Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành cấu trúc dữ liệu

Được đăng lên bởi bibosuper
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1344 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Chương 1: Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và thuật toán ................................. Trang 1
Bài thực hành số 1: Kiểu dữ liệu có cấu trúc ...................................................... 1
Chương2: Tìm kiếm và sắp xếp ............................................................................... 7
Bài thực hành số 2: Các phương pháp tìm kiếm ................................................. 7
Bài thực hành số 3: Các phương pháp sắp xếp ................................................. 10
Bài thực hành số 4: Các phương pháp sắp xếp (tt) ........................................... 14
Bài thực hành số 5: Áp dụng các phương pháp sắp xếp và tìm kiếm ............... 18
Chương 3: Cấu trúc danh sách liên kết ................................................................. 19
Bài thực hành số 6: Danh sách liên kết đơn ...................................................... 19
Bài thực hành số 7: Áp dụng danh sách liên kết ............................................... 21
Bài thực hành số 8: Các thao tác trên Stack - Queue ....................................... 23
Chương 3: Cấu trúc cây .......................................................................................... 27
Bài thực hành số 9: Cây nhị phân, Cây nhị phân tìm kiếm............................... 27
Bài thực hành số 10: Các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm cân bằng ......... 29
Các bài kiểm tra: ..................................................................................................... 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Thực hành Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 1

1

Chương 1: GIỚI THIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU – PHÂN
TÍCH THUẬT TOÁN
BÀI THỰC HÀNH SỐ 1
(4 tiết)

Mục tiêu
Thống nhất một số chuẩn và quy ước trong lập trình.
Nắm kiểu dữ liệu có cấu trúc và các thao tác trên chúng.

Nội dung
− Ôn lại kiểu dữ liệu có cấu trúc (kiểu định nghĩa bằng từ khóa struct)
− Các quy ước lập trình.

Yêu cầu
Nắm vững phương pháp lập trình cấu trúc trong C/C++ và biết cách sử dụng môi trường
lập trình Visual C++ 6.0.
1. CÁC QUY ƯỚC LẬP TRÌNH
Quy ước đặt tên hằng
Trong Visual C++ 6.0, hằng số được khai báo bằng từ khóa “#define”. Một số quy ước
trong việc đặt tên hằng như sau:
i) Tên hằng phải thể hiện được ý nghĩa của nó.
ii) Tên hằng được viết hoa toàn bộ và các từ trong tên cách nhau bằng ký tự “_”.
Quy ước đặt tên biến
i) Tên biến phải thể hiện được ý nghĩa của nó.
int t, m; // Không rõ nghĩa.
int iTuSo, iMauSo; // Rõ nghĩa.
ii) Tên biến được viết hoa các ký tự đầu mỗi từ trong tên, các ký tự còn lại ...
MC LC
Chương 1: Gii thiu cu trúc d liu và thut toán ................................. Trang 1
Bài thc hành s 1: Kiu d liu có cu trúc ...................................................... 1
Chương2: Tìm kiếm và sp xếp ............................................................................... 7
Bài thc hành s 2: Các phương pháp tìm kiếm ................................................. 7
Bài thc hành s 3: Các phương pháp sp xếp ................................................. 10
Bài thc hành s 4: Các phương pháp sp xếp (tt) ........................................... 14
Bài thc hành s 5: Áp dng các phương pháp sp xếp và tìm kiếm ............... 18
Chương 3: Cu trúc danh sách liên kết ................................................................. 19
Bài thc hành s 6: Danh sách liên kết đơn ...................................................... 19
Bài th
c hành s 7: Áp dng danh sách liên kết ............................................... 21
Bài thc hành s 8: Các thao tác trên Stack - Queue ....................................... 23
Chương 3: Cu trúc cây .......................................................................................... 27
Bài thc hành s 9: Cây nh phân, Cây nh phân tìm kiếm ............................... 27
Bài thc hành s 10: Các thao tác trên cây nh phân tìm kiếm cân bng ......... 29
Các bài kim tra: ..................................................................................................... 30
TÀI LIU THAM KHO
Thực hành cấu trúc dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành cấu trúc dữ liệu - Người đăng: bibosuper
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Thực hành cấu trúc dữ liệu 9 10 656