Ktl-icon-tai-lieu

thuật toán về mã reed solomon

Được đăng lên bởi bkhndtvt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1273 lần   |   Lượt tải: 1 lần
3. Các thuật toán giải mã
3.1 Thuật toán lý thuyết
Reed & Solomon mô tả một thuật toán giải mã để tìm ra đa thức phù hợp nhất.
Thuật toán cho mã RS (n,k) kiểm tra tất cả mọi bộ k kí hiệu trong số n kí hiệu nhận
được. Nói chung, để có thể giải mã thì cần nhận được ít nhất k kí hiệu đúng, và đây
cũng chính là số kí hiệu cần thiết để nội suy ra đa thức thông điệp. Thuật toán giải
mã thử nội suy mọi bộ k kí hiệu và so sánh giá trị của đa thức thu được ở các vị trí
khác với giá trị nhận được. Đa thức nào cho giá trị đúng ở nhiều vị trí nhất chính là
đa thức thông điệp. Tuy nhiên số tập hợp con gồm k kí hiệu là rất lớn nên thuật
 n

n!

toán này không có giá trị thực tiễn. Số tập hợp con là   
, quá lớn với
( n  k )!k !
 k
ngay cả những mã khá nhỏ. Để sửa 3 lỗi của mã (255, 249), thuật toán phải kiểm tra
359 tỉ tập hợp con.

3.2. Thuật toán giải mã Peterson
Peterson (1960) đưa ra một thuật toán giải mã hiệu quả dựa trên giải mã hội chứng.
Berlekamp sau đó đã cải tiến thuật toán này (mô tả dưới đây).[4]
3.21. Giải mã hội chứng
Có thể xem thông điệp gửi đi là các hệ số của một đa thức s(x) chia hết cho đa thức
sinh g(x).
S(x) =

n 1


i o

nk

cixi

 (x  

g(x)=

j 1

j

),

trong đó α là một căn nguyên thủy của đơn vị.
Vì s(x) chia hết cho g(x), nên
S (  i ) = 0, I = 1,2,…, n - k
Đa thức truyền đi được cộng thêm một đa thức lỗi e(x) để tạo thành đa thức nhận
được r(x).
r (x) = s (x) + e (x)
e( x ) =

n 1

e x
i o

i

i

Trong đó ei là hệ số của lũy thừa bậc i của x. Hệ số ei bằng không nếu không có lỗi
ở vị trí i và khác không nếu có lỗi. Nếu có lỗi ở ν lũy thừa khác nhau ik của x, thì


e( x )   eik x ik
k 1

Mục tiêu của thuật toán là tìm ra ν, các vị trí ik, và giá trị lỗi ở các vị trí đó.
Định nghĩa các hội chứng Sj như sau
Sj

 r ( j )  s( j )  e( j )  0  e( j )  e( j ), j  1, 2,, n  k


 

  eik  j
k 1

ik

Lợi thế của việc xét các hội chứng là chúng chỉ phụ thuộc vào đa thức lỗi, không
phụ thuộc thông điệp.
3.2.2. Định vị lỗi và giá trị lỗi
Định nghĩa định vị lỗi Xk và giá trị lỗi Yk như sau:
X k   ik , Yk  eik

Khi đó có thể viết các hội chứng bằng định vị lỗi và giá trị lỗi như sau:


S j   Yk X kj
k 1

Các hội chứng cho ta n − k ≥ 2ν phương trình trên 2ν ẩn, nhưng các phương trình
này không tuyến tính theo Xk và có thể khó giải. Tuy nhiên nếu đã biết Xk thì hệ các
phương trình hội chứng là một hệ phương trình tuyến tính của các giá trị lỗi Yk và
có thể giải dễ dàng.
 X 11

2
 X1
 M
 n k
 X 1

...
3. Các thuật toán giải mã
3.1 Thuật toán lý thuyết
Reed & Solomon tả một thuật toán giải để tìm ra đa thức phù hợp nhất.
Thuật toán choRS (n,k) kiểm tra tất cả mọi bộ khiệu trong số n kí hiệu nhận
được. Nói chung, để có thể giải mã thì cần nhận được ít nhất k kí hiệu đúng, và đây
cũng chính là s hiệu cần thiết để nội suy ra đa thức thông điệp. Thuật toán giải
thử nội suy mọi bộ k hiệu so sánh giá trị của đa thức thu được c vị trí
khác với giá trị nhận được. Đa thức nào cho giá trị đúng ở nhiều vị trí nhất chính
đa thức thông điệp. Tuy nhiên số tập hợp con gồm k kí hiệu rất lớn nên thuật
toán này không giá trị thực tiễn. Số tập hợp con
!
( )! !
n
n
k
n k k
, quá lớn với
ngay cả những khá nhỏ. Để sửa 3 lỗi của
(255,249),
thuật toán phải kiểm tra
359 tỉ tập hợp con.
3.2. Thuật toán giải mã Peterson
Peterson (1960) đưa ra một thuật toán giải mã hiệu quả dựa trên giảihội chứng.
Berlekamp sau đó đã cải tiến thuật toán này (mô tả dưới đây).
[4]
3.21. Giải mã hội chứng
Có thể xem thông điệp gửi đi là các hệ số của một đa thức s (x) chia hết cho đa thức
sinh g(x).
S(x) =
1n
i o
c
i
x
i
g(x)=
1
( )
n k
j
j
x
,
trong đó α là một căn nguyên thủy của đơn vị.
s(x) chia hết cho g(x), nên
S (
i
) = 0, I = 1,2,…, n - k
Đa thức truyền đi được cộng thêm một đa thức lỗi e(x) đ tạo thành đa thức nhận
được r(x).
r (x) = s (x) + e (x)
e( x ) =
1n
i
i
i o
e x
thuật toán về mã reed solomon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuật toán về mã reed solomon - Người đăng: bkhndtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
thuật toán về mã reed solomon 9 10 572