Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Java

Được đăng lên bởi soitrang1102
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình JAVA (10 – 2010)

Ngôn ngữ lập trình Java

THỰC HÀNH LẬP TRÌNH JAVA
Phần 1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA
---o0o--I. Hướng dẫn thực hành
Ví dụ mẫu: Viết chương trình nhập số nguyên / xuất số nguyên ra màn hình
package BTConsole;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
public class BTConsole {
public static int Nhap1So(){
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap 1 so nguyen: ");
try{
int n = Integer.parseInt(br.readLine());
return n;
}
catch(Exception ee){
System.out.println("\nLoi nhap du lieu! Nhap lai!!");
int n = Nhap1So();
return n;
}
}
public static void main(String []args){
int n = Nhap1So();
System.out.println("So vua nhap: "+n);
}
}
package BTConsole;
import java.io.*;
public class BTConsole {
public static int Nhap1So(){
DataInputStream din = new DataInputStream(System.in);
System.out.print("Nhap 1 so nguyen: ");
try{
int n = Integer.parseInt(din.readLine());
return n;
}
catch(Exception ee){
System.out.println("\nLoi nhap du lieu! Nhap lai!!");
int n = Nhap1So();
return n;
}
}
public static void main(String []args){
int n = Nhap1So();
System.out.println("So vua nhap: "+n);
}
}

II.

Bài tập thực hành:

Cấu trúc rẽ nhánh (if, switch)
GVHD: ĐỖ NHƯ TÀI - LUT

Trang 1

Lập trình JAVA (10 – 2010)
Bài 1.
Bài 2.
sau:

Cho bốn số nguyên a,, b, c, d. Hãy tìm giá trị lớn nhất của bốn số đó.
Nhập điểm từ bàn phím. Viết chương trình xếp loại học viên theo điểm trung bình như

•

10, 9 : xếp loại xuất sắc.

•
•
•

8, 7: xếp loại giỏi.
6, 5: xếp loại trung bình.
4, 3: xếp loại yếu.
2 , 1, 0: xếp loại kém.

•

Ngôn ngữ lập trình Java

Bài 3.
Cho ba số a, b, c. Hãy giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0.
Bài 4.
Nhập vào ba số nguyên d, m, y. Hãy viết chương trình:
• Kiểm tra xem d/m/y có tạo thành một ngày hợp lệ không?
• Kiểm tra y có là năm nhuận không?
• Tháng m có bao nhiêu ngày?
• Nếu d/m/y là ngày hợp lệ, hãy cho biết:
o d/m/y là ngày thứ mấy thứ mấy tron năm?
o d/m/y là thứ mấy của tuần?
Bài 5.
Cho ba số nguyên a, b, c. Hãy kiểm tra a, b, c có thể là ba c ạnh c ủa m ột tam giác hay
không? Nếu có, hãy cho biết đó là tam giác vuông, nhọn hay tù?
Cấu trúc lặp (while,do…while, for)
Bài 6.

Viết chương trình xuất bảng cửu chương từ 2 đến 9

2x1= 2 3*1= 3 4*1= 4 ......................................................... 9*1= 9
2x2= 4 3*2= 6 4*2= 8 ......................................................... 9*2=18
..................................................................
L p trình JAVA (10 – 2010) Ngôn ng l p trình Java
TH C HÀNH L P TRÌNH JAVA
Ph n 1. NGÔN NG L P TRÌNH JAVA
---o0o---
I. H ng d n th c hànhướ
Ví d m u: Vi t ch ng trình nh p s nguyên / xu t s nguyên ra màn hìnhế ươ
package BTConsole;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
public class BTConsole {
public static int Nhap1So(){
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap 1 so nguyen: ");
try{
int n = Integer.parseInt(br.readLine());
return n;
}
catch(Exception ee){
System.out.println("\nLoi nhap du lieu! Nhap lai!!");
int n = Nhap1So();
return n;
}
}
public static void main(String []args){
int n = Nhap1So();
System.out.println("So vua nhap: "+n);
}
}
package BTConsole;
import java.io.*;
public class BTConsole {
public static int Nhap1So(){
DataInputStream din = new DataInputStream(System.in);
System.out.print("Nhap 1 so nguyen: ");
try{
int n = Integer.parseInt(din.readLine());
return n;
}
catch(Exception ee){
System.out.println("\nLoi nhap du lieu! Nhap lai!!");
int n = Nhap1So();
return n;
}
}
public static void main(String []args){
int n = Nhap1So();
System.out.println("So vua nhap: "+n);
}
}
II. Bài t p th c hành:
C u trúc r nhánh (if, switch)
GVHD: Đ NH TÀI - LUT Ư Trang 1
Thực hành Java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành Java - Người đăng: soitrang1102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thực hành Java 9 10 827