Ktl-icon-tai-lieu

thực hành excel

Được đăng lên bởi Cuong Ht
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Baøi taäp 1:
BAÛNG CHIEÁT TÍNH GIAÙ THAØNH
ST
T
Teân maët haøng ÑVT ÑG Nhaäp SL Phí VC Thaønh tieàn ÑG Xuaát
1 ÑÖÔØNG KG 7500
15
0
2 TRÖÙNG CHUÏC 10000
22
5
3 KG 40000 118
4 SÖÕA HOÄP 7800
43
0
5 MUOÁI KG 3500
10
5
6 GAÏO KG 6000
53
0
7 BOÄT KG 4300
27
5
Yeâu caàu:
1. Laäp coâng thöùc cho coät phí vaïn chuyeån (Phí VC), bieát raèng
Phí VC = (ÑC Nhaäp *SL)*5%
2. Laäp coâng thöùc cho coät thaønh tieàn bieát:
Thaønh tieàn = ÑG Nhaäp*SL+Phí VC
3. Laäp coâng thöùc cho coät ÑG Xuaát ñeå coù möùc lôøi laø 10%
4. Ñònh daïng caùc oâ chöùa trò daïng soá: khoâng coù soá leû vaø coù daáu phaân caùch phaàn
nghìn
Bài tập 1: Hãy tạo thư mục với tên của học viên, lưu bài tập với tên “BANG XEP HANG MARATONG”. Nhập số
liệu cho bảng tính và tính toán theo yêu cầu sau:
BẢNG XẾP HẠNG
CUỘC THI CHẠY MARATÔNG
STT HỌ VÀ TÊN
THỜI
GIAN
XUẤT
PHÁT
THỜI
GIAN VỀ
ĐÍCH
THÀNH
TÍCH
XẾP
HẠNG
TIỀN
THƯỞN
G
1 Trương Thanh Hải 7:30:00 10:20:21
2 Hoàng Thanh Tùng 7:30:00 10:24:10
3 Hồ Minh An 7:30:00 10:15:20
4 Nguyễn Văn Lanh 7:30:00 10:14:25
5 Bùi Hữu Lợi 7:30:00 10:35:10
Thành tích trung bình của các vận động viên ?
Số vận động viên phá kỷ lục ?
thực hành excel - Trang 2
thực hành excel - Người đăng: Cuong Ht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
thực hành excel 9 10 15