Ktl-icon-tai-lieu

Thực Hành Định Thời

Được đăng lên bởi ngoanpham1196
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học Bách Khoa TP. HCM, Khoa KH & KTMT

Bài thực hành 7
Môn: Hệ điều hành

Phương-Duy Nguyễn
Email: duynguyen@cse.hcmut.edu.vn
Ngày 25 tháng 2 năm 2016

1 Giới thiệu
Nôi dung sinh viên chuẩn bị bài trước khi lên lớp
qua tự tìm hiểu các nội dung sau:

Sinh viên cần chuẩn bị bài

• Xử lý tham số đầu vào sử dụng công cụ getopt.
• Định nghĩa biên dịch chương trình tự động sử dụng. Makefile.
• Các thao tác xử lý tập tin đơn giản dùng fprintf và fscanf.
Nội dung bài thực hành giúp sinh viên hiện thực các kiến thức liên quan đến nôi dung
định thời các process. Nội dung bài thực hành sẽ mô tả, để thống nhất, các quy định về
dữ liệu đầu vào và đầu ra cho chương trình. Sinh viên hiện thực các giải thuật định thời
gồm FCFS, SJF và SRTF1 .
Yêu cầu sinh viên tự tổ chức mã nguồn hỗ trợ biên dịch tự động qua các lệnh Makefile.
File nén zip nộp chứa mã nguồn (các file .c và .h) và Makefile ở thư mục cùng cấp. Các
file khác (ví dụ txt) sẽ bị xóa trước khi biên dịch và thực thi chương trình. Kết quả làm
bài của sinh viên sử dụng các câu lệnh sau để biên dịch:
1

chỉ lớp TNMT

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# This command c r e a t e e x e c u t a b l e f i l e named f c f s
$ make f c f s
# This command c r e a t e e x e c u t a b l e f i l e named s j f
$ make s j f
# This command c r e a t e e x e c u t a b l e f i l e named s r t f
$ make s r t f
# This command remove a l l o t h e r f i l e s e x c e p t s o u r c e code f i l e
$ make c l e a n

Output Sau khi thực hiện các câu lệnh biên dịch tự động, thư mục làm việc phải tạo
được các tập tin nhị phân thực thi tương ứng với các giải thuật có tên lần lượt là fcfs,
sjf và srtf (chỉ lớp TNMT). Bài làm được chấm điểm dựa trên kết quả thực thị các
tập tin nhị phân thực thị này. Trong trường hợp đoạn mã biên dịch chương trình không
thực thi đúng và không tạo ra được đúng các tập tin nhị phân thực thi theo yêu cầu,
bài làm của sinh viên sẽ không được chấm điểm.

2 Mô tả chung
Processs được giả lập thông qua một tập các tham số. Các tham số được thiết lập
phù hợp với giả thiết dữ liệu đầu vào hoặc các giá trị có được khi thực thi giải thuật.
Các tham số được biểu diễn dưới dạng số nguyên. Chỉ số của process sẽ được đánh số
dựa vào thứ tự của process trong file dữ liệu đầu vào. Mô tả process như sau:
1 struct p r o c e s s
2 {
3
/∗ Values i n i t i a l i z e d f o r each p r o c e s s ∗/
4
int a r r i v a l t i m e ; /∗ Timestamp p r o c e s s a r r i v e s and
5
w i s h e s t o s t a r t ∗/
6
int b u r s t t i m e ;
/∗ An am...
Đại học ch Khoa TP. HCM, Khoa KH & KTMT
Bài thực hành 7
Môn: Hệ điều hành
Phương-Duy Nguyễn
Email: duynguyen@cse.hcmut.edu.vn
Ngày 25 tháng 2 năm 2016
1 Giới thiệu
Nôi dung sinh viên chuẩn bị bài trước khi lên lớp Sinh viên cần chuẩn bị bài
qua tự tìm hiểu các nội dung sau:
Xử tham số đầu vào sử dụng công cụ getopt.
Định nghĩa biên dịch chương trình tự động sử dụng. Makefile.
Các thao tác xử tập tin đơn giản dùng fprintf và fscanf.
Nội dung bài thực hành giúp sinh viên hiện thực các kiến thức liên quan đến nôi dung
định thời các process. Nội dung bài thực hành sẽ tả, để thống nhất, các quy định v
dữ liệu đầu vào và đầu ra cho chương trình. Sinh viên hiện thực các giải thuật định thời
gồm FCFS, SJF và SRTF
1
.
Yêu cầu sinh viên tự tổ chức nguồn hỗ trợ biên dịch tự động qua các lệnh Makefile.
File nén zip nộp chứa nguồn (các file .c và .h) và Makefile thư mục cùng cấp. Các
file khác (ví dụ txt) sẽ bị xóa trước khi biên dịch và thực thi chương trình. Kết quả làm
bài của sinh viên sử dụng các câu lệnh sau để biên dịch:
1
chỉ lớp TNMT
1
Thực Hành Định Thời - Trang 2
Thực Hành Định Thời - Người đăng: ngoanpham1196
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thực Hành Định Thời 9 10 38