâu
3.3 Duyệt đồ thị theo chiều rộng
3.3 Duyệt đồ thị theo chiều rộng

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

1. Biểu diễn đồ thị
1.1 Danh sách liền kề
- Danh sách liền kề là một cách biểu diễn đồ thị không có
cạnh bội bằng cách liệt kê tất cả các đỉnh nối với mỗi
đỉnh của đồ thị

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

1. Biểu diễn đồ thị
1.1 Danh sách liền kề
Ví dụ: Danh sách liền kề của đồ thị vô hướng G
Đỉnh

Đỉnh liền kề

1

3,2

2

1,3,5

3

1,2,4

4

3,5,6

5

2,4,6

6

4,5

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

1. Biểu diễn đồ thị
1.1 Danh sách liền kề
Ví dụ: Danh sách liền kề của đồ thị có hướng G1
Đỉnh đầu

Đỉnh cuối

1

2,3

2
3

2

4

3

5

4,6

6

5

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

1. Biểu diễn đồ thị
1.2 Ma trận liền kề
Xét đơn đồ thị vô hướng G=(V,E), với tập đỉnh V={v1, v2, ...,vn } và
tập cạnh E={e1, e2, ..., em }. Ma trận liền kề AG của đồ thị G là ma
trận 0-1 vuông cấp

nxn.

AG= (aij), trong đó:

aij =

1, nếu (vi,vj) là một cạnh của G

0,nếu không có cạnh nối đỉnh vi với vj

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

1. Biểu diễn đồ thị
1.2 Ma trận liền kề
Ví dụ: Ma trận liền kề của đơn đồ thị vô hướng G
3

1

5...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn
BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM
MÔN HỌC: TOÁN ỨNG DỤNG
Bài 1: CƠ SỞ LOGIC
Bài 2: BÀI TOÁN ĐẾM VÀ BÀI TOÁN TỒN TẠI
Bài 3: LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ
Bài 4: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN
TÌM KIẾM
Bài 5: CÂY VÀ CÁC ỨNG DỤNG
Thuật toán tìm kiếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật toán tìm kiếm - Người đăng: gnt-v37
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Thuật toán tìm kiếm 9 10 679