Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành CSDL

Được đăng lên bởi mimosavh2000
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI LIỆU THỰC HÀNH MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO
Mục lục
Index ....................................................................................................................................................................2
Tài liệu tham khảo ...........................................................................................................................................2
Công cụ ............................................................................................................................................................2
Nội dung ..........................................................................................................................................................2
Cú pháp tạo index........................................................................................................................................2
Cú pháp chỉnh sửa index .............................................................................................................................2
Áp đặt tính duy nhất trên cột không khóa ..................................................................................................3
Tạo composite index ...................................................................................................................................4
Thiết lập chỉ mục tăng dần – giảm dần........................................................................................................4
Xem các chỉ mục đã thiết lập.......................................................................................................................4
Vô hiệu hóa một index ................................................................................................................................5
Xóa index .....................................................................................................................................................5
Thay đổi index đã tồn tại với DROP_EXISTING ............................................................................................5
Transaction ..........................................................................................................................................................6
Autocommit Transaction .................................................................................................................................6
Implicit Transaction ....................................................................................................
TÀI LIU THỰC HÀNH MÔN CƠ SỞ D LIU NÂNG CAO
Mc lc
Index ....................................................................................................................................................................2
Tài liu tham kho ...........................................................................................................................................2
Công c ............................................................................................................................................................2
Ni dung ..........................................................................................................................................................2
Cú pháp to index ........................................................................................................................................2
Cú pháp chnh sa index .............................................................................................................................2
Áp đặt tính duy nht trên ct không khóa ..................................................................................................3
To composite index ...................................................................................................................................4
Thiết lp ch mục tăng dần gim dn........................................................................................................4
Xem các ch mc đã thiết lp .......................................................................................................................4
Vô hiu hóa mt index ................................................................................................................................5
Xóa index .....................................................................................................................................................5
Thay đổi index đã tn ti vi DROP_EXISTING ............................................................................................5
Transaction ..........................................................................................................................................................6
Autocommit Transaction .................................................................................................................................6
Implicit Transaction .........................................................................................................................................7
Explicit Transaction .........................................................................................................................................7
Sao lưu và phục hi d liu .................................................................................................................................9
Các loi backup ................................................................................................................................................9
Thc hin sao lưu cơ sở d liu ......................................................................................................................9
Phc hi d liu ............................................................................................................................................ 11
Thực hành CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành CSDL - Người đăng: mimosavh2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thực hành CSDL 9 10 162