Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành đồ thị trong matlab môn một số phương pháp tính toán mềm

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LT CĐ ĐH KH MT1 – K9

[ĐỒ THỊ
`MATLAB]
Thực hành phần đồ thị 2D- 3D
Sinh viên:
…………………………………………………………

_-[2015]-_

THỰC HÀNH MATLAB – ĐỒ THỊ
Bài 1: Vẽ đồ thị hàm số x,x3, ex và e^(x2) với 0<x<4 trên cùng 1 cửa sổ đồ thị. Ghi chú trên
đồ thị:
x=[0:0.5:4];
y1=x;
y2=x.^3;
y3=exp(x);
y4=exp(x.^2);
subplot(2,2,1)
plot(x,y1,'-. rs','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','g',...
'MarkerSize',10)
xlabel('Truc Ox');
ylabel('Truc Oy');
title('y=x');
legend('y1=x',-1);
axis([ 0 4 0 5]);
gtext('y1=x');
grid on;
subplot(2,2,2)
plot(x,y2,': mo','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve
'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker
'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker
'MarkerSize',5) %do lon cua marker
xlabel('Truc Ox');
ylabel('Truc Oy');
title('y2=x^3');
legend('y2=x^3',-1);
axis([ 0 4 0 5]);
gtext('y2=x^3');
grid on;
subplot(2,2,3)
plot(x,y3,'- ys','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve
'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker
'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker
'MarkerSize',5) %do lon cua marker
xlabel('Truc Ox');
ylabel('Truc Oy');
title('y=exp(x)');
legend('y3=e^x',-1);
axis([ 0 4 0 5]);
gtext('y3=e^x');
2

Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9

grid on;
subplot(2,2,4);
plot(x,y4,'- rs','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve
'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker
'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker
'MarkerSize',5) %do lon cua marker
xlabel('Truc Ox');
ylabel('Truc Oy');
title('y=e^x^2');
legend('y4=e^ x^2',-1);
axis([ 0 4 0 5]);
gtext('y=e^x^2');
grid on;

Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số x,x3, ex và e^(x2) với 0<x<4 trên cùng 1 trục tọa độ xy. Ghi chú trên
đồ thị:
x=[0:0.1:4];
y1=x;
y2=x.^3;
y3=exp(x);
y4=exp(x.^2);
hold on
plot(x,y1,'-. rs','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','g',...
'MarkerSize',10)
plot(x,y2,': mo','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve
'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker
'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker
'MarkerSize',5) %do lon cua marker
plot(x,y3,'- ys','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve
'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker
'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker
'MarkerSize',5) %do lon cua marker
plot(x,y4,'- rs','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve
'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker
'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker
'MarkerSize',5) %do lon cua marker
%thong tin
xlabel('Truc Ox');
ylabel('Truc Oy');
title('Do thi');
legend('y1=x','y2...
LT CĐ ĐH KH MT1 – K9
_
-
[2015]
-
_
[ĐỒ TH
`MATLAB]
Thc hành phn đồ th 2D- 3D
Sinh viên:
…………………………………………………………
Thực hành đồ thị trong matlab môn một số phương pháp tính toán mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành đồ thị trong matlab môn một số phương pháp tính toán mềm - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thực hành đồ thị trong matlab môn một số phương pháp tính toán mềm 9 10 777