Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành luận lý số

Được đăng lên bởi tonbaokhuyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài chuẩn bị lab1

Bảng kích thích sử dụng T-FF
Trạng thái
hiện tại

Trạng thái kế
tiếp

Q2 Q1 Q0 Q2+ Q1+ Q0+
000
110
001
110
010
111
011
000
100
111
101
010
110
100
111
011

In put

T2 T1 T0
110
111
101
011
011
111
010
100

TÌM PHƯƠNG TRÌNH NGÕ VÀO SỬ DỤNG BÌA K
T2
Q1Q0

00

01

Q2
0
1
1
1
1
T2= Q0(Q2+ /Q1)+ /Q2 /Q0

11

10
1

1

T1
Q1Q0

00

01

11

1
1

1
1

1

00

01

11

10

Q2
0
1
1
T0= Q2 Q1 + /Q1 Q0

1
1

1

1

Q2
0
1
T1= Q2 Q0 + /Q1

10

1

T0
Q1Q0

...





!
"!
#
$
#
#
%
#
$
&
#
&
#
%
&
$


%
%%% % %
%% % 
%%  %
% %%% %
%%  %
% %% 
% %% %%
 % %%
Thực hành luận lý số - Trang 2
Thực hành luận lý số - Người đăng: tonbaokhuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thực hành luận lý số 9 10 736