Ktl-icon-tai-lieu

THỰC HÀNH KẾ TOÁN EXCEL

Được đăng lên bởi thanh-nam-pham
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 4298 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TÊN MÔN: THỰC HÀNH KẾ TOÁN EXCEL
HỆ: TRUNG CẤP
NGÀNH: KẾ TOÁN
HÌNH THỨC THI: THỰC HÀNH

Đề số 1
Có số liệu về tình hình tiền lương của một doanh nghiệp như sau:
Số năm

Lương
Mã
số

TT Họ Tên

căn
bản

Ngày Mã
công loại

công
tác

Hệ
số

1

Nguyễn Mai

Anh

A9

30,000 23

10

2

Phạm Ngọc

Anh

C9

20,000 25

9

3

Phạm ngọc

Dung

D9

15,000 26

9

4

Trần Văn

Cường

B9

18,000 24

11

5

Phan Văn

Hoàng

B9

16,500 23

13

6

Phạm Chí

Hưng

C9

14,520 25

10

7

Nguyễn Mai

Lan

B8

15,000 25

9

8

Phạm Hồng

Linh

B8

13,000 25

8

9

Nguyễn Hồng

Minh

A7

15,600 22

6

10

Phạm Mai

Ninh

D2

14,520 25

4

11

Nguyễn Văn

Oanh

D3

13,205 26

3
1

Lương

Phụ
cấp

Thực lãnh

12

Nguyễn Hồng

Phương B6

16,800 25

7

13

Phạm Quang

Phương D4

14,500 24

10

14

Trần Văn

Phương B7

13,000 24

8

15

Hoàng Thuý

Quỳnh

D5

12,500 22

7

16

Nguyễn Thị

Thu

B8

16,000 24

8

17

Ngô Thu

Thủy

C6

17,000 23

6

18

Trần Văn

Thủy

C7

13,566 22

5

19

Nguyễn Văn

Thủy

A5

14,500 26

5

20

Phạm Quang

Thủ

C8

11,250 25

7

Yêu cầu : Xác định các chỉ tiêu còn thiếu trong bảng biết rằng:
1. Căn cứ vào Mã số Tính mã loại biết Mã loại gồm 1 ký tự bên trái của mã số (2điểm)
2. Căn cứ vào Mã số tìm Số năm công tác gồm 1 ký tự bên phải của mã số (2điểm)
3. Lương = hệ số * lương căn bản * ngày công.
Nếu ngày công >24 ngày thì số ngày công dư sẽ được tính gấp đôi (2điểm)
4. Tính phụ cấp (2điểm)
Mỗi năm công tác được tính phụ cấp 50.000; Nếu mã loại là A thì phụ cấp được cộng thêm
100.000
5. Thực lãnh tối thiểu phải là 4,000,000. Nếu thực lãnh lớn hơn hoặc bằng 4,000.000 thì:
Thực lãnh = Lương + Phụ cấp (2điểm)

2

Đề số 2
Có số liệu về tình hình tiền lương của một doanh nghiệp như sau:
BẢNG TÍNH TIỀN LƯƠNG THÁNG 01/N
DANH SÁCH PHÒNG BAN

DANH SÁCH NHÂN VIÊN (BẢNG 2)

(BẢNG 1)
Mã PB

Tên PB

BGD

Ban Giám đốc

Mã NV

Tên nhân viên

Hệ số
lương

Mã
PB

PKH

PTV

Phạm Công
Chiến

9

BGD

005

Phòng kế hoạch

8

002

Phòng tài vụ

Nguyễn Mai
Dung

Nguyễn Hoàng
Lan

7

PTC

Lê Văn Quỳnh

6

PTV

Tiền

PTV

PKH

003

Phòng tổ chức

Phạm Hoàng Anh 8

004

PTC

001

Phụ

Tổng

thưởng

cấp

TN

DANH SÁCH LƯƠNG - THƯỞNG THÁNG 01/N(BẢNG 3)

Mã PB

Mã nhân viên

Tên nhân viên

NC

001

22

002

Tiền lương

26
3

003

25

004

24

005

23

BẢNG TỔNG HỢP (BẢNG 4)
Mã PB

Tên Phòng Ban

Tổng số nhân
viên

Tổng số
NC

Tổng thu nhập

BGD
PTC
PTV
PKH
Yêu cầu:
1. Căn cứ vào bảng 1 và bảng 2, điền tên và mã phòng ban của nhân viên vào bảng 3(2điểm)
2. Ở bảng 3: Tính tiền lư...
1
TÊN MÔN: THỰC HÀNH KTOÁN EXCEL
HỆ: TRUNG CẤP
NGÀNH: KẾ TOÁN
HÌNH THỨC THI: THỰC HÀNH
Đề số 1
số liệu về tình hình tiền lương ca một doanh nghiệp như sau:
TT
H Tên
s
Lương
căn
bản
Ngày
công
loại
S năm
công
tác
H
s Lương
Ph
cấp Thực lãnh
1 Nguyễn Mai Anh A9 30,000 23
10
2 Phạm Ngọc Anh C9 20,000 25
9
3 Phạm ngọc Dung D9 15,000 26
9
4 Trần Văn Cường B9 18,000 24
11
5 Phan Văn Hoàng B9 16,500 23
13
6 Phạm Chí Hưng C9 14,520 25
10
7 Nguyễn Mai Lan B8 15,000 25
9
8 Phạm Hồng Linh B8 13,000 25
8
9 Nguyễn Hồng Minh A7 15,600 22
6
10 Phạm Mai Ninh D2 14,520 25
4
11 Nguyễn Văn Oanh D3 13,205 26
3
THỰC HÀNH KẾ TOÁN EXCEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC HÀNH KẾ TOÁN EXCEL - Người đăng: thanh-nam-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
THỰC HÀNH KẾ TOÁN EXCEL 9 10 743